Commit 3bd43f09 authored by Michael W's avatar Michael W
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I6a6d12585208e8a493898000a42e2b3852d214cb
parent 05e2f87f
......@@ -23,9 +23,11 @@
<string name="prefscreen_api_key_summary">Uw persoonlijke API-sleutel om toegang te krijgen tot weergegevens van %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Account aanmaken</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Account aanmaken en API-sleutel genereren</string>
<string name="api_key_not_set_message">U moet een persoonlijke API-sleutel instellen om %1$s te kunnen gebruiken</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">Uw API-sleutel wordt gecontroleerd bij de volgende weer-update</string>
<string name="api_key_state_verified">Geverifieerd</string>
<string name="api_key_state_invalid">Ongeldig</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">In afwachting van verificatie</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Disclaimer</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">De informatie die door deze app gegeven wordt, dient enkel voor algemene informatiedoeleinden</string>
<string name="copyright_title">Copyright</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment