Commit da7f109f authored by Edoardo Regni's avatar Edoardo Regni Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 96.8% (152 of 157 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/nl/
parent e92df229
Pipeline #66505 passed with stage
in 4 minutes and 41 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Notities</string>
<string name="app_name_long">Nextcloud Notities</string>
<string name="no_notes">Nog geen notities</string>
......@@ -14,7 +13,7 @@
<string name="simple_cancel">Annuleren</string>
<string name="simple_edit">Bewerken</string>
<string name="action_edit_save">Opslaan</string>
<string name="action_edit_saving">Opslaan &#8230;</string>
<string name="action_edit_saving">Opslaan </string>
<string name="action_edit_saved">Opgeslagen</string>
<string name="simple_about">Over</string>
<string name="simple_bold">Vet</string>
......@@ -34,17 +33,14 @@
<string name="menu_preview">Voorbeeldweergave</string>
<string name="menu_share">Delen</string>
<string name="menu_about">Over</string>
<string name="change_category_title">Kies een categorie
</string>
<string name="listview_updated_today">Vandaag</string>
<string name="listview_updated_yesterday">Gisteren</string>
<string name="listview_updated_this_week">Deze week</string>
<string name="listview_updated_last_week">Vorige week</string>
<string name="listview_updated_this_month">Deze maand</string>
<string name="listview_updated_last_month">Vorige maand</string>
<!-- Settings -->
<string name="settings_server_settings">Account</string>
<string name="settings_url">Serveradres</string>
......@@ -55,7 +51,7 @@
<string name="settings_password_unchanged">Wachtwoord (niet gewijzigd)</string>
<string name="settings_password_check_description">Toont of de login-gegevens correct zijn.</string>
<string name="settings_submit">Verbinden</string>
<string name="settings_submitting">Verbinden&#160;&#8230;</string>
<string name="settings_submitting">Verbinden …</string>
<string name="settings_note_mode">Weergavemode voor notities</string>
<string name="settings_theme_title">Donker thema</string>
<string name="settings_font_title">Monospace lettertype</string>
......@@ -68,16 +64,13 @@
<string name="settings_cert_reset">Reset (niet) vertrouwde certificaten</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Reset alle vertrouwde zelf aangemaakte certficaten</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Alle zelf aangemaakte certificaten zijn verwijderd</string>
<!-- Certificates -->
<string name="certificate_notification_connection_security">Notities - Connectie veiligheid</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Notities heeft een onbekend certificaat. Wil je het vertrouwen?</string>
<!-- Network -->
<string name="network_connecting">Verbinden</string>
<string name="network_connected">Verbonden</string>
<string name="network_disconnected">Netwerk niet beschikbaar</string>
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Synchronisatie mislukt: %1$s</string>
<string name="error_invalid_login">Ongeldige login: %1$s</string>
......@@ -87,33 +80,30 @@
<string name="error_server">URL/server heeft fouten</string>
<string name="error_url_malformed">Verkeerd serveradres</string>
<string name="error_username_password_invalid">Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord</string>
<!-- Snackbar Actions -->
<string name="snackbar_settings">Instellingen</string>
<!-- About -->
<string name="about_version_title">Versie</string>
<string name="about_version">Je gebruikt nu &lt;strong>%1$s&lt;/strong></string>
<string name="about_version">Je gebruikt nu &lt;strong&gt;%1$s&lt;/strong&gt;</string>
<string name="about_maintainer_title">Beheerder</string>
<string name="about_developers_title">Ontwikkelaars</string>
<string name="about_translators_title">Vertalers</string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud-gemeenschap op &lt;a href=\"%1$s\">Transifex&lt;/a></string>
<string name="about_translators_transifex">Nextcloud-gemeenschap op &lt;a href=\"%1$s\"&gt;Transifex&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_testers_title">Testers</string>
<string name="about_source_title">Broncode</string>
<string name="about_source">Dit project wordt gehost op GitHub: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_source">Dit project wordt gehost op GitHub: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_issues_title">Problemen</string>
<string name="about_issues">Je kunt bugs rapporteren, verbeteringen voorstellen en functionele aanpassingen aanvragen via de issue-tracker op GitHub: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_issues">Je kunt bugs rapporteren, verbeteringen voorstellen en functionele aanpassingen aanvragen via de issue-tracker op GitHub: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_translate_title">Vertalen</string>
<string name="about_translate">Doe mee met het Nextcloud-team op Transifex en help ons deze app te vertalen: &lt;a href=\"%1$s\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_translate">Doe mee met het Nextcloud-team op Transifex en help ons deze app te vertalen: &lt;a href=\"%1$s\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_app_license_title">Applicentie</string>
<string name="about_app_license">Deze applicatie valt onder de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v3+.</string>
<string name="about_app_license_button">Licentie weergeven</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Pictogrammen</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Originele pictogram gemaakt door %1$s&lt;/p>&lt;p>Alle volgende pictogrammen gebruikt door deze app zijn &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> gemaakt door Google Inc. en gelicenseerd onder de Apache 2.0 Licensie.&lt;/p></string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p&gt;Originele pictogram gemaakt door %1$s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alle volgende pictogrammen gebruikt door deze app zijn &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\"&gt;Material Design Icons&lt;/a&gt; gemaakt door Google Inc. en gelicenseerd onder de Apache 2.0 Licensie.&lt;/p&gt;</string>
<string name="about_credits_tab_title">Credits</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Bijdrage</string>
<string name="about_license_tab_title">Licentie</string>
<!-- Widgets -->
<string name="widget_note_list_title">Notitielijst</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Geen notities</string>
......@@ -123,12 +113,9 @@
<string name="widget_not_logged_in">Login bij Notities voordat je deze widget gebruikt</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">Sterpictogram gebruikt om object als favoriet te markeren</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Start app</string>
<string name="activity_select_single_note">Selecteer notitie</string>
<!-- Shortcuts -->
<string name="shortcut_create_long">Maak een nieuwe notitie</string>
<string name="pref_value_theme_light">Licht</string>
<string name="pref_value_theme_dark">Donker</string>
<string name="pref_value_font_normal">Normaal</string>
......@@ -146,24 +133,24 @@
<string name="sso_announcment_message">De Notes app zal de Single-Sign-On feature van Nextcloud gebruiken in de volgende \'major\' versie. Dit verbetert de beveiliging, betrouwbaarheid en het comfort voor u. U heeft versie 3.8.0 of hoger nodig van de Bestanden app, en selecteer voor het eerste gebruik dezelfde account die u nu gebruikt.</string>
<string name="sso_announcment_more_info">Meer informatie</string>
<string name="sso_announcment_understood">Begrepen</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Open in wijzigen modus</item>
<item>Open in voorbeeldweergave modus</item>
<item>Onthoud je laatste selectie</item>
</string-array>
<!-- Array: font size -->
<string-array name="fontSize_entries">
<item>Klein</item>
<item>Gemiddeld</item>
<item>Groot</item>
</string-array>
<!-- Plurals -->
<plurals name="ab_selected">
<item quantity="one">%d geselecteerd</item>
<item quantity="other">%d geselecteerd</item>
</plurals>
</resources>
<string name="preferences_authors">Auteurs</string>
<string name="preferences_service_terms">Servicevoorwaarden</string>
<string name="preferences_privacy_policy">Privacybeleid</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment