Commit 60a290b7 authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault
Browse files

Fix ressources

parent 8ae7903e
Pipeline #88288 passed with stage
in 11 minutes and 41 seconds
......@@ -25,4 +25,14 @@ android {
sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8
}
buildTypes {
release {}
releaseTest {}
releaseDev {}
releaseStable {}
}
}
......@@ -48,8 +48,6 @@ Ceci peut prendre plusieurs minutes."</string>
<string name="service_status_enabled">Activé</string>
<string name="service_status_automatic">Automatique</string>
<string name="service_status_manual">Manuel</string>
<string name="menu_advanced">Avancé</string>
<string name="list_no_item_none">Aucun</string>
<string name="games_title">Google Play Jeux</string>
<string name="games_info_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> voudrait utiliser Play Jeux</string>
<string name="games_info_content">Pour utiliser Play Jeux il est requis d’installer l’application Google Play Jeux. L’application peut poursuivre sans Play Jeux, mais il est possible qu’elle se comporte de manière imprévue.</string>
......
......@@ -20,8 +20,6 @@
<string name="self_check_pkg_vending">Play Store (Phonesky)</string>
<string name="self_check_pkg_gms">Play Services (GmsCore)</string>
<string name="games_title">Google Play Games</string>
<string name="list_no_item_none">Geen</string>
<string name="menu_advanced">Geavanceerd</string>
<string name="gcm_registered_since">Geregistreerd sinds: <xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_registered">Geregistreerd</string>
<string name="service_status_automatic">Automatisch</string>
......@@ -86,8 +84,8 @@
<string name="auth_general_error_desc">Er was een probleem tijdens de communicatie met de Google servers.
\n
\nProbeer het later nog eens.</string>
<string name="no_network_error_desc">Je hebt geen netwerk verbinding.
\n
<string name="no_network_error_desc">Je hebt geen netwerk verbinding.
\n
\nDit kan een tijdelijk probleem zijn of jouw Android toestel heeft geen internetverbinding. Probeer het nogmaals wanneer er een verbinding is met een Wi-Fi of mobiel netwerk.</string>
<string name="auth_connecting">Jouw toestel is een verbinding aan het maken met een Google server om jou in te loggen.
\n
......@@ -118,8 +116,6 @@
<string name="connecting_google_servers_summary">Wanneer uitgeschakeld zullen alle verbindingen naar Google servers, gewoonlijk gemaakt door microG, geblokkeerd worden. Dit overschrijft service-specifieke instellingen.</string>
<string name="allow_connecting_google_servers">Verbinding met Google servers toestaan</string>
<string name="pref_snet_self_signed_summary">In plaats van een server verzoek, onderteken SafetyNet respons lokaal met een zelf ondertekend certificaat. De meeste apps zullen zulke certificaten niet accepteren.</string>
<string name="gcm_state_connected">Huidige staat: Verbonden sinds <xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_state_disconnected">Huidige staat: Niet verbonden</string>
<string name="gcm_messages_counter">Berichten: <xliff:g example="123">%1$d</xliff:g> (<xliff:g example="12345">%2$d</xliff:g> bytes)</string>
<string name="gcm_unregister_after_deny_message">Je hebt geweigerd een app te registreren voor push-berichten die al geregistreerd was.
\nWil je die afmelden zodat die geen toekomstige push-berichten meer ontvangt\?</string>
......@@ -145,4 +141,4 @@
\nDoorgaan\?</string>
<string name="pref_checkin_enable_summary">Registreert uw apparaat bij Google services en creëert een unieke apparaat identificatiecode. MicroG zal andere identificatie gegevens dan de Google account naam verwijderen uit de registratie data.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Wanneer uitgeschakeld, zal de gebruiker gevraagd worden voordat een app-autorisatieverzoek naar Google wordt verstuurd. Sommige applicaties kunnen de Google account niet gebruiken wanneer dit is uitgeschakeld.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
</resources>
......@@ -56,8 +56,6 @@
<string name="service_status_enabled">Активно</string>
<string name="service_status_automatic">Автоматически</string>
<string name="service_status_manual">Руководство</string>
<string name="menu_advanced">Дополнительно</string>
<string name="list_no_item_none">Пусто</string>
<string name="games_title">Google Play Игры</string>
<string name="games_info_title"><xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> хочет использовать Play Игры</string>
<string name="games_info_content">Чтобы использовать возможности Play Игры, нужно установить приложение Google Play Игры . Приложение может работать и без него, но возможны проблемы в его работе.</string>
......@@ -175,4 +173,4 @@
<string name="service_status_enabled_short">Вкл</string>
<string name="perm_provision_description">Позволяет программе настраивать службы microG без взаимодействия с пользователем</string>
<string name="perm_provision_label">предоставление microG сервисов</string>
</resources>
\ No newline at end of file
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment