Commit 1103b331 authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault

Remove untranslated strings

parent c735269c
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Luitoestel af"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Luitoestel vibreer"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Luitoestel aan"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Maak tans gereed om op te dateer …"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Verwerk tans die opdateringpakket …"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Herbegin tans …"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"መጥሪያ ጠፍቷል"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"ነዛሪ መጥሪያ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"መጥሪያ በርቷል"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"ለማዘመን በመዘጋጀት ላይ…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"የዝማኔ ጥቅሉን በማስሄድ ላይ…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"ዳግም በመጀመር ላይ…"</string>
......
......@@ -206,7 +206,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"إيقاف الرنين"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"اهتزاز الرنين"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"تشغيل الرنين"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"جارٍ الإعداد للتحديث…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"جارٍ معالجة حزمة التحديث…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"جارٍ إعادة التشغيل…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent">Timbre desactiváu</string>
<string name="silent_mode_vibrate">Timbre en vibración</string>
<string name="silent_mode_ring">Timbre activáu</string>
<string name="reboot_to_update_title">Anovamientu del sistema Android</string>
<string name="reboot_to_update_prepare">Tresnando p\'anovar\u2026</string>
<string name="reboot_to_update_package">Procesando\'l paquete d\'anovamientu\u2026</string>
<string name="reboot_to_update_reboot">Reaniciando\u2026</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zəng deaktivdir"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zəng vibrasiyadadır"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zəngvuran açıqdır"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Güncəllənməyə hazırlanır ..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Güncəllənmə paketi icra olunur..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Yenidən başlanır..."</string>
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvono je isključeno"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibracija zvona"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvono je uključeno"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Ažuriranje se priprema…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Paket ažuriranja se obrađuje..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Ponovo se pokreće..."</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Званок выкл."</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Званок з вібрацыяй"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Званок укл."</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Падрыхтоўка да абнаўлення..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Апрацоўка пакета абнаўлення..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Перазапуск..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Звъненето е изключено"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Вибрира при звънене"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Звъненето е включено"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Подготвя се за актуализация…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Пакетът с актуализацията се обработва…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Рестартира се…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"রিং বাজার শব্দ বন্ধ করা আছে"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"রিং বাজার সাথে স্পন্দিত করুন"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"রিং বাজার শব্দ চালু করা আছে"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"আপডেট করতে প্রস্তুত হচ্ছে..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"আপডেট প্যাকেজটি প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"পুনরায় চালু হচ্ছে..."</string>
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvuk zvona isključen"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zvuk zvona na vibraciji"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvuk zvona uključen"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Priprema za ažuriranje..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Obrađuje se paket ažuriranja..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Ponovno se pokreće..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivat"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Mode vibració"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activat"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"S\'està preparant per a l\'actualització…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"S\'està processant el paquet d\'actualització…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"S\'està reiniciant…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Vyzvánění vypnuto"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibrační vyzvánění"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Vyzvánění zapnuto"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Příprava na aktualizaci…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Zpracovávání balíčku aktualizací…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Restartování…"</string>
......
......@@ -213,7 +213,7 @@
<string name="silent_mode_silent">Caniad ffôn i fwrdd</string>
<string name="silent_mode_vibrate">Caniad ffôn yn dirgrynu</string>
<string name="silent_mode_ring">Caniad ffôn ymlaen</string>
<string name="reboot_to_update_title">Diweddariad system Android</string>
<string name="reboot_to_update_prepare">Yn paratoi i ddiweddaru\u2026</string>
<string name="reboot_to_update_package">Yn prosesu\'r pecyn diweddaru\u2026</string>
<string name="reboot_to_update_reboot">Yn ail-gychwyn\u2026</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringeren er deaktiveret"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Ringervibrering"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringeren er aktiveret"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Forbereder opdatering…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Behandler opdateringspakken…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Genstarter…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Klingelton aus"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Klingeltonmodus \"Vibration\""</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Klingelton ein"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Aktualisierung wird vorbereitet…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Updatepaket wird verarbeitet…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Neustart…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ειδοποίηση ήχου ανενεργή"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Δόνηση ειδοποίησης ήχου"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ειδοποίηση ήχου ενεργή"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Προετοιμασία για ενημέρωση…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Επεξεργασία πακέτου ενημέρωσης…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Επανεκκίνηση…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringer off"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Ringer vibrate"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringer on"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparing to update…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Processing the update package…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Restarting…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringer off"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Ringer vibrate"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringer on"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparing to update…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Processing the update package…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Restarting…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringer off"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Ringer vibrate"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringer on"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparing to update…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Processing the update package…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Restarting…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivado"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Modo vibración"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activado"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando la actualización…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Procesando el paquete de actualización…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivado"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Modo vibración"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activado"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando para actualizar…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Procesando paquete de actualización…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Helin on väljas"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibreeriv helin"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Helin on sees"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Värskendamise ettevalmistamine …"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Värskenduspaketi töötlemine …"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Taaskäivitamine ..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Tonu-jotzailea desaktibatuta"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Tonu-jotzailea dardaran"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Tonu-jotzailea aktibatuta"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Eguneratzeko prestatzen…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Eguneratzeen paketea prozesatzen…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Berrabiarazten…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"زنگ خاموش"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"زنگ لرزشی"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"زنگ روشن"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"آماده‌سازی برای به‌روزرسانی…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"در حال پردازش بسته‌بندی به‌روز…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"در حال راه‌اندازی مجدد…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Soittoääni: mykistetty"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Soittoääni: värinä"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Soittoääni: normaali"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Päivitystä valmistellaan…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Käsitellään päivityspakettia…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Käynnistetään uudelleen…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Sonnerie désactivée"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Sonnerie en mode vibreur"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Sonnerie activée"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Préparation de la mise à jour..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Traitement du paquet de mise à jour en cours..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Redémarrage en cours..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Sonnerie désactivée"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Sonnerie en mode vibreur"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Sonnerie activée"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Préparation de la mise à jour en cours…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Traitement du package de mise à jour…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Redémarrage en cours…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Timbre desactivado"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Timbre en vibración"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Timbre activado"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando para actualizar…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Procesando paquete de actualización…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"રિંગર બંધ"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"રિંગર વાઇબ્રેટ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"રિંગર ચાલુ"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"અપડેટ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"અપડેટ પૅકેજ પર પ્રક્રિયા કરી રહ્યાં છે…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"પુનઃપ્રારંભ કરી રહ્યું છે…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"रिंगर बंद"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"रिंगर कंपन"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"रिंगर चालू"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"अपडेट करने के लिए तैयार हो रहा है…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"अपडेट पैकेज को संसाधित कर रहा है…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"पुन: प्रारंभ हो रहा है…"</string>
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvono isključeno"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibracija zvona"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvono uključeno"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Priprema za ažuriranje…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Obrada paketa za ažuriranje…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Ponovno pokretanje…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Csengő kikapcsolva"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Csengő rezeg"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Csengő bekapcsolva"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Felkészülés a frissítésre…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"A frissítési csomag feldolgozása…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Újraindítás…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Զանգակն անջատված է"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Զանգակի թրթռոց"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Զանգակը միացված է"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Պատրաստվում է թարմացնել…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Թարմացման փաթեթի մշակում…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Վերագործարկում…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Pendering mati"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Pendering bergetar"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Pendering nyala"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Bersiap untuk memperbarui..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Memproses pembaruan paket…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Memulai kembali…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Slökkt á hringingu"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Titrar við hringingu"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Kveikt á hringingu"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Undirbúningur fyrir uppfærslu…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Vinnur úr uppfærslupakka…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Endurræsir…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Suoneria disattivata"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Suoneria vibrazione"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Suoneria attiva"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparazione dell\'aggiornamento in corso…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Elaborazione del pacchetto di aggiornamento in corso…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Riavvio in corso…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"צלצול כבוי"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"צלצול ורטט"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"צלצול מופעל"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"מתכונן לעדכון…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"מעבד את חבילת העדכון…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"מאתחל…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"着信音オフ"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"バイブレーション着信"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"着信音オン"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"更新を準備しています..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"更新パッケージを処理しています…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"再起動しています…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"მრეკავი გათიშულია"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"ვიბრაციის რეჟიმი"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"ზარი ჩართულია"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"განახლება მზადდება..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"განახლების პაკეტის დამუშავება..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"მიმდინარეობს გადატვირთვა…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Қоңырау өшірулі"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Қоңырау тербелісі"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Қоңырау қосулы"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Жаңартуға дайындалуда..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Жаңарту бумасы өңделуде…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Қайта іске қосылуда…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"បិទ​កម្ម​វិធី​រោទ៍"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"កម្មវិធី​រោទ៍​ញ័រ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"បើក​កម្មវិធី​រោទ៍"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"កំពុងរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"កំពុងដំណើរការកញ្ចប់បច្ចុប្បន្នភាព…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"កំពុងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"ರಿಂಗರ್ ಆಫ್"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"ರಿಂಗರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್‌"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"ರಿಂಗರ್ ಆನ್"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"ಅಪ್‌ಡೇಟೇ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"벨소리가 무음입니다."</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"벨소리가 진동입니다."</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"벨소리가 켜져 있습니다."</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"업데이트 준비 중…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"업데이트 패키지 처리 중…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"다시 시작하는 중..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Коңгуроо өчүк"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Чалганда титирөө"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Коңгуроо жандырылган"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Жаңыртууга даярдалууда…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Жаңыртуу топтому иштелүүдө…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Өчүрүлүп күйгүзүлүүдө…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"ປິດສຽງຣິງໂທນ"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"ສັ່ນພ້ອມສຽງຣິງໂທນ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"ເປີດສຽງໂທເຂົ້າແລ້ວ"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"ການ​ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງ ..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"ກຳ​ລັງ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ແພັກ​ເກດ​ອັບ​ເດດ…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"ກຳ​ລັງ​ເລີ່ມລະບົບໃໝ່…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Skambutis išjungtas"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibracija skambinant"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Skambutis įjungtas"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Ruošiamasi atnaujinti…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Apdorojamas naujinio paketas…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Paleidžiama iš naujo…"</string>
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Zvanītājs izslēgts"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Zvanītājs vibrācijas režīmā"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Zvanītājs ieslēgts"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Notiek gatavošanās atjaunināšanai…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Notiek pakotnes atjaunināšanas apstrāde…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Notiek restartēšana…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Исклучено ѕвонење"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Ѕвонење на вибрации"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Вклучено ѕвонење"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Се подготвува ажурирањето…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Пакетот за ажурирање се обработува..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Се рестартира…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"റിംഗർ ഓഫുചെയ്യുക"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"റിംഗർ വൈബ്രേറ്റുചെയ്യുക"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"റിംഗർ ഓൺചെയ്യുക"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"അപ്ഡേറ്റുചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"അപ്ഡേറ്റ് പാക്കേജ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"പുനരാരംഭിക്കുന്നു…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Хонх унтраах"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Хонхны чичиргээ."</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Хонх ассан"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Шинэчлэхэд бэлтгэж байна..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Шинэчлэх багц боловсруулж байна..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Дахин эхэлж байна..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"रिंगर बंद"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"रिंगर कंपन"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"रिंगर चालू"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"अद्यतनित करण्यासाठी तयार करीत आहे…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"अद्यतन पॅकेजची प्रक्रिया करीत आहे…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"रीस्टार्ट करीत आहे..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Pendering dimatikan"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Pendering bergetar"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Pendering dihidupkan"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Bersedia untuk mengemas kini…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Memproses pakej kemas kini…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Memulakan semula…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"ဖုန်းမြည်သံပိတ်ထားသည်"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"တုန်ခါခြင်း ဖုန်းမြည်သံ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"ဖုန်းမြည်သံဖွင့်ထားသည်"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"အပ်ဒိတ်ပက်ကေ့ဂျ်ကို စီမံဆောင်ရွက်နေဆဲ…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"ပြန်လည်စတင်နေ…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Ringelyd av"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibreringsmodus"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Ringelyd på"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Forbereder oppdateringen …"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Behandler oppdateringspakken …"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Starter på nytt …"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"घन्टी बन्द भयो"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"घन्टी कम्पन गर्छ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"घन्टि चालु छ"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"अद्यावधिक गर्न तयार गर्दै ..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"अद्यावधिक प्याकेज प्रशोधन गर्दै ..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"पुनःसुरु हुँदै ..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Belsoftware uit"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Belsoftware op trillen"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Belsoftware aan"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Update voorbereiden…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Updatepakket verwerken…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Opnieuw opstarten…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"ਰਿੰਗਰ ਬੰਦ"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"ਰਿੰਗਰ ਥਰਥਰਾਹਟ"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"ਰਿੰਗਰ ਚਾਲੂ"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"ਅਪਡੇਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ..."</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Dzwonek wyłączony"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Dzwonek z wibracjami"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Dzwonek włączony"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Przygotowuję do aktualizacji…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Przetwarzam pakiet aktualizacji…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Uruchamiam ponownie…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Campainha desligada"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibração da campainha"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Campainha ligada"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando para atualizar..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Processando o pacote de atualização…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando..."</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Campainha desativada"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Campainha em vibração."</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Campainha ativada"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"A preparar para atualizar…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"A processar o pacote de atualização…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"A reiniciar…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Campainha desligada"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibração da campainha"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Campainha ligada"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Preparando para atualizar..."</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Processando o pacote de atualização…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Reiniciando..."</string>
......
......@@ -200,7 +200,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Sonerie dezactivată"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Vibrare sonerie"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Sonerie activată"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Se pregătește actualizarea…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Se procesează pachetul de actualizare…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Se repornește…"</string>
......
......@@ -202,7 +202,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Звонок отключен"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Вибросигнал"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Звонок включен"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>
<string name="reboot_to_update_prepare" msgid="6305853831955310890">"Подготовка обновлений…"</string>
<string name="reboot_to_update_package" msgid="3871302324500927291">"Обработка обновлений…"</string>
<string name="reboot_to_update_reboot" msgid="6428441000951565185">"Перезагрузка…"</string>
......
......@@ -198,7 +198,7 @@
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"හඬ නඟනය අක්‍රියයි"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"හඬ නඟනය කම්පනය"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"හඬ නඟනය සක්‍රීයයි"</string>
<string name="reboot_to_update_title" msgid="6212636802536823850">System update</string>