Commit 05e2f87f authored by Michael W's avatar Michael W
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I24f2850607f0bb3c3389289dd1b1b8be2b882817
parent 889cf565
......@@ -20,14 +20,14 @@
<string name="prefscreen_category_authentication_title">Ustawienia</string>
<string name="prefscreen_category_about_title">O programie</string>
<string name="prefscreen_api_key_title">Klucz API</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Twój prywatny klucz API, aby uzyskać dostęp do danych pogodowych %1$s</string>
<string name="prefscreen_api_key_summary">Twój prywatny klucz API służący do uzyskania dostępu do danych pogodowych %1$s</string>
<string name="prefscreen_create_key_title">Utwórz konto</string>
<string name="prefscreen_create_key_summary">Utwórz konto i wygeneruj swój klucz API</string>
<string name="api_key_not_set_message">Musisz ustawić prywatny klucz API aby użyć %1$s</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">Twój klucz API będzie weryfikowany przy następnej aktualizacji prognozy pogody</string>
<string name="api_key_changed_verification_warning">Twój klucz API zostanie zweryfikowany przy następnej aktualizacji prognozy pogody</string>
<string name="api_key_state_verified">Zweryfikowany</string>
<string name="api_key_state_invalid">Nieprawidłowy</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Oczekujące na zweryfikowanie</string>
<string name="api_key_state_pending_verification">Oczekuje na weryfikację</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_title">Wyłączenie odpowiedzialności</string>
<string name="prefscreen_disclaimer_summary">Informacje dostarczone przez tą aplikację są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych</string>
<string name="copyright_title">Prawa autorskie</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment