Commit 29ce8446 authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 48.6% (71 of 146 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/eu/
parent 9a3d582b
Pipeline #99190 passed with stage
in 7 minutes and 23 seconds
......@@ -55,4 +55,31 @@
<string name="ask_scope_permission_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>(e)k nahi du:</string>
<string name="just_a_sec">Itxaron segundo batez…</string>
<string name="gms_settings_name">microG ezarpenak</string>
<string name="pick_place_title">Aukeratu tokia</string>
<string name="games_info_content">Play Games erabiltzeko Google Play Games aplikazioa instalatu beharra dago. Aplikazioak Play Games gabe jarraitu dezake, baina posible da espero ez zen portaera edukitzea.</string>
<string name="games_info_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>(e)k Play Games erabili nahi du</string>
<string name="service_name_mcs">Cloud Messaging</string>
<string name="service_name_checkin">Google gailuaren erregistroa</string>
<string name="perm_provision_label">microG zerbitzuak hornitzea</string>
<string name="perm_extended_access_label">Googleren zerbitzuetarako sarbide hedatua</string>
<string name="perm_gtalk_svc_label">mezuak trukatu eta Googleen zerbitzarietatik sinkronizazio jakinarazpenak jaso</string>
<string name="perm_status_broadcast_label">barne-egoeraren transmisioak entzun</string>
<string name="auth_notification_content"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>(e)k zure baimena behar du zure Google kontura sartzeko.</string>
<string name="auth_finalize">Zure gailua Google-rekin harremanetan jartzen ari da zure kontuan informazioa gordetzeko.
\n
\nHonek minutu pare bat hartu dezake.</string>
<string name="auth_general_error_desc">Arazo bat egon da Googleen zerbitzariekin komunikatzean.
\n
\nSaiatu berriro geroago.</string>
<string name="no_network_error_desc">Ez duzu interneterako konexiorik.
\n
\nBaliteke uneko arazo bat izatea edo zure Android gailuak datu-zerbitzuak ez jasotzea. Saiatu berriro sare-mugikor edo WiFi batera konektatzerakoan.</string>
<string name="auth_connecting">Zure gailua Googleen zerbitzarietara saioa hasteko konektatzen ari da.
\n
\nHonek segundo batzuk hartu ditzake.</string>
<string name="auth_before_connect">Zure gailuko aplikazio bat Google kontu batekin saioa hasten saiatzen ari da.
\n
\nZu izan bazara, sakatu <b>Hasi saioa</b> botoia Googleen saio-hasiera orrira konektatzeko; bestela, sakatu <b>Utzi</b> mezu hau erakutsarazi duen aplikaziora itzultzeko.</string>
<string name="ask_permission_tos">Jarraituz gero, aplikazio honek eta Googleek zure informazioa haien erabilera-baldintza eta politika-gidalerroen arabera erabiltzea baimenduko duzu.</string>
<string name="gms_settings_summary">Konfiguratu microG Core zerbitzuak.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment