Unverified Commit abb60a43 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner
Browse files

Fetch translations from Transifex

parent 4950a239
......@@ -10,7 +10,7 @@
<string name="manage_accounts">Управление на регистрации</string>
<string name="share">Споделяне</string>
<string name="database_destructive_migration_title">Повредена банка от данни</string>
<string name="database_destructive_migration_text">Всички местни сметки са премахнати.</string>
<string name="database_destructive_migration_text">Всички местни профили са премахнати.</string>
<string name="notification_channel_debugging">Отстраняване на дефекти</string>
<string name="notification_channel_general">Други важни съобщения</string>
<string name="notification_channel_status">Съобщения за състоянието с нисък приоритет</string>
......@@ -21,27 +21,29 @@
<string name="notification_channel_sync_io_errors">Грешки с входа/изхода и мрежата</string>
<!--IntroActivity-->
<string name="intro_slogan1">Вашите данни. Вашият избор</string>
<string name="intro_slogan2">Поемете контрола</string>
<string name="intro_slogan2">Поемете контрол</string>
<string name="intro_battery_title">Периодично синхронизиране</string>
<string name="intro_battery_not_whitelisted">Изключено (не се препоръчва)</string>
<string name="intro_battery_whitelisted">Включено (препоръчително)</string>
<string name="intro_battery_text">За да синхронизира периодично, на %s му трябва разрешение да работи на заден план. В противен случай Android може да прекъсне синхронизирането по всяко време.</string>
<string name="intro_battery_text">За да синхронизира периодично, %s се нуждае от разрешение да работи на заден план. В противен случай Android синхронизацията може да прекъсне по всяко време.</string>
<string name="intro_battery_dont_show">Не желая периодично синхронизиране.*</string>
<string name="intro_autostart_title">%s съвместимост</string>
<string name="intro_autostart_text">Устройството вероятно прекъсва синхронизацията. Единственият начин да резрешите проблема е ръчната промяна на настройките.</string>
<string name="intro_autostart_dont_show">Необходимите промени са направени. Без повторно напомняне.*</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Оставете без отметка за повторно напомняне. Може да бъде нулирано от настройките на приложението / %s.</string>
<string name="intro_more_info">Допълнителна информация</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Синхронизация на задачи, дневници и бележки.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Поддръжка на задачи</string>
<string name="intro_tasks_text1">Ако сървърът поддържа задачи, те могат да бъдат синхронизирани и от приложение, поддржащо задачи:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
<string name="intro_tasks_opentasks_info"><![CDATA[За някои възможности, като подзадачи или повтарящи се задачи, може да са необходими<a href="https://www.davx5.com/faq/tasks/advanced-task-features">допълнителни приложения</a>.]]></string>
<string name="intro_tasks_opentasks_info"><![CDATA[За някои възможности, като подзадачи или повтарящи се задачи, може да са необходими <a href="https://www.davx5.com/faq/tasks/advanced-task-features">допълнителни приложения</a>.]]></string>
<string name="intro_tasks_tasks_org">Tasks</string>
<string name="intro_tasks_tasks_org_info"><![CDATA[Някои възможности <a href="https://www.davx5.com/faq/tasks/advanced-task-features">(още) не се поддържат</a>.]]></string>
<string name="intro_tasks_no_app_store">Няма достъпен магазин за приложения</string>
<string name="intro_tasks_dont_show">Не се нуждая от поддръжка на задачи.*</string>
<string name="intro_open_source_title">Приложение с отворен код</string>
<string name="intro_open_source_text">Радваме се, че използвате %s. Това е софтуер с отворен код. Разработката, издръжката и поддръжката му са тежка работа. Моля да допринесете (има много начини) или да дарите. Вашият жест ще бъде високо оценен.</string>
<string name="intro_open_source_text">Радваме се, че използвате %s. Това е приложение с отворен код. Разработката, издръжката и поддръжката му са тежка работа. Моля да допринесете (има много начини) или да дарите. Вашият жест ще бъде високо оценен.</string>
<string name="intro_open_source_details">Как да допринеса или даря</string>
<string name="intro_open_source_dont_show">Без повторно показване в близко бъдеще</string>
<!--PermissionsActivity-->
......@@ -56,12 +58,15 @@
<string name="permissions_calendar_title">Разрешения за календара</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Календарите не могат да бъдат синхронизирани (не се препоръчва)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">Календарите могат да бъдат синхронизирани</string>
<string name="permissions_jtx_title">Разрешения за jtx Board</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Няма (инсталирана) синхронизация на задачи, дневници и бележки</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Без синхронизиране на задачи, дневници и бележки</string>
<string name="permissions_opentasks_title">Разрешения за OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Разрешения за Tasks</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Няма (инсталирана) синхронизация на задачи</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Задачите не могат да бъдат синхронизирани (не се препоръчва)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Няма синхронизация на задачи</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Задачите могат да бъдат синхронизирани</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Поддържане на разрешенията</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Предпазване от нулиране на разрешенията</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Разрешенията могат да бъдат нулирани автоматично (не се препоръчва)</string>
<string name="permissions_autoreset_status_on">Разрешенията не могат да бъдат нулирани автоматично</string>
<string name="permissions_autoreset_instruction">Докоснете Разрешения и махнете отметката от „Премахване на разрешенията, ако приложението не се използва“</string>
......@@ -77,7 +82,7 @@
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_label">Разрешаване във всички случаи</string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_on"><![CDATA[Разрешението за местоположението е <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_off"><![CDATA[Разрешението за местоположението не е <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_disclaimer">%sизползва разрешението за местоположение за достъп до името на мрежата, когато се изисква синхронизиране само през определена мрежа. Това се случва дори и когато приложението се изпълнява във фонов режим. Не се събират, съхраняват, обработват и разпространяват данни за местоположението.</string>
<string name="wifi_permissions_background_location_disclaimer">%s използва разрешението за местоположение за достъп до името на мрежата, когато се изисква синхронизиране само през определена мрежа. Това се случва дори и когато приложението се изпълнява във фонов режим. Не се събират, съхраняват, обработват и разпространяват данни за местоположението.</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled">Винаги включено местоположение</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_on">Услугата за местоположението е включена</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_off">Услугата за местоположението е изключена</string>
......@@ -116,7 +121,7 @@
<string name="account_list_no_internet">Няма връзка с интернет. Android няма да извършва синхронизации.</string>
<string name="account_list_empty">Добре дошли при DAVx⁵!\n\nМожете да добавите регистрация за CalDAV/CardDAV.</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Включване</string>
<string name="accounts_sync_all">Синхронизиране на всички сметки</string>
<string name="accounts_sync_all">Синхронизиране на всички профили</string>
<!--DavService-->
<string name="dav_service_refresh_failed">Откриването на услугите се провали</string>
<string name="dav_service_refresh_couldnt_refresh">Грешка при презареждане</string>
......@@ -141,11 +146,11 @@
<string name="app_settings_distrust_system_certs">Оттегляне на доверието в системните сертификати</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_on">Издатели на сертификати познати на системата или добавени от потребителя няма да бъдат доверени</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_off">Издателите на сертификатите познати на системата или добавени от потребителя ще бъдат доверени (препоръчително)</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success">Всички потребителски сертификати са премахнати</string>
<string name="app_settings_user_interface">Потребителски интерфейс</string>
<string name="app_settings_notification_settings">Настройки за съобщенията</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Управлявление на каналите за съобщения и техните настройки</string>
<string name="app_settings_theme_title">Избиране на тема</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Текуща тема: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Според системата</item>
<item>Светла</item>
......@@ -268,6 +273,7 @@
<item quantity="one">Събития минали преди повече от ден ще бъдат пренебрегнати</item>
<item quantity="other">Събития минали преди повече от %dдни ще бъдат пренебрегнати</item>
</plurals>
<string name="settings_sync_time_range_past_message">Събития преди повече от този брой дни в миналото ще бъдат пренебрегнати </string>
<string name="settings_default_alarm">Подразбирано напомняне</string>
<plurals name="settings_default_alarm_on">
<item quantity="one">Подразбирано напомняне 1 минута преди събитие</item>
......@@ -344,6 +350,7 @@
<string name="webdav_mounts_share_content">Споделяне на съдържание</string>
<string name="webdav_mounts_unmount">Демонтиране</string>
<string name="webdav_add_mount_title">Монтиране на дял на WebDAV</string>
<string name="webdav_mounts_empty">Получете директен достъп до файловете си в облака като монтирате дял на WebDAV.</string>
<string name="webdav_add_mount_display_name">Видимо име</string>
<string name="webdav_add_mount_url">Адрес на WebDAV</string>
<string name="webdav_add_mount_url_invalid">Недействителен адрес</string>
......
......@@ -57,7 +57,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">Permisos d\'OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Permisos de Tasks</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Sense sincronització de les tasques (no instal·lat)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Sense sincronització de les tasques (no recomanat)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Sincronització de les tasques possible</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Mantenir els permisos</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Els permisos podrien ser revocats automàticament (no recomanat)</string>
......@@ -121,9 +120,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">Manté en segon pla</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Ajudaria si el teu dispositiu prevé la sincronització automàtica</string>
<string name="app_settings_connection">Connexió</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Anul·lar la configuració del servidor intermediari</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Utilitzar paràmetres personalitzats per servidor intermediari</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Utilitzar paràmetres per defecte per servidor intermediari</string>
<string name="app_settings_security">Seguretat</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Permisos de l\'aplicació</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Revisar permisos requerits per sincronitzar</string>
......@@ -231,6 +227,7 @@
<string name="create_calendar">Crea un calendari</string>
<string name="create_calendar_time_zone">Fus horari</string>
<string name="create_calendar_type">Possibles entrades de calendari</string>
<string name="create_calendar_type_vtodo">Tasks</string>
<string name="create_calendar_type_events_and_tasks">Combinat (esdeveniments i tasques)</string>
<string name="create_collection_color">Color</string>
<string name="create_collection_creating">S\'està creant una col·lecció</string>
......@@ -252,6 +249,8 @@
<string name="exception_show_details">Mostra els detalls</string>
<!--StorageLowReceiver-->
<!--WebDAV accounts-->
<string name="webdav_add_mount_username">Nom d\'usuari/a</string>
<string name="webdav_add_mount_password">Contrasenya</string>
<!--sync adapters-->
<string name="sync_error_http_dav">Error del servidor HTTP: %s</string>
<string name="sync_error_local_storage">Error d\'emmagatzematge local: %s</string>
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
<string name="intro_autostart_dont_show">Potřebná nastavení provedena, už nepřipomínat.*</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Pokud chcete připomenout později, nezaškrtávejte. Je možné resetovat v nastavení aplikace / %s.</string>
<string name="intro_more_info">Další informace</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Podporuje synchronizaci úkolů, žurnálů a poznámek.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Podpora úkolů</string>
<string name="intro_tasks_text1">Pokud jsou úkoly podporovány vámi využívaným serverem, je možné je synchronizovat pomocí podporované aplikace pro úkoly:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
......@@ -58,10 +60,14 @@
<string name="permissions_calendar_title">Oprávnění pro přístup ke kalendáři</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Bez synchronizace kalendáře (nedoporučeno)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">Synchronizace kalendáře možná</string>
<string name="permissions_jtx_title">Oprávnění pro jtx Board</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Bez synchronizace úkolů, žurnálů a poznámek (není nainstalováno)</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Bez synchronizace úkolů, žurnálů a poznámek</string>
<string name="permissions_jtx_status_on">Synchronizace úkolů, žurnálů a poznámek možná</string>
<string name="permissions_opentasks_title">Oprávnění pro OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Oprávnění pro úkoly</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Bez synchronizace úkolů (nenainstalováno)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Bez synchronizace úkolů (nedoporučeno)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Žádné úlohy ohledně synchronizace</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Synchronizace úkolů možná</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Ponechat oprávnění</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Oprávnění mohou být automaticky resetována (nedoporučeno)</string>
......@@ -139,16 +145,20 @@
<string name="app_settings_logging_on">Zaznamenávání událostí je aktivní</string>
<string name="app_settings_logging_off">Zaznamenávání událostí je vypnuté</string>
<string name="app_settings_battery_optimization">Optimalizace akumulátoru</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">DAVx5 je zařazeno na seznam výjimek (doporučeno)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">DAVx5 není zařazeno na seznam výjimek (doporučeno)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">Aplikace je zařazena na seznam výjimek (doporučeno)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">Aplikace není zařazena na seznam výjimek (není doporučeno)</string>
<string name="app_settings_foreground_service">Ponechat spuštěné v popředí</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Může pomoci pokud snaha zařízení o úsporu energie překáží automatické synchronizaci</string>
<string name="app_settings_connection">Připojení</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Přepsat nastavení proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Používána uživatelsky určená nastavení proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Používána systémová nastavení proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Hostitel HTTP proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Port HTTP proxy</string>
<string name="app_settings_proxy">Typ proxy</string>
<string-array name="app_settings_proxy_types">
<item>Systémová výchozí</item>
<item>Bez proxy</item>
<item>HTTP</item>
<item>SOCKS (pro Orbot)</item>
</string-array>
<string name="app_settings_proxy_host">Hostitel proxy</string>
<string name="app_settings_proxy_port">Port proxy</string>
<string name="app_settings_security">Zabezpečení</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Oprávnění aplikace</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Zkontrolujte oprávnění potřebná pro synchronizaci</string>
......@@ -162,7 +172,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Nastavení oznamování</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Spravovat kanály oznamování a jejich nastavení</string>
<string name="app_settings_theme_title">Vybrat vzhled</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Stávající vzhled: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Výchozí systémový</item>
<item>Světlý</item>
......@@ -203,6 +212,7 @@
<string name="account_read_only">pouze pro čtení</string>
<string name="account_calendar">kalendář</string>
<string name="account_task_list">seznam úkolů</string>
<string name="account_journal">žurnál</string>
<string name="account_only_personal">Zobrazit pouze osobní</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Znovu načíst seznam adresářů kontaktů</string>
<string name="account_create_new_address_book">Vytvořit nový adresář kontaktů</string>
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
<string name="intro_autostart_dont_show">Den krævede opsætning er udført. Stop påmindelser. *</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Efterlad åben for senere påmindelse. Kan nulstilles i program opsætning / %s.</string>
<string name="intro_more_info">Mere information</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Understøtter synkronisering af opgaver, journaler & noter.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Opgaver understøttelse</string>
<string name="intro_tasks_text1">Hvis opgaver er server understøttet, kan de synkroniseres med et understøttet opgaver program:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
......@@ -58,10 +60,14 @@
<string name="permissions_calendar_title">Kalender rettigheder</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Ingen kalender synkronisering (ikke anbefalet)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">Kalender synkronisering mulig</string>
<string name="permissions_jtx_title">jtx Board rettigheder</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Ingen opgaver, journaler &amp; noter synkronisering (ikke installeret)</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Ingen opgaver, journaler &amp; noter synkronisering</string>
<string name="permissions_jtx_status_on">Opgaver, journaler og noter synkronisering mulig</string>
<string name="permissions_opentasks_title">OpenTasks rettigheder</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Opgaver rettigheder</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Ingen opgave synkronisering (ikke installeret)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Ingen opgave synkronisering (ikke anbefalet)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Ingen opgave synkronisering</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Opgave synkronisering mulig</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Behold rettigheder</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Rettigheder kan nulstilles automatisk (ikke anbefalet)</string>
......@@ -116,6 +122,7 @@
<string name="navigation_drawer_donate">Donation</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Privatlivs politik</string>
<string name="account_list_no_internet">Ingen internetforbindelse. Android kører ikke synkronisering.</string>
<string name="account_list_low_storage">Lagerplds lav. Android kører ikke synkronisering.</string>
<string name="account_list_empty">Velkommen til DAVx⁵!\n\nDu kan nu tilføje en CalDAV/CardDAV konto.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Automatisk synkronisering på tværs af systemet er deaktiveret</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Aktivere</string>
......@@ -124,6 +131,8 @@
<string name="dav_service_refresh_failed">Registrering af tjeneste kunne ikke foretages</string>
<string name="dav_service_refresh_couldnt_refresh">Kunne ikke opdatere samling liste</string>
<!--Battery Optimization-->
<string name="battery_optimization_notify_title">Kan ikke køre i forgrunden</string>
<string name="battery_optimization_notify_text">Batteri optimering hvid listet påkrævet</string>
<!--ForegroundService-->
<string name="foreground_service_notify_title">Kører i forgrund</string>
<string name="foreground_service_notify_text">På nogle enheder er dette nødvendigt for automatisk synkronisering.</string>
......@@ -135,14 +144,21 @@
<string name="app_settings_logging">Uddybende logning</string>
<string name="app_settings_logging_on">Logning er aktiv</string>
<string name="app_settings_logging_off">Logning er deaktiveret</string>
<string name="app_settings_battery_optimization">Batteri optimering</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">App er hvid listet (anbefalet)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">App er ikke hvid listet (ikke anbefalet)</string>
<string name="app_settings_foreground_service">Hold i forgrunden</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Kan hjælpe hvis enhed forhindrer automatisk synkronisering</string>
<string name="app_settings_connection">Forbindelse</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Tilsidesæt proxyindstillinger</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Brug brugerdefinerede proxyindstillinger</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Brug systemstandard proxyindstillinger</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">HTTP proxy værtsnavn</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">HTTP proxy port</string>
<string name="app_settings_proxy">Proxy type</string>
<string-array name="app_settings_proxy_types">
<item>System standard</item>
<item>Ingen proxy</item>
<item>HTTP</item>
<item>SOCKS (til Orbot)</item>
</string-array>
<string name="app_settings_proxy_host">Proxy værtsnavn</string>
<string name="app_settings_proxy_port">Proxy port</string>
<string name="app_settings_security">Sikkerhed</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Program tilladelser</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Gennemgå tilladelser krævet til synkronisering</string>
......@@ -156,7 +172,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Notifikations indstillinger</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Håndtér notifikationskanaler og deres opsætning</string>
<string name="app_settings_theme_title">Vælg tema</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Nuværende tema: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>System standard</item>
<item>Lys</item>
......@@ -197,6 +212,7 @@
<string name="account_read_only">skrivebeskyttet</string>
<string name="account_calendar">kalender</string>
<string name="account_task_list">opgave liste</string>
<string name="account_journal">journal</string>
<string name="account_only_personal">Vis kun personlig</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Opdatere adressebogslister</string>
<string name="account_create_new_address_book">Oprette ny adressebog</string>
......@@ -361,6 +377,8 @@
<string name="exception_ioexception">Der er opstået en I/O-fejl.</string>
<string name="exception_show_details">Vis detaljer</string>
<!--StorageLowReceiver-->
<string name="storage_low_notify_title">Synkronisering i pause</string>
<string name="storage_low_notify_text">Næsten ingen plads tilbage</string>
<!--WebDAV accounts-->
<string name="webdav_mounts_title">WebDAV monteringspunkter</string>
<string name="webdav_mounts_quota_used_available">Mængde brugt: %1$s / tilgængelig: %2$s</string>
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
<string name="intro_autostart_dont_show">Ich habe die Einstellungen gemacht, nicht mehr erinnern.*</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Nicht anwählen, um später erinnert zu werden. Kann unter App-Einstellungen / %s zurückgesetzt werden.</string>
<string name="intro_more_info">Mehr Infos</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Unterstützt Synchronisierung von Aufgaben, Journalen und Notizen.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Unterstützung für Aufgaben</string>
<string name="intro_tasks_text1">Falls der Server Aufgaben unterstützt, können sie mit einer unterstützten App synchronisiert werden:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
......@@ -58,10 +60,14 @@
<string name="permissions_calendar_title">Kalender-Berechtigungen</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Keine Kalendersynchronisierung (nicht empfohlen)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">Kalendersynchronisierung möglich</string>
<string name="permissions_jtx_title">jtx Board Berechtigungen</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Keine Synchronisierung von Aufgaben, Journalen &amp; Notizen (nicht installiert)</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Keine Synchronisierung von Aufgaben, Journalen und Notizen</string>
<string name="permissions_jtx_status_on">Synchronisierung von Aufgaben, Journalen, Notizen möglich </string>
<string name="permissions_opentasks_title">OpenTasks-Berechtigungen</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Tasks-Berechtigungen</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Keine Aufgabensynchronisierung (nicht installiert)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Keine Aufgabensynchronisierung (nicht empfohlen)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Keine Aufgaben-Synchronisierung</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Aufgabensynchronisierung möglich</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Berechtigungen behalten</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Berechtigungen können automatisch entzogen werden (nicht empfohlen)</string>
......@@ -116,6 +122,7 @@
<string name="navigation_drawer_donate">Spenden</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Datenschutzerklärung</string>
<string name="account_list_no_internet">Keine Internet-Verbindung. Android wird die Synchronisierung daher nicht starten.</string>
<string name="account_list_low_storage">Speicher knapp. Android wird keine Synchronisierung ausführen.</string>
<string name="account_list_empty">Herzlich willkommen!\n\nSie können jetzt ein CalDAV/CardDAV-Konto hinzufügen.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Systemweite automatische Synchronisierung ist nicht aktiv</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Aktivieren</string>
......@@ -124,6 +131,8 @@
<string name="dav_service_refresh_failed">Diensterkennung fehlgeschlagen</string>
<string name="dav_service_refresh_couldnt_refresh">Ordnerliste konnte nicht aktualisiert werden</string>
<!--Battery Optimization-->
<string name="battery_optimization_notify_title">Darf nicht im Vordergrund ausgeführt werden</string>
<string name="battery_optimization_notify_text">Berechtigung für Batterieoptimisierung erforderlich</string>
<!--ForegroundService-->
<string name="foreground_service_notify_title">Läuft im Vordergrund</string>
<string name="foreground_service_notify_text">Auf manchen Geräten für die automatische Synchronisierung benötigt</string>
......@@ -135,14 +144,10 @@
<string name="app_settings_logging">Ausführliche Protokollierung</string>
<string name="app_settings_logging_on">Protokollierung läuft</string>
<string name="app_settings_logging_off">Keine Protokollierung</string>
<string name="app_settings_battery_optimization">Batterieoptimisierung</string>
<string name="app_settings_foreground_service">Im Vordergrund bleiben</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Kann helfen, wenn das Gerät automatische Synchronisierung verhindert</string>
<string name="app_settings_connection">Verbindung</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Proxy-Einstellungen überschreiben</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Eigene Proxy-Einstellungen werden verwendet</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">System-Proxy-Einstellungen werden verwendet</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">HTTP-Proxy-Rechnername</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">HTTP-Proxy-Port</string>
<string name="app_settings_security">Sicherheit</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">App-Berechtigungen</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Für die Synchronisierung benötigte Berechtigungen prüfen</string>
......@@ -156,7 +161,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Benachrichtigungseinstellungen</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Benachrichtigungskanäle und -einstellungen verwalten</string>
<string name="app_settings_theme_title">Aussehen wählen</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Derzeitiges Aussehen: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>wie System</item>
<item>heller Stil</item>
......@@ -197,6 +201,7 @@
<string name="account_read_only">schreibgeschützt</string>
<string name="account_calendar">Kalender</string>
<string name="account_task_list">Aufgabenliste</string>
<string name="account_journal">Journal</string>
<string name="account_only_personal">Nur eigene anzeigen</string>
<string name="account_refresh_address_book_list">Adressbücher neu erkennen</string>
<string name="account_create_new_address_book">Neues Adressbuch erstellen</string>
......@@ -361,6 +366,8 @@
<string name="exception_ioexception">Ein E/A-Fehler ist aufgetreten.</string>
<string name="exception_show_details">Details anzeigen</string>
<!--StorageLowReceiver-->
<string name="storage_low_notify_title">Synchronisation pausiert</string>
<string name="storage_low_notify_text">Kaum noch Speicherplatz vorhanden</string>
<!--WebDAV accounts-->
<string name="webdav_mounts_title">WebDAV-Zugänge</string>
<string name="webdav_mounts_quota_used_available">Speicher belegt: %1$s / verfügbar: %2$s</string>
......
......@@ -57,7 +57,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">Δικαιώματα OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Δικαιώματα εργασιών</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Μη συγχρονισμός εργασιών (δεν είναι εγκατεστημένο)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Μη συγχρονισμός εργασιών (δεν προτείνεται)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Ο Συγχρονισμός εργασιών είναι διαθέσιμος</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Διατήρηση δικαιωμάτων</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Τα δικαιώματα μπορούν να επαναφερθούν αυτόματα (δεν προτείνεται)</string>
......@@ -131,11 +130,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">Διατήρηση στο προσκήνιο</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Μπορεί να βοηθήσει εάν η συσκευή σας δεν επιτρέπει αυτόματο συγχρονισμό</string>
<string name="app_settings_connection">Σύνδεση</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Παράκαμψη ρυθμίσεων διαμεσολαβητή</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων διαμεσολαβητή</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Χρήση προεπιλογμένων ρυθμίσεων συστήματος του διαμεσολαβητή</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Όνομα συστήματος διαμεσολαβητή HTTP</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Πόρτα διαμεσολαβητή HTTP</string>
<string name="app_settings_security">Ασφάλεια</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Δικαιώματα εφαρμογής</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Αναθεώρηση των δικαιωμάτων που χρειάζονται για τον συγχρονισμό</string>
......@@ -149,7 +143,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Διαχείριση καναλιών ειδοποιήσεων και των ρυθμίσεών τους</string>
<string name="app_settings_theme_title">Επιλογή θέματος</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Τρέχον θέμα: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Προεπιλογή Συστήματος</item>
<item>Φωτεινό</item>
......
......@@ -61,7 +61,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">Permisos de OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Permisos de las tareas</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Sin sincronización de tareas (no instalado)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Sin sincronización de tareas (no recomendado)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Sincronización de tareas permitidas</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Mantener permisos</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Los permisos pueden restablecerse automáticamente (no recomendado)</string>
......@@ -138,11 +137,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">Mantener en primer plano.</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Puede ayudar si tu dispositivo impide la sincronización automática.</string>
<string name="app_settings_connection">Conexión</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Anular ajustes del proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Usar ajustes personalizados del proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Usar ajustes del proxy predefinidos por el sistema</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Nombre del host del proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Puerto del proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_security">Seguridad</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Permisos de la aplicación</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Revisar los permisos necesarios para la sincronización</string>
......@@ -156,7 +150,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Ajustes de notificación</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Administrar notificación de canales y sus ajustes</string>
<string name="app_settings_theme_title">Seleccionar tema</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Tema actual: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Por defecto del sistema</item>
<item>Claro</item>
......
......@@ -58,7 +58,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">OpenTasks baimenak</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Tasks baimenak</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Ez sinkronizatu zereginak (instalatu gabe)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Ez sinkronizatu zereginik (ez da gomendatzen)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Zereginen sinkronizazioa posible</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Mantendu baimenak</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Baimenak automatikoki berezarri daitezke (ez gomendatuta)</string>
......@@ -134,11 +133,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">Mantendu aurrealdean</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Zure gailuak sinkronizazio automatikoa galarazten badu lagundu dezake</string>
<string name="app_settings_connection">Konexioa</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Gainidatzi proxy ezarpenak</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Erabili proxy ezarpen pertsonalizatuak</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Erabili sistemak lehenetsitako proxy ezarpenak</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">HTTP proxy hostalari izena</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">HTTP proxy portua</string>
<string name="app_settings_security">Segurtasuna</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Aplikazioaren baimenak</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Berrikusi sinkronizaziorako beharrezkoak diren baimenak</string>
......@@ -152,7 +146,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Jakinarazpen-ezarpenak</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Kudeatu jakinarazpen kanalak eta haien ezarpenak</string>
<string name="app_settings_theme_title">Hautatu gaia</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Uneko gaia: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Sistemaren lehenetsia</item>
<item>Argia</item>
......@@ -357,6 +350,8 @@
<string name="exception_show_details">Erakutsi xehetasunak</string>
<!--StorageLowReceiver-->
<!--WebDAV accounts-->
<string name="webdav_add_mount_username">Erabiltzaile izena</string>
<string name="webdav_add_mount_password">Pasahitza</string>
<!--sync adapters-->
<string name="sync_error_permissions">DAVx⁵ baimenak</string>
<string name="sync_error_permissions_text">Baimen gehigarriak beharrezkoak</string>
......
......@@ -56,7 +56,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">مجوزهای OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">مجوز وظایف</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">بدون همگام سازی (نصب نشده است)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">همگام سازی وظایف انجام نشود (توصیه نمی شود)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">امکان همگام سازی وظایف وجود دارد</string>
<string name="permissions_autoreset_title">نگاه داری مجوزها</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">مجوزها ممکن است به طور خودکار تنظیم مجدد شوند (توصیه نمی شود)</string>
......@@ -127,11 +126,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">در پیش زمینه نگه دارید</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">اگر دستگاه شما از همگام سازی خودکار جلوگیری کند ، ممکن است کمک کند</string>
<string name="app_settings_connection">ارتباط</string>
<string name="app_settings_override_proxy">تنظیمات پروکسی را لغو کنید</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">از تنظیمات پروکسی سفارشی استفاده کنید</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">از تنظیمات پیش فرض سیستم پروکسی استفاده کنید</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">نام میزبان پروکسی HTTP</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">پورت پروکسی HTTP</string>
<string name="app_settings_security">امنیت</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">مجوزهای برنامه</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">مجوزهای لازم برای همگام سازی را مرور کنید</string>
......@@ -338,6 +332,8 @@
<string name="exception_show_details">نمایش جزئیات</string>
<!--StorageLowReceiver-->
<!--WebDAV accounts-->
<string name="webdav_add_mount_username">نام کاربری</string>
<string name="webdav_add_mount_password">گذرواژه</string>
<!--sync adapters-->
<string name="sync_error_permissions">مجوزهای همگام‌ساز DAVx⁵</string>
<string name="sync_error_permissions_text">مجوزهای اضافی لازم است</string>
......
......@@ -61,7 +61,6 @@
<string name="permissions_opentasks_title">Autorisations d\'OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Autorisations de Tasks</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Pas de synchronisation des tâches (non installé)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Pas de synchronisation des tâches (non recommandé)</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Synchronisation des tâches possible</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Conserver les autorisations</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Les autorisations peuvent être réinitialisées automatiquement (non recommandé)</string>
......@@ -138,11 +137,6 @@
<string name="app_settings_foreground_service">Garder au premier plan</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Peut aider si votre appareil empêche la synchronisation automatique</string>
<string name="app_settings_connection">Connexion</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Ignorer les paramètres proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Utiliser des paramètres proxy personnalisés</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Utiliser les paramètres proxy du système</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Nom de l\'hôte du proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Port du proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_security">Sécurité</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Autorisations de l\'application</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Consulter les autorisations requises pour la synchronisation</string>
......@@ -156,7 +150,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Paramètres de notification</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Gérer les canaux de notification et leurs paramètres</string>
<string name="app_settings_theme_title">Sélectionner un thème</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Thème actuel : %s</string>
<string name="app_settings_reset_hints">Réinitialiser les astuces</string>
<string name="app_settings_reset_hints_summary">Réactiver les astuces qui ont été vues précédemment</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">Toutes les astuces seront affichés à nouveau</string>
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
<string name="intro_autostart_dont_show">Xa fixen o que me pediades. Non mo lembres máis.*</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Deixar sen marcar para lembrar máis tarde. Pode restablecerse nos axustes da app / %s.</string>
<string name="intro_more_info">Máis información</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Con soporte para sincr. Tarefas, Diarios e Notas.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Soporte para Tasks</string>
<string name="intro_tasks_text1">Se as tarefas están soportadas polo teu servidor, poden ser sincronizadas cunha app que soporte tarefas:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
......@@ -58,10 +60,14 @@
<string name="permissions_calendar_title">Permisos de calendario</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Sen sincronización de calendario (non se recomenda)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">É posible sincronizar o calendario</string>
<string name="permissions_jtx_title">permisos para jtx Board</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Sen sincr. de tarefas, diarios e notas (non instalado)</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Sen sincr. de tarefas, diarios, notas</string>
<string name="permissions_jtx_status_on">Dispoñible sincr. de tarefas, diarios e notas</string>
<string name="permissions_opentasks_title">Permisos para OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Permisos para Tasks</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Sen sincronización de tarefas (non instalado) </string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Sen sincronización de tarefas (non se recomenda)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Tarefas non sincr.</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">É posible sincronizar as tarefas</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Manter permisos</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Os permisos poden restablecerse automáticamente (non recomendado)</string>
......@@ -139,16 +145,20 @@
<string name="app_settings_logging_on">O rexistro está activo</string>
<string name="app_settings_logging_off">O rexistro está desactivado</string>
<string name="app_settings_battery_optimization">Optimización da batería</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">DAVx5 ten permiso (recomendado)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">DAVx5 non ten permiso (non recomendado)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">App está permitida (recomendado)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">App sen permiso (non recomendado)</string>
<string name="app_settings_foreground_service">Manter en primeiro plano</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Podería ser útil se o dispositivo dificulta a sincronización automática</string>
<string name="app_settings_connection">Conexión</string>
<string name="app_settings_override_proxy">Sobrescribir os axustes do proxy</string>
<string name="app_settings_override_proxy_on">Utilizar axustes de proxy personalizados</string>
<string name="app_settings_override_proxy_off">Utilizar axustes proxy por omisión do sistema</string>
<string name="app_settings_override_proxy_host">Nome servidor proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_override_proxy_port">Porto proxy HTTP</string>
<string name="app_settings_proxy">Tipo de Proxy</string>
<string-array name="app_settings_proxy_types">
<item>Por defecto no sistema</item>
<item>Sen proxy</item>
<item>HTTP</item>
<item>SOCKS (para Orbot)</item>
</string-array>
<string name="app_settings_proxy_host">Servidor do proxy</string>
<string name="app_settings_proxy_port">Porto do proxy</string>
<string name="app_settings_security">Seguridade</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">Permisos da App</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">Revisa os permisos requeridos para a sincronización</string>
......@@ -162,7 +172,6 @@
<string name="app_settings_notification_settings">Axustes das notificacións</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Xestiona as canles de notificación e os seus axustes</string>
<string name="app_settings_theme_title">Elixe decorado</string>
<string name="app_settings_theme_summary">Decorado actual: %s</string>
<string-array name="app_settings_theme_names">
<item>Por defecto no sistema</item>
<item>Claro</item>
......@@ -203,6 +212,7 @@
<string name="account_read_only">só lectura</string>
<string name="account_calendar">calendario</string>