Commit e8005968 authored by LineageOS Builder's avatar LineageOS Builder

Automatic translation import

Change-Id: I16cb3004abc34393ad939a21da5d5382f7ffa302
parent 8209d2a1
......@@ -53,13 +53,19 @@
<string name="enable_mobile_data_summary">A bheil thu airson dàta mobile a chleachdadh rè an t-suidheachaidh? Ma chuireas tu dàta mobile air, dh’fhaoidte gun èirich cosgaisean dàta ’na lùib.</string>
<string name="no">Chan eil</string>
<string name="yes">Tha</string>
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Gairm-èiginn</string>
<string name="setup_services">Gleusan LineageOS</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Leudaichidh na seirbheisean seo comasan na tablaid agad. Thèid an dàta a chleachdadh a-rèir <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Leudaichidh na seirbheisean seo comasan an fhòn agad. Thèid an dàta a chleachdadh a-rèir <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Poileasaidh prìobhaideachd</string>
<string name="services_help_improve_cm">Cuidich gus piseach a thoirt air <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Cuidich gus piseach a thoirt air LineageOS">%1$s</xliff:g> is tu a’ cur dàta na diagnosachd ’s a’ chleachdaidh gu LineageOS gu fèin-obrachail. Cha ghabh an dàta sin a chleachdadh airson d’ aithneachadh agus bheir e cuideachadh dha na sgiobaidhean a bhios ag obair air rudan mar beatha a’ bhataraidh, dèanadas nan aplacaidean agus gleusan <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g> ùra.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Cleachd iuchraichean seòladaireachd air an sgrìn</b> seach iuchraichean bathair-chruaidh.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Cuir an comas freiceadan na prìobhaideachd</b> ach nach fhaigh aplacaidean air an ùr-stàladh grèim air an dàta phearsanta agad mar luchd-aithne, teachdaireachdan no logaichean nan gairmean</string>
<string name="setup_unlock">Thoir a’ ghlas dheth</string>
<string name="setup_device_locked">Chaidh an t-uidheam seo a ghlasadh leis a’ chleachdaiche.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Iarr facal-faire a’ chunntais agad</b> airson an t-uidheam agad a chleachdadh, fiù às dèidh tilleadh gu roghainnean an fhactaraidh.</string>
<string name="setup_device_locked_instructions"><i>Airson an gleus seo a chur dheth no air, rach gu “Roghainnean” &gt; “Tèarainteachd”</i></string>
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Tagh seòrsa dàrnach de ghlasadh na sgrìn</string>
<string name="settings_fingerprint_setup_details">Dè an dòigh air am bu chaomh leat an sgrìn agad a ghlasadh?</string>
......@@ -71,6 +77,8 @@
<string name="sim_locale_changed">Mhothaich sinn do SIM %1$s</string>
<string name="settings_lockscreen_setup_title">Tagh seòrsa de ghlasadh na sgrìn</string>
<string name="settings_lockscreen_setup_details">Dè an dòigh air am bu chaomh leat an sgrìn agad a ghlasadh?</string>
<string name="lockscreen_setup_title" product="tablet">Dìon an tablaid agad</string>
<string name="lockscreen_setup_title" product="default">Dìon am fòn agad</string>
<string name="lockscreen_setup_summary"><b>Dìon an t-uidheam seo</b> agus iarr PIN, pàtran no facal-faire gus a’ ghlas a thoirt far na sgrìn</string>
<string name="lockscreen_setup_screen_lock_setup">Suidhich</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment