Commit a134c5f9 authored by Nextcloud bot's avatar Nextcloud bot Committed by Niedermann IT-Dienstleistungen
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0b48efa8
......@@ -45,6 +45,8 @@
<string name="settings_lock">Zámek aplikace (zatím vyvíjeno)</string>
<string name="settings_lock_summary">Přihlašovací údaje zařízení</string>
<string name="settings_background_sync">Synchronizace na pozadí</string>
<string name="settings_prevent_screen_capture">Bránit pořizování snímků obrazovky</string>
<string name="error_sync">Synchronizace se nezdařila: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronizace se nezdařila</string>
<string name="error_no_network">Žádné síťové spojení</string>
......@@ -136,6 +138,7 @@
<string name="settings_branding">Opatření vlastním logem</string>
<string name="settings_gridview">Zobrazení v mřížce</string>
<string name="simple_security">Zabezpečení</string>
<string name="appearance_and_behavior">Vzhled a chování</string>
<string name="simple_synchronization">Synchronizace</string>
<string name="simple_behavior">Chování</string>
<string name="manage_accounts">Spravovat účty</string>
......
......@@ -45,6 +45,8 @@
<string name="settings_lock">App-Sperre (Beta)</string>
<string name="settings_lock_summary">Geräte-Anmeldedaten</string>
<string name="settings_background_sync">Hintergrundsynchronisierung</string>
<string name="settings_prevent_screen_capture">Bildschirmaufnahme verhindern</string>
<string name="error_sync">Synchronisierung fehlgeschlagen: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronisierung fehlgeschlagen</string>
<string name="error_no_network">Keine Netzwerkverbindung</string>
......@@ -136,6 +138,7 @@
<string name="settings_branding">Branding</string>
<string name="settings_gridview">Kachelansicht</string>
<string name="simple_security">Sicherheit</string>
<string name="appearance_and_behavior">Aussehen und Verhalten</string>
<string name="simple_synchronization">Synchronisierung</string>
<string name="simple_behavior">Verhalten</string>
<string name="manage_accounts">Konten verwalten</string>
......
......@@ -45,6 +45,8 @@
<string name="settings_lock">Blokada aplikacji (Beta)</string>
<string name="settings_lock_summary">Poświadczenia urządzenia</string>
<string name="settings_background_sync">Synchronizacja w tle</string>
<string name="settings_prevent_screen_capture">Uniemożliwiaj przechwytywanie ekranu</string>
<string name="error_sync">Synchronizacja nie powiodła się: %1$s</string>
<string name="error_synchronization">Synchronizacja nie powiodła się</string>
<string name="error_no_network">Brak połączenia sieciowego</string>
......@@ -136,6 +138,7 @@
<string name="settings_branding">Motyw serwera</string>
<string name="settings_gridview">Widok siatki</string>
<string name="simple_security">Bezpieczeństwo</string>
<string name="appearance_and_behavior">Wygląd i zachowanie</string>
<string name="simple_synchronization">Synchronizacja</string>
<string name="simple_behavior">Zachowanie</string>
<string name="manage_accounts">Zarządzaj kontami</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment