Commit a2e9b40f authored by Michael Bestas's avatar Michael Bestas
Browse files

Automatic translation import

Change-Id: Id4dc575805fde9bd4c8493bf3ef8977cd1a481af
parent b0f788c8
......@@ -39,6 +39,7 @@
<string name="screen_notification_message_done">Připraven ke sdílení</string>
<string name="screen_recording_message">Obrazovka je zaznamenávána\u2026</string>
<string name="screen_last_title">Poslední záznam</string>
<string name="screen_last_message">Doba trvání: %1$d\u00a0s</string>
<string name="screen_overlay_notif_title">Připraveno k záznamu</string>
<string name="screen_overlay_notif_message">Pokud jste připraveni začít stiskněte nahrávací tlačítko</string>
<string name="screen_settings_title">Nastavení nahrávání obrazovky</string>
......
......@@ -14,11 +14,47 @@
limitations under the License.
-->
<resources>
<string name="app_name">Recorder</string>
<string name="share">Diele</string>
<string name="stop">Stopje</string>
<string name="play">Ofspylje</string>
<string name="delete">Fuortsmite</string>
<string name="cancel">Annulearje</string>
<string name="delete_title">Opname fuortsmite</string>
<string name="delete_message">Binne jo wis dat jo %1$s fuortsmite wolle? Dit kin net ûngedien makke wurde</string>
<string name="sound_notification_title">Lûddsrecorder</string>
<string name="sound_notification_message">Audiolingte: %1$s</string>
<string name="sound_recording_title_working">Opnimme</string>
<string name="sound_last_title">Lêste opname</string>
<string name="sound_channel_title">Lûd opnimme</string>
<string name="sound_channel_desc">Permaninte notifikaasje wylst it opnimmen fan lûd en in notifikaasje neidat dit foltôge is</string>
<string name="screen_audio_message_on">Lûd fan de mikrofoan wurdt tafoege oan de fideo</string>
<string name="screen_audio_message_off">Lûd fan de mikrofoan wurdt net tafoege oan de fideo</string>
<string name="screen_audio_message_disabled">It is net mooglik dizze ynstelling te wizigjen wylst it opnimmen fan it skerm</string>
<string name="screen_audio_warning_button_ask">Freegje</string>
<string name="screen_insufficient_storage">Net genôch ûnthâld</string>
<string name="screen_not_enough_storage">Net genôch ûnthâld beskikber</string>
<string name="screen_notification_title">Skermrecorder</string>
<string name="screen_notification_message">Fideolingte: %s</string>
<string name="screen_notification_message_done">Ree om te dielen</string>
<string name="screen_recording_message">Skerm wurdt opnommen\u2026</string>
<string name="screen_last_title">Lêste opname</string>
<string name="screen_last_message">Doer: %1$d sekonden</string>
<string name="screen_overlay_notif_title">Ree foar opname</string>
<string name="screen_overlay_notif_message">Tik op de opnameknop wannear\'t jo begjinne wolle</string>
<string name="screen_settings_title">Ynstellingen Skermrecorder</string>
<string name="screen_overlay_channel_title">Klear om it skerm op te nimmen</string>
<string name="screen_overlay_channel_desc">Notifikaasje dy\'t oanjout wannear skermopname klear is om te begjinnen</string>
<string name="screen_channel_title">Skerm opnimme</string>
<string name="screen_channel_desc">Permaninte notifikaasje wylst it skermopname en in notifikaasje neidat dit foltôge is</string>
<string name="dialog_permissions_title">Machtigingen</string>
<string name="dialog_permissions_mic">Recorder hat tagong ta de mikrofoan nedich om lûd op nimme te kinnen</string>
<string name="dialog_permissions_phone">Recorder hat tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_mic_phone">Recorder hat tagong nedich ta de mikrofoan om audio op nimme te kinnen en tagong nedich ta de telefoansteat om foar te kommen dat dizze app opnimt wylst oproppen</string>
<string name="dialog_permissions_ask">Opnij freegje</string>
<string name="dialog_permissions_dismiss">Slute</string>
<string name="dialog_permissions_overlay">Recorder hat de ‘Oer oare apps tekenje’-machtiging nedich. Tik op Tastean, skeakelje de machtiging yn yn de ynstellingen en kear werom nei Recorder</string>
<string name="snack_permissions_no_permission">Fereaske machtigingen waarden wegere, skeakelje se yn yn Ynstellingen om opname te starten</string>
<string name="main_screen_action">Skerm opnimme</string>
<string name="main_sound_action">Lûd opnimme</string>
</resources>
......@@ -31,6 +31,8 @@
<string name="screen_audio_message_on">เสียงจากไมโครโฟนจะรวมอยู่ในวิดีโอ</string>
<string name="screen_audio_message_off">เสียงจากไมโครโฟนจะไม่รวมอยู่ในวิดีโอ</string>
<string name="screen_audio_warning_button_ask">ถาม</string>
<string name="screen_insufficient_storage">พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ</string>
<string name="screen_not_enough_storage">พื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ</string>
<string name="screen_notification_title">บันทึกหน้าจอ</string>
<string name="screen_notification_message">ความยาววิดีโอ: %s</string>
<string name="screen_notification_message_done">พร้อมแชร์</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment