Commit 24a52248 authored by vincent's avatar vincent
Browse files

port commit 2d0cd922 to eelo-0.2

parent 910a7045
......@@ -62,7 +62,7 @@
<string name="services_explanation" product="default">Te storitve vam omogočajo, da razširite zmogljivosti svojega telefona. Podatki se uporabijo v skladu s <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s </xliff:g> LineageOS.</string>
<string name="services_privacy_policy">Pravilnik o zasebnosti</string>
<string name="services_help_improve_cm">Pomagajte izboljšati <xliff:g id="name" example="LineageOS">%s</xliff:g></string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe baterije, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_metrics_label"><xliff:g id="name" example="Help improve CyanogenMod">%1$s</xliff:g> s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih podatkov in podatkov uporabe LineageOS-a. Ti podatki se ne uporabljajo za vaše prepoznavanje in ekipi pomagajo pri izboljšanju npr. življenjske dobe akumulatorja, zmogljivosti aplikacij in novih značilnosti <xliff:g id="name" example="CyanogenMod">%2$s</xliff:g>.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Uporabite zaslonske tipke za krmarjenje</b> namesto fizičnih tipk.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Omogočite Privacy guard</b>, da vaši osebni podatki, kot so stiki, sporočila ali dnevniki klicev ne bodo na voljo na novo nameščenim aplikacijam</string>
<string name="setup_unlock">Odkleni</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment