Commit b648cc2d authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault

Merge remote-tracking branch 'origin/lineage-16.0' into v1-pie

parents 0c14cb5e 3a90e81e
......@@ -57,16 +57,18 @@
<string name="data_sim_name">SIM <xliff:g id="sub">%d</xliff:g> - <xliff:g id="name">%s</xliff:g></string>
<string name="emergency_call">Nødopkald</string>
<string name="setup_services">LineageOS-funktioner</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Disse tjenester giver dig flere muligheder med din tablet. Data bliver anvendt i overensstemmelse med LineageOS\' <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Disse tjenester giver dig flere muligheder med din telefon. Data bliver anvendt i overensstemmelse med LineageOS\' <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_explanation" product="tablet">Disse tjenester arbejder for at du kan udvide din tablet-computers funktionalitet. Data vil blive brugt i overensstemmelse med LineageOS\'s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_explanation" product="default">Disse tjenester arbejder for at du kan udvide din telefons funktionalitet. Data vil blive brugt i overensstemmelse med LineageOS\'s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="services_privacy_policy">Privatlivspolitik</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Brug navigationstaster på skærmen</b> i stedet for fysiske knapper.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Aktivér Privatlivsvagt</b> for at gøre dine personlige data såsom kontaktet, beskeder og opkaldsliste utilgængelige for apps installeret for nylig</string>
<string name="services_help_improve_cm">Hjælp med at forbedre <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve LineageOS">%1$s</xliff:g> ved automatisk at sende diagnostik and brugsdata to LineageOS. Denne information kan ikke bruges til at identificere dig og giver en hånd til hold, som arbejder på ting som batterilevetid, app-ydeevne, and nye <xliff:g id="name" example="LineageOS">%2$s</xliff:g>-funktioner.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Brug navigationstaster på skærm</b> i stedet for fysiske-taster.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Aktivér Privatlivsvagt</b>, for at gøre dine personlige data, så som kontaktpersoner, meddelelser, og opkaldshistorik utilgængelige for nyinstallerede apps</string>
<string name="setup_unlock">Lås op</string>
<string name="setup_device_locked">Denne enhed er blevet låst af brugeren.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Kræver adgangskoden til din konto</b> for at bruge enheden, selv efter en nulstilling til fabriksindstillinger.</string>
<string name="setup_device_locked_instructions"><i>For at slå denne funktion til/fra, skal du gå til Indstillinger &gt; Sikkerhed</i></string>
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Vælg alternativ skærmlåstype</string>
<string name="settings_fingerprint_setup_title">Vælg sikkerheds-låseskærmtype</string>
<string name="settings_fingerprint_setup_details">Hvordan vil du gerne låse din skærm?</string>
<string name="fingerprint_setup_title">Konfigurerring af fingeraftryk</string>
<string name="fingerprint_setup_summary">Hvis du vil bruge din fingeraftryksensor til at låse din skærm op, skal du:</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment