Commit 8812a881 authored by Attila's avatar Attila Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 87.5% (140 of 160 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/sk/
parent b8b354a4
Pipeline #133754 failed with stage
in 1 minute and 3 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Poznámky</string>
<string name="no_notes">Zatiaľ nie sú žiadne poznámky</string>
<string name="label_all_notes">Všetky poznámky</string>
......@@ -13,7 +12,7 @@
<string name="simple_cancel">Zrušiť</string>
<string name="simple_edit">Upraviť</string>
<string name="action_edit_save">Uložiť</string>
<string name="action_edit_saving">Ukladám &#8230;</string>
<string name="action_edit_saving">Ukladám </string>
<string name="action_edit_saved">Uložené</string>
<string name="simple_about">O aplikácii</string>
<string name="simple_bold">Tučné</string>
......@@ -31,11 +30,9 @@
<string name="menu_change_category">Kategória</string>
<string name="menu_favorite">Obľúbené</string>
<string name="menu_preview">Náhľad</string>
<string name="menu_share">Sprístupniť</string>
<string name="menu_share">Zdieľať</string>
<string name="menu_about">O</string>
<string name="change_category_title">Vybrať kategóriu</string>
<string name="listview_updated_today">Dnes</string>
<string name="listview_updated_yesterday">Včera</string>
<string name="listview_updated_this_week">Tento týždeň</string>
......@@ -50,7 +47,7 @@
<string name="settings_password_unchanged">Heslo (nezmenené)</string>
<string name="settings_password_check_description">Zobrazuje či sú platné overenia.</string>
<string name="settings_submit">Pripojiť</string>
<string name="settings_submitting">Pripájam &#8230;</string>
<string name="settings_submitting">Pripájam </string>
<string name="settings_note_mode">Režim zobrazovania poznámok</string>
<string name="settings_theme_title">Tmavý motív vzhľadu</string>
<string name="settings_font_title">Písmo s pevnou šírkou</string>
......@@ -63,16 +60,13 @@
<string name="settings_cert_reset">Obnoviť (ne)dôveryhodné certifikáty</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Obnoví dôveru všetkých vlastných certifikátov</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Všetky vlastné certifikáty boli odstránené</string>
<!-- Certificates -->
<string name="certificate_notification_connection_security">Poznámky - Zabezpečenie pripojenia</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Poznámky sa stretli s neznámym certifikátom. Chcete mu dôverovať?</string>
<!-- Network -->
<string name="network_connecting">Pripájam</string>
<string name="network_connected">Pripojené</string>
<string name="network_disconnected">Nie je dostupná žiadna sieť</string>
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronizácia zlyhala: %1$s</string>
<string name="error_invalid_login">Neplatné prihlásenie: %1$s</string>
......@@ -82,33 +76,30 @@
<string name="error_server">URL/Server obsahuje chyby</string>
<string name="error_url_malformed">Nesprávna adresa servera</string>
<string name="error_username_password_invalid">Nesprávne meno používateľa alebo heslo</string>
<!-- Snackbar Actions -->
<string name="snackbar_settings">Nastavenia</string>
<!-- About -->
<string name="about_version_title">Verzia</string>
<string name="about_version">Momentálne používate &lt;strong>%1$s&lt;/strong></string>
<string name="about_version">Momentálne používate &lt;strong&gt;%1$s&lt;/strong&gt;</string>
<string name="about_maintainer_title">Udržovateľ</string>
<string name="about_developers_title">Vývojári</string>
<string name="about_translators_title">Prekladatelia</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud komunita na &lt;a href=\"%1$s\">Transifex&lt;/a></string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud komunita na &lt;a href=\"%1$s\"&gt;Transifex&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_testers_title">Testeri</string>
<string name="about_source_title">Zdrojový kód</string>
<string name="about_source">Tento projekt je prevádzkovaný na GitHube: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_source">Tento projekt je prevádzkovaný na GitHube: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_issues_title">Problémy</string>
<string name="about_issues">Návrhy na vylepšenia, požiadavky na nové funkcie a chyby možete nahlásiť na GitHub sledovači problémov: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_issues">Návrhy na vylepšenia, požiadavky na nové funkcie a chyby možete nahlásiť na GitHub sledovači problémov: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_translate_title">Preložiť</string>
<string name="about_translate">Pripojte sa do tímu Nextcloud na stránke Transifex a pomožte nám s prekladom tejto aplikácie: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_translate">Pripojte sa do tímu Nextcloud na stránke Transifex a pomožte nám s prekladom tejto aplikácie: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_app_license_title">Licencia aplikácie</string>
<string name="about_app_license">Táto aplikácie je licencovaná pod GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3+.</string>
<string name="about_app_license_button">Zobraziť licenciu</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Ikony</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Pôvodná ikona od %1$s&lt;/p>&lt;p>Všetky ostatné ikony použité v tejto aplikácii sú &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> od Google Inc. a licencované pod Apache 2.0 Licenciou.&lt;/p></string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p&gt;Pôvodná ikona od %1$s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všetky ostatné ikony použité v tejto aplikácii sú &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\"&gt;Material Design Icons&lt;/a&gt; od Google Inc. a licencované pod Apache 2.0 Licenciou.&lt;/p&gt;</string>
<string name="about_credits_tab_title">Zásluhy</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Príspevok</string>
<string name="about_license_tab_title">Licencia</string>
<!-- Widgets -->
<string name="widget_note_list_title">Zoznam poznámok</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Nie sú žiadne poznámky</string>
......@@ -118,12 +109,9 @@
<string name="widget_not_logged_in">Prihláste sa prosím do Poznámok skôr než začnete používať tento widget</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">Ikona hviezdičky označuje položku ako obľúbenú</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Spustí aplikáciu</string>
<string name="activity_select_single_note">Vybrať poznámku</string>
<!-- Shortcuts -->
<string name="shortcut_create_long">Vytvoriť novú poznámku</string>
<string name="pref_value_theme_light">Svetlý</string>
<string name="pref_value_theme_dark">Tmavý</string>
<string name="pref_value_font_normal">Normálne</string>
......@@ -141,14 +129,12 @@
<item>Otvoriť v režime ukážky</item>
<item>Zapamätať si môj posledný výber</item>
</string-array>
<!-- Array: font size -->
<string-array name="fontSize_entries">
<item>Malá</item>
<item>Stredná</item>
<item>Veľká</item>
</string-array>
<!-- Plurals -->
<plurals name="ab_selected">
<item quantity="one">%d vybraný</item>
......@@ -156,4 +142,4 @@
<item quantity="many">%d vybraný</item>
<item quantity="other">%d vybraný</item>
</plurals>
</resources>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment