Commit 322028d2 authored by /e/ robot's avatar /e/ robot

Merge remote-tracking branch 'origin/lineage-16.0' into v1-pie

parents bcb6cef9 f42f69bf
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......@@ -57,7 +56,7 @@
<string name="snack_updates_found">Eguneraketa berriak aurkitu dira</string>
<string name="snack_no_updates_found">Ez da eguneraketa berririk aurkitu</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Eguneraketa bilaketak huts egin du. Interneterako konexioa egiaztatu eta berriro saiatu, mesedez.</string>
<string name="snack_download_failed">Deskargak huts egin du. Interneterako konexioa egiaztatu eta berriro saiatu, mesedez.</string>
<string name="snack_download_failed">Deskargak huts egin du. Egiaztatu Interneterako konexioa eta saiatu berriro.</string>
<string name="snack_download_verification_failed">Eguneraketaren egiaztaketak huts egin du.</string>
<string name="snack_download_verified">Deskarga osatuta.</string>
<string name="snack_update_not_installable">Eguneraketa hau ezin da instalatu uneko konpilazioaren gainean.</string>
......@@ -109,6 +108,6 @@
<string name="blocked_update_dialog_message">Eguneraketa hau ezin da eguneratze-aplikazioarekin instalatu. Irakurri <xliff:g id="info_url">%1$s</xliff:g> informazio gehiagorako.</string>
<string name="export_channel_title">Esportazioaren osaketa</string>
<string name="new_updates_channel_title">Eguneraketa berriak</string>
<string name="ongoing_channel_title">Abian diren deskargak</string>
<string name="ongoing_channel_title">Deskargak abian</string>
<string name="update_failed_channel_title">Eguneraketak huts egin du</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......@@ -16,29 +15,48 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name">An t-ùraichear</string>
<string name="display_name">An t-ùraichear</string>
<string name="verification_failed_notification">Dh\'fhàillig an dearbhadh</string>
<string name="update_failed_notification">Dh\'fhàillig leis an ùrachadh</string>
<string name="new_updates_found_title">Ùrachaidhean</string>
<string name="dialog_battery_low_title">Bataraidh fann</string>
<string name="dialog_battery_low_message_pct">Tha am bataraidh ro fhann, feumaidh tu co-dhiù <xliff:g id="percent_discharging">%1$d</xliff:g>%% dhen bhataraidh mus lean thu air adhart no <xliff:g id="percent_charging">%2$d</xliff:g>%% fhad ’s a bhios tu ’ga theàirrdseadh.</string>
<string name="menu_refresh">Ath-nuadhaich</string>
<string name="menu_show_changelog">Seall loga nan atharraichean</string>
<string name="menu_ab_perf_mode">Cuir prìomhachas air pròiseas an ùrachaidh</string>
<string name="snack_no_updates_found">Cha deach ùrachadh a lorg</string>
<string name="snack_updates_check_failed">Cha b’ urrainn dhuinn sùil a thoirt airson ùrachaidhean. Thoir sùil air a’ cheangal agad ris an eadar-lìon is feuch ris a-rithist an ceann greis.</string>
<string name="list_download_progress_eta_new"><xliff:g id="filesize_without_unit" example="12.2">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="filesize_without_unit" example="310 MB">%2$s</xliff:g> (<xliff:g id="eta" example="3 mionaidean air fhàgail">%3$s</xliff:g>) • <xliff:g id="percentage" example="56">%4$s</xliff:g></string>
<string name="list_no_updates">Cha deach ùrachadh a lorg. Airson sùil a thoirt airson ùrachaidhean thu fhèin, cleachd am putan “Ath-nuadhaich”.</string>
<string name="action_install">Stàlaich</string>
<string name="action_info">Fiosrachadh</string>
<string name="confirm_delete_dialog_title">Sguab às am faidhle</string>
<string name="confirm_delete_dialog_message">A bheil thu airson faidhle an ùrachaidh a thagh thu a sguabadh às?</string>
<string name="apply_update_dialog_title">Cuir an t-ùrachadh an sàs</string>
<string name="notification_export_fail">Mearachd leis an às-phortadh</string>
<plurals name="eta_seconds">
<item quantity="one">1 diog air fhàgail</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> diog air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> dhiog air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> diogan air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> diog air fhàgail</item>
</plurals>
<plurals name="eta_minutes">
<item quantity="one">1 mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mhionaid air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mionaidean air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> mionaid air fhàgail</item>
</plurals>
<plurals name="eta_hours">
<item quantity="one">1 uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="one"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="two"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="few"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uairean a thìde air fhàgail</item>
<item quantity="other"><xliff:g id="count">%d</xliff:g> uair a thìde air fhàgail</item>
</plurals>
<string name="checkbox_mobile_data_warning">Na seall seo a-rithist</string>
<string name="blocked_update_dialog_title">Cha an t-ùrachadh a bhacadh</string>
<string name="export_channel_title">Coileanadh an às-phortaidh</string>
<string name="new_updates_channel_title">Ùrachaidhean</string>
<string name="ongoing_channel_title">’Ga luchdadh a-nuas</string>
<string name="update_failed_channel_title">Dh\'fhàillig leis an ùrachadh</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
Copyright (C) 2017 The LineageOS Project
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment