Commit 9eb5b0dd authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 99.3% (156 of 157 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/eu/
parent 3d93a547
Pipeline #69050 passed with stage
in 3 minutes and 6 seconds
......@@ -146,4 +146,14 @@
<string name="listview_updated_last_month">Aurreko hilabetea</string>
<string name="listview_updated_last_week">Aurreko astea</string>
<string name="action_enable_sync">Gaitu</string>
<string name="preferences_about_app">Oharrak Nextcloud Oharrak-en adarkatze bat da</string>
<string name="preferences_app_info">-Zerrendatu, sortu, editatu, partekatu, bilatu eta ezabatu oharrak
\n -Partekatu testuak eta estekak ohar gisa aplikazioan
\n -Markatu oharrak gogokotzat
\n -Ezabatze masiboa
\n -MarkDown errendatzea
\n -Hizkuntza askotan eskuragarri</string>
<string name="sso_announcment_message">Oharrak aplikazioa hurrengo bertsio nagusiarekin hasiko da Nextcloud-en izen-emate bakarra erabiltzen. Horrek segurtasuna, fidagarritasuna eta erosotasuna handituko dizkizu. Mesedez, ziurtatu fitxategien aplikazioaren 3.8.0 edo handiagoa den bertsioa instalatu duzula, eta hautatu lehenbiziko aldian erabiltzen ari zaren kontu bera exekutatzea.</string>
<string name="sso_announcment_title">Izen-emate bakarra</string>
<string name="fallback_weblogin_text">Itzuli saio-hasiera metodo zaharrera</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment