Commit 7886a8a2 authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault
Browse files

Merge branch 'lineage-15.1' into eelo-0.2

parents 374535ec 049a1bf7
...@@ -59,7 +59,7 @@ ...@@ -59,7 +59,7 @@
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g><xliff:g id="name">%s</xliff:g></string> <string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g><xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Notruf</string> <string name="emergency_call">Notruf</string>
<string name="setup_services">LineageOS-Funktionen</string> <string name="setup_services">LineageOS-Funktionen</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Tablets zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit den <xliff:g id="name" example="Datenschutzbestimmungen">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string> <string name="services_explanation" product="tablet">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Tablets zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit der <xliff:g id="name" example="Datenschutzerklärung">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit den <xliff:g id="name" example="Datenschutzbestimmungen">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string> <string name="services_explanation" product="default">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit den <xliff:g id="name" example="Datenschutzbestimmungen">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string>
<string name="services_privacy_policy">Datenschutzerklärung</string> <string name="services_privacy_policy">Datenschutzerklärung</string>
<string name="services_help_improve_cm">Helfen Sie <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g> zu verbessern</string> <string name="services_help_improve_cm">Helfen Sie <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g> zu verbessern</string>
......
...@@ -18,6 +18,12 @@ ...@@ -18,6 +18,12 @@
--> -->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> <resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Partner SUW Strings --> <!-- Partner SUW Strings -->
<string name="done">Deiseil</string>
<string name="no">Chan eil</string>
<string name="yes">Tha</string>
<string name="services_help_improve_cm">Cuidich gus piseach a thoirt air <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Cuidich gus piseach a thoirt air LineageOS">%1$s</xliff:g> is tu a’ cur dàta na diagnosachd ’s a’ chleachdaidh gu LineageOS gu fèin-obrachail. Cha ghabh an dàta sin a chleachdadh airson d’ aithneachadh agus bheir e cuideachadh dha na sgiobaidhean a bhios ag obair air rudan mar beatha a’ bhataraidh, dèanadas nan aplacaidean agus gleusan <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g> ùra.</string>
<!-- Fingerprint setup --> <!-- Fingerprint setup -->
<!-- secure lock screen --> <!-- secure lock screen -->
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Dìon an t-uidheam seo</b> agus iarr PIN, pàtran no facal-faire gus a’ ghlas a thoirt far na sgrìn</string>
</resources> </resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment