Commit 6774d07c authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 100.0% (147 of 147 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/eu/
parent 732766cd
Pipeline #110335 passed with stage
in 17 minutes and 37 seconds
......@@ -129,13 +129,13 @@
<string name="gcm_app_error_unregistering">Errorea erregistrotik kentzerakoan</string>
<string name="pref_about_summary">Bertsioaren informazioa eta erabilitako liburutegiak</string>
<string name="pref_about_title">microG Services Core-ri buruz</string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Ping-tartea: <xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Ping-bitartea: <xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Galdetu aplikazio berri bat push jakinarazpenak jasotzeko erregistratu aurretik</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Cloud Messaging-entzat unean erregistratutako aplikazioen zerrenda.</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Cloud Messaging darabilten aplikazioak</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">Googleen zerbitzariei sistemak bidalitako presentzia-seinaleen tartea segundotan. Zenbaki hau handitzeak bateria-kontsumoa txikituko du, baina push jakinarazpenetan atzerapena eragin dezake.
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">Googleen zerbitzariei sistemak bidalitako presentzia-seinaleen bitartea segundotan. Zenbaki hau handitzeak bateria-kontsumoa txikituko du, baina push jakinarazpenetan atzerapena eragin dezake.
\nZaharkitua, etorkizuneko bertsioetan ordeztuko da.</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Cloud Messaging-en presentzia-seinaleen tartea</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Cloud Messaging-en presentzia-seinaleen bitartea</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">Cloud Messaging hirugarrenen aplikazio askok erabiltzen duten push jakinarazpen hornitzaile bat da. Hura erabiltzeko gailu-erregistroa gaitu behar duzu.</string>
<string name="checkin_last_registration">Azken erregistroa: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="checkin_not_registered">Erregistratu gabea</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment