Commit 049a1bf7 authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: If15f00de45cf75bbca00fa11710c45b605e4c9cd
parent 1fb0d4a8
......@@ -58,7 +58,7 @@
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g><xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Notruf</string>
<string name="setup_services">LineageOS-Funktionen</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Tablets zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit den <xliff:g id="name" example="Datenschutzbestimmungen">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Tablets zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit der <xliff:g id="name" example="Datenschutzerklärung">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Diese Dienste werden verwendet, um die Funktionen Ihres Telefons zu erweitern. Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit den <xliff:g id="name" example="Datenschutzbestimmungen">%s</xliff:g> von LineageOS verwendet.</string>
<string name="services_privacy_policy">Datenschutzerklärung</string>
<string name="services_help_improve_cm">Helfen Sie <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g> zu verbessern</string>
......
......@@ -18,6 +18,12 @@
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<!-- Partner SUW Strings -->
<string name="done">Deiseil</string>
<string name="no">Chan eil</string>
<string name="yes">Tha</string>
<string name="services_help_improve_cm">Cuidich gus piseach a thoirt air <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Cuidich gus piseach a thoirt air LineageOS">%1$s</xliff:g> is tu a’ cur dàta na diagnosachd ’s a’ chleachdaidh gu LineageOS gu fèin-obrachail. Cha ghabh an dàta sin a chleachdadh airson d’ aithneachadh agus bheir e cuideachadh dha na sgiobaidhean a bhios ag obair air rudan mar beatha a’ bhataraidh, dèanadas nan aplacaidean agus gleusan <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g> ùra.</string>
<!-- Fingerprint setup -->
<!-- secure lock screen -->
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Dìon an t-uidheam seo</b> agus iarr PIN, pàtran no facal-faire gus a’ ghlas a thoirt far na sgrìn</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment