Commit 7684d897 authored by David Rebolo's avatar David Rebolo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (160 of 160 strings)

Translation: /e//Notes
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/notes/gl/
parent b58a504c
Pipeline #115437 passed with stage
in 2 minutes and 24 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Notas</string>
<string name="app_name_long">Notas do Nextcloud</string>
<string name="no_notes">Aínda non hai notas</string>
<string name="label_all_notes">Todas as notas</string>
<string name="label_favorites">Favoritas</string>
<string name="action_create">Nova nota</string>
<string name="action_settings">Axustes</string>
<string name="action_settings">Configuración</string>
<string name="action_trashbin">Notas eliminadas</string>
<string name="action_search">Buscar</string>
<string name="action_create_save">Gardar</string>
<string name="simple_cancel">Cancelar</string>
<string name="simple_edit">Editar</string>
<string name="action_edit_save">Gardar</string>
<string name="action_edit_saving">Gardando &#8230;</string>
<string name="action_edit_saving">Gardando </string>
<string name="action_edit_saved">Gardado</string>
<string name="simple_about">Sobre</string>
<string name="simple_bold">Negra</string>
<string name="simple_link">Ligazón</string>
<string name="simple_italic">Itálica</string>
<string name="simple_italic">Cursiva</string>
<string name="action_select_note">Seleccionar nota</string>
<string name="action_note_deleted">A nota foi eliminada</string>
<string name="action_note_restored">A nota foi restaurada</string>
......@@ -34,27 +33,24 @@
<string name="menu_preview">Vista previa</string>
<string name="menu_share">Compartir</string>
<string name="menu_about">Sobre</string>
<string name="change_category_title">Escolla unha categoría</string>
<string name="listview_updated_today">Hoxe</string>
<string name="listview_updated_yesterday">Onte</string>
<string name="listview_updated_this_week">Esta semana</string>
<string name="listview_updated_last_week">A semana pasada</string>
<string name="listview_updated_this_month">Este mes</string>
<string name="listview_updated_last_month">O mes pasado</string>
<!-- Settings -->
<string name="settings_server_settings">Conta</string>
<string name="settings_server_settings">Cambiar conta</string>
<string name="settings_url">Enderezo do servidor</string>
<string name="settings_url_check_description">Amosa se se lle pode facer ping ao enderezo</string>
<string name="settings_url_check_description">Amosa se se lle pode facer ping ao enderezo.</string>
<string name="settings_url_warn_http">AVISO: «http» non é seguro. Empregue «https».</string>
<string name="settings_username">Nome de usuario</string>
<string name="settings_password">Contrasinal</string>
<string name="settings_password_unchanged">Contrasinal (sen cambiar)</string>
<string name="settings_password_check_description">Amosa se as credenciais son correctas.</string>
<string name="settings_password_check_description">Amose se as credenciais son correctas.</string>
<string name="settings_submit">Conectar</string>
<string name="settings_submitting">Conectando con &#8230;</string>
<string name="settings_submitting">Conectando con </string>
<string name="settings_note_mode">Modo de vista das notas</string>
<string name="settings_theme_title">Tema escuro</string>
<string name="settings_font_title">Letra monoespazada</string>
......@@ -62,57 +58,51 @@
<string name="settings_wifi_only">Sincronizar só con WiFi</string>
<string name="settings_cert_category">Administrar certificados</string>
<string name="settings_cert_trust_system">Confiar nos certificados do sistema</string>
<string name="settings_cert_trust_system_on">Confiaráse nas Entidades de Acreditación -CA- do sistema e nas engadidas polo usuario (recomendado)</string>
<string name="settings_cert_trust_system_on">Confiarase nas Entidades de Acreditación -CA- do sistema e nas engadidas polo usuario (recomendado)</string>
<string name="settings_cert_trust_system_off">Non se confiará nas Entidade de Acreditación -CA- do sistema nin nas engadidas polo usuario</string>
<string name="settings_cert_reset">Restabelecer os certificados fiábeis e non fiábeis</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Restabelece a confianza en todos os certificados personalizados</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Limpáronse todos os certificados personalizados</string>
<string name="settings_cert_reset">Restablecer os certificados fiables e non fiables</string>
<string name="settings_cert_reset_summary">Restablece a confianza en todos os certificados personalizados</string>
<string name="settings_cert_reset_toast">Elimináronse todos os certificados personalizados</string>
<!-- Certificates -->
<string name="certificate_notification_connection_security">Notas - Seguridade da conexión</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">Notas atopou un certificado descoñecido. Quere confiar nel?</string>
<string name="trust_certificate_unknown_certificate_found">O aplicativo Notas atopou un certificado descoñecido. Quere confiar nel\?</string>
<!-- Network -->
<string name="network_connecting">Conectando</string>
<string name="network_connected">Conectado</string>
<string name="network_disconnected">Non hai redes dispoñíbeis</string>
<string name="network_disconnected">Non hai redes dispoñibles</string>
<!-- Error -->
<string name="error_sync">Produciuse un fallo na sincronización: %1$s</string>
<string name="error_invalid_login">Acceso incorrecto: %1$s</string>
<string name="error_json">está activada a aplicación «Notes» no servidor?</string>
<string name="error_json">está activado o aplicativo «Notas» no servidor\?</string>
<string name="error_io">interrompeuse a conexión co servidor</string>
<string name="error_no_network">Sen conexión de rede</string>
<string name="error_no_network">sen conexión de rede</string>
<string name="error_server">hai erros no URL/Servidor</string>
<string name="error_url_malformed">Enderezo do servidor incorrecto</string>
<string name="error_username_password_invalid">Nome de usuario ou contrasinal incorrecto</string>
<!-- Snackbar Actions -->
<string name="snackbar_settings">Axustes</string>
<string name="snackbar_settings">Configuración</string>
<!-- About -->
<string name="about_version_title">Versión</string>
<string name="about_version">Agora está a usando &lt;strong>%1$s&lt;/strong></string>
<string name="about_version"> Settings </string>
<string name="about_maintainer_title">Mantedor</string>
<string name="about_developers_title">Desenvolvedores</string>
<string name="about_translators_title">Tradutores</string>
<string name="about_translators_transifex">A comunidade de Nextcloud en &lt;a href=\\"%1$s\\">Transifex&lt;/a></string>
<string name="about_translators_transifex">A comunidade de Nextcloud en &lt;a href=\\"%1$s\\"&gt;Transifex&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_testers_title">Probadores</string>
<string name="about_source_title">Código fonte</string>
<string name="about_source">Este proxecto está hospedado en GitHub: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_source">Este proxecto está en GitHub: &lt;a href=\\%1$s\\&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_issues_title">Problemas</string>
<string name="about_issues">Vostede pode informar de fallos, propoñer melloras e solicitar funcionalidades na ferramenta de seguimento de erros do GitHub: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_issues">Vostede pode informar de fallos, propoñer melloras e solicitar funcionalidades na ferramenta de seguimento de erros do GitHub: &lt;a href=\\"%1$s\\"&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_translate_title">Traducir</string>
<string name="about_translate">Únase ao equipo Nextcloud en Transifex e axúdenos a traducir esta aplicación: &lt;a href=\\"%1$s\\">%1$s&lt;/a></string>
<string name="about_app_license_title">Licenza da aplicación</string>
<string name="about_app_license">Esta aplicación está licenciada baixo a LICENZA XERAL PUBLICA GNU v3+.</string>
<string name="about_translate">Únase ao equipo Nextcloud en Transifex e axúdenos a traducir este aplicativo: &lt;a href=\\%1$s\\&gt;%1$s&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_app_license_title">Licenza do aplicativo</string>
<string name="about_app_license">Este aplicativo está baixo a LICENZA XERAL PUBLICA GNU v3+.</string>
<string name="about_app_license_button">Ver a licenza</string>
<string name="about_icons_disclaimer_title">Iconas</string>
<string name="about_icons_disclaimer">&lt;p>Iconas orixinais feitas por %1$s&lt;/p>&lt;p>As outras iconas usadas por esta aplicación son &lt;a href=\"https://materialdesignicons.com/\">Material Design Icons&lt;/a> feitos por Google Inc. e licenciados baixo unha licenza Creative Commons.&lt;/p></string>
<string name="about_icons_disclaimer"> Settings </string>
<string name="about_credits_tab_title">Créditos</string>
<string name="about_contribution_tab_title">Colaboración</string>
<string name="about_license_tab_title">Licenza</string>
<!-- Widgets -->
<string name="widget_note_list_title">Lista de notas</string>
<string name="widget_note_list_placeholder">Non hai notas</string>
......@@ -120,14 +110,11 @@
<string name="widget_single_note_placeholder_tv">Non se atopou ningunha nota</string>
<string name="widget_create_note">Crear unha nota</string>
<string name="widget_not_logged_in">Acceda a Notas antes de empregar este trebello</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">A icona de estrela empregase para indicar que o elemento é un favorito</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Inicia a apli</string>
<string name="widget_entry_fav_contentDescription">A icona de estrela emprégase para indicar que o elemento é un favorito</string>
<string name="widget_app_launcher_contentDescription">Inicia o aplicativo</string>
<string name="activity_select_single_note">Seleccionar unha nota</string>
<!-- Shortcuts -->
<string name="shortcut_create_long">Crear unha nota nova</string>
<string name="pref_value_theme_light">Claro</string>
<string name="pref_value_theme_dark">Escuro</string>
<string name="pref_value_font_normal">Normal</string>
......@@ -136,33 +123,46 @@
<string name="simple_close">Pechar</string>
<string name="simple_copy">Copiar</string>
<string name="simple_exception">Excepción</string>
<string name="copied_to_clipboard">Copiado no portapapeis.</string>
<string name="pin_to_homescreen">Ancorar na pantalla de inicio</string>
<string name="copied_to_clipboard">Copiado no portapapeis</string>
<string name="pin_to_homescreen">Fixar na pantalla de inicio</string>
<string name="note_has_been_deleted">Esta nota foi eliminada</string>
<string name="fallback_weblogin_text">Volver ao método de acceso antigo</string>
<string name="fallback_weblogin_back">Atrás</string>
<string name="sso_announcment_title">Inicio de sesión único</string>
<string name="sso_announcment_message">A aplicación de Notas comezará coa seguinte versión principal, empregando a magnífica característica de «Inicio de sesión único» do Nextcloud. Isto aumentará a seguridade, a fiabilidade e o confort para vostede. Asegúrese de ter instalado polo menos a versión 3.8.0 da aplicación de ficheiros e seleccione na primeira execución a mesma conta que xa estás a empregar.</string>
<string name="sso_announcment_message">O aplicativo de Notas comezará coa seguinte versión principal, empregando a magnífica característica de «Inicio de sesión único» do Nextcloud. Isto aumentará a seguridade, a fiabilidade e o confort para vostede. Asegúrese de ter instalado polo menos a versión 3.8.0 do aplicativo de ficheiros e seleccione na primeira execución a mesma conta que xa estás a empregar.</string>
<string name="sso_announcment_more_info">Máis información</string>
<string name="sso_announcment_understood">Entendido</string>
<!-- Array: note modes -->
<string-array name="noteMode_entries">
<item>Abrir en modo de edición</item>
<item>Abrir en modo de vista previa</item>
<item>Lembrar a miña última selección</item>
</string-array>
<!-- Array: font size -->
<string-array name="fontSize_entries">
<item>Pequena</item>
<item>Mediana</item>
<item>Grande</item>
</string-array>
<!-- Plurals -->
<plurals name="ab_selected">
<item quantity="one">%d seleccionado</item>
<item quantity="other">%d seleccionados</item>
</plurals>
</resources>
<string name="preferences_authors">Autores</string>
<string name="preferences_service_terms">Termos do servizo</string>
<string name="preferences_privacy_policy">Política de privacidade</string>
<string name="Other">Outras</string>
<string name="login_with_e_account">Acceder cunha conta /e/</string>
<string name="add_an_account">Engadir unha conta</string>
<string name="preferences_about_app">As Notas están bifurcadas desde Notas de Nextcloud</string>
<string name="preferences_app_info">-Facer listas , crear, editar, compartir, buscar e eliminar notas
\n-Compartir texto e ligazóns como nova nota dentro do aplicativo
\n-Marcar notas como favoritas
\n-Eliminación masiva
\n-Producir unha redución
\n-Traducir a moitas linguas</string>
<string name="preferences_app_info_title">Información de notas</string>
<string name="error_sync_disabled">A sincronización foi desactivada para esta conta</string>
<string name="action_enable_sync">Activar</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment