Commit dc128878 authored by LineageOS Builder's avatar LineageOS Builder
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: I2c2720b89e0f62310e420533e11ca8dcdb8ca5fb
parent 767fd3bd
......@@ -16,18 +16,44 @@
<resources>
<string name="app_name">Clàradair</string>
<string name="share">Co-roinn</string>
<string name="stop">Cuir stad air</string>
<string name="play">Cluich</string>
<string name="delete">Sguab às</string>
<string name="cancel">Sguir dheth</string>
<string name="delete_title">A’ sguabadh às an clàradh</string>
<string name="delete_message">A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson %1$s a sguabadh às? Cha ghabh seo a neo-dhèanamh</string>
<string name="sound_notification_title">Clàradair fuaime</string>
<string name="sound_notification_message">Faid na fuaime: %1$s</string>
<string name="sound_recording_title_working">’Ga chlàradh</string>
<string name="sound_last_title">An clàradh mu dheireadh</string>
<string name="sound_channel_title">Clàradh fuaime</string>
<string name="sound_channel_desc">Brath maireannach nuair a thèid fuaim a chlàradh agus brath eile nuair a bhios e deiseil</string>
<string name="screen_audio_message_on">Thèid an fhuaim on mhicreofon a chur ris a’ video</string>
<string name="screen_audio_message_off">Cha dèid an fhuaim on mhicreofon a chur ris a’ video</string>
<string name="screen_audio_message_disabled">Chan urrainn dhut an roghainn seo atharrachadh fhad ’s a bhios tu a’ clàradh na sgrìn</string>
<string name="screen_audio_warning_button_ask">Faighnich</string>
<string name="screen_insufficient_storage">Chan eil stòras gu leòr ann</string>
<string name="screen_not_enough_storage">Chan eil stòras gu leòr ann</string>
<string name="screen_notification_title">Clàradair na sgrìn</string>
<string name="screen_notification_message">Faid a’ video: %s</string>
<string name="screen_notification_message_done">Deiseil ri cho-roinneadh</string>
<string name="screen_recording_message">Tha an sgrìn ’ga chlàradh…</string>
<string name="screen_last_title">An clàradh mu dheireadh</string>
<string name="screen_overlay_notif_title">Deiseil gus a chlàradh</string>
<string name="screen_overlay_notif_message">Brùth air a’ phutan “Clàraich” nuair a bhios tu ullamh</string>
<string name="screen_settings_title">Roghainnean clàradair na sgrìn</string>
<string name="screen_overlay_channel_title">Deiseil gus an sgrìn a clàradh</string>
<string name="screen_overlay_channel_desc">Brath a sheallas nuair a bhios clàradh sgrìn deiseil airson tòiseachadh</string>
<string name="screen_channel_title">Clàradh na sgrìn</string>
<string name="screen_channel_desc">Brath maireannach nuair a thèid an sgrìn a chlàradh agus brath eile nuair a bhios e deiseil</string>
<string name="dialog_permissions_title">Ceadan</string>
<string name="dialog_permissions_mic">Feumaidh an clàradair cead dhan mhicreofon airson fuaim a chlàradh</string>
<string name="dialog_permissions_phone">Feumaidh an clàradair inntrigeadh do staid an fhòn ach nach dèan an aplacaid seo clàradh nuair a bhios tu ann an gairm</string>
<string name="dialog_permissions_mic_phone">Feumaidh an clàradair cead dhan mhicreofon airson fuaim a chlàradh agus inntrigeadh do staid an fhòn ach nach dèan an aplacaid seo clàradh nuair a bhios tu ann an gairm</string>
<string name="dialog_permissions_ask">Faighnich dhìom a-rithist</string>
<string name="dialog_permissions_dismiss">Leig seachad</string>
<string name="dialog_permissions_overlay">Feumaidh an clàradair cead “Tarraing thar aplacaidean eile” airson an sgrìn agad a chlàradh. Brùth air “Ceadaich”, cuir an comas an cead sna roghainnean agus till chan chlàradair an uairsin</string>
<string name="snack_permissions_no_permission">Chaidh ceadan riatanach a dhiùltadh, cuir an comas iad ann an aplacaid nan roghainnean mus tòisich thu air a’ chlàradh</string>
<string name="main_screen_action">Clàraich an sgrìn</string>
<string name="main_sound_action">Clàraich an fhuaim</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment