Unverified Commit 08dfa3f0 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner
Browse files

Fetch translations from Transifex

parent cd4aa089
......@@ -34,7 +34,10 @@
<string name="intro_autostart_dont_show">He fet els ajustaments requerits. No m\'ho recordis més.*</string>
<string name="intro_leave_unchecked">* Deixar desmarcat per un recordatori més tard. Pot ser reinicialitzat a ajustaments /%s.</string>
<string name="intro_more_info">Més informació</string>
<string name="intro_tasks_jtx">jtx Board</string>
<string name="intro_tasks_jtx_info"><![CDATA[Permet la sincronització de tasques, diaris i notes.]]></string>
<string name="intro_tasks_title">Suport de tasques</string>
<string name="intro_tasks_text1">Si el vostre servidor permet les tasques, es poden sincronitzar amb una aplicació que admeti tasques:</string>
<string name="intro_tasks_opentasks">OpenTasks</string>
<string name="intro_tasks_opentasks_info"><![CDATA[Per algunes característiques com les subtasques o les tasques recurrents, és possible que es necessitin <a href="https://www.davx5.com/faq/tasks/advanced-task-features">aplicacions addicionals</a>.]]></string>
<string name="intro_tasks_tasks_org">Tasks</string>
......@@ -57,29 +60,44 @@
<string name="permissions_calendar_title">Permisos de calendari</string>
<string name="permissions_calendar_status_off">Sense sincronització del calendari (no recomanat)</string>
<string name="permissions_calendar_status_on">Sincronització del calendari possible</string>
<string name="permissions_jtx_title">Permisos de jtx Board</string>
<string name="permissions_jtx_status_not_installed">Sense sincronització de tasques, diaris ni notes (no instal·lada)</string>
<string name="permissions_jtx_status_off">Sense sincronització de tasques, diaris ni notes</string>
<string name="permissions_jtx_status_on">És possible la sincronització de tasques, diaris o notes</string>
<string name="permissions_opentasks_title">Permisos d\'OpenTasks</string>
<string name="permissions_tasksorg_title">Permisos de Tasks</string>
<string name="permissions_tasks_status_not_installed">Sense sincronització de les tasques (no instal·lat)</string>
<string name="permissions_tasks_status_off">Sense sincronització de les tasques</string>
<string name="permissions_tasks_status_on">Sincronització de les tasques possible</string>
<string name="permissions_autoreset_title">Mantenir els permisos</string>
<string name="permissions_autoreset_status_off">Els permisos podrien ser revocats automàticament (no recomanat)</string>
<string name="permissions_autoreset_status_on">Els permisos no seran revocats automàticament</string>
<string name="permissions_autoreset_instruction">Feu clic a Permisos &gt; desmarqueu «Elimina els permisos si no s\'usa l\'aplicació»</string>
<string name="permissions_app_settings_hint">Si un interruptor no funciona, utilitza l\'apartat de permisos de l\'aplicació dels ajustaments del telèfon.</string>
<string name="permissions_app_settings">Ajustaments de l\'aplicació</string>
<!--WifiPermissionsActivity-->
<string name="wifi_permissions_label">Permisos de l\'SSID del WiFi</string>
<string name="wifi_permissions_intro">Per tal de poder accedir al nom de la xarxa de WiFi connectada (SSID), s\'han de complir els següents requisits:</string>
<string name="wifi_permissions_location_permission">Permís d\'ubicació precisa</string>
<string name="wifi_permissions_location_permission_on">Permís d\'ubicació concedit</string>
<string name="wifi_permissions_location_permission_off">Permís d\'ubicació rebutjat</string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission">Permís d\'ubicació en segon pla</string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_label">Permetre tota l\'estona</string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_on"><![CDATA[Permís d\'ubicació establert a <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_off"><![CDATA[Permís d\'ubicació no establert a <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_disclaimer">%s utilitza el permís de localització només per determinar l\'SSID de la Wi-Fi actual per als comptes restringits de SSID. Això ocorrerà fins i tot quan l\'aplicació estigui en segon pla. No es recullen, s\'emmagatzemen, es processen ni s\'envien a cap lloc.</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled">Localització sempre habilitada</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_on">El servei de localització està habilitat</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_off">Servei de localització deshabilitat</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_translations">Traduccions</string>
<string name="about_libraries">Biblioteques</string>
<string name="about_version">Versió %1$s (%2$d)</string>
<string name="about_build_date">Compilat el %s</string>
<string name="about_copyright">© Ricki Hirner, Bernhard Stockmann (bitfire web engineering GmbH) i col·laboradors</string>
<string name="about_flavor_info">Aquesta versió només és apta per la seva distribució a Google Play.</string>
<string name="about_license_info_no_warranty">Aquest programa és distribuit sense CAP TIPUS DE GARANTIA. És programari lliure, i està permesa la seva re-distribució sota certes condicions.</string>
<string name="about_translations_thanks"><![CDATA[<i>Gràcies a: </i> %s]]></string>
<!--global settings-->
<string name="logging_couldnt_create_file">No es pot crear l\'arxiu de registre</string>
<string name="logging_notification_text">Iniciant a totes les %s activitats</string>
......@@ -95,10 +113,12 @@
<string name="install_browser">Si us plau, instal·leu un navegador.</string>
<string name="navigation_drawer_settings">Paràmetres</string>
<string name="navigation_drawer_news_updates">Novetats i actualitzacions</string>
<string name="navigation_drawer_tools">Eines</string>
<string name="navigation_drawer_external_links">Enllaços externs</string>
<string name="navigation_drawer_website">Pàgina web</string>
<string name="navigation_drawer_manual">Manual</string>
<string name="navigation_drawer_faq">Preguntes més freqüents</string>
<string name="navigation_drawer_community">Communitat</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Fer una donació</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Política de privacitat</string>
<string name="account_list_no_internet">Sense conexió a internet. Android no executarà la sincronització</string>
......
......@@ -86,9 +86,9 @@
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_on"><![CDATA[Locatie recht ingesteld op <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_permission_off"><![CDATA[Locatie recht niet ingesteld op <b>%s</b>]]></string>
<string name="wifi_permissions_background_location_disclaimer">%sgebruikt locatie recht alleen om de huidige WiFi-SSID voor SSID-beperkte accounts te bepalen. Dit gebeurt zelfs als de app zich op de achtergrond bevindt. Er worden geen locatiegegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt of ergens naartoe verzonden.</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled">Locatieservice altijd ingeschakeld</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_on">Locatieservice is ingeschakeld</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_off">Locatieservice is uitgeschakeld</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled">Toegang tot locatie altijd ingeschakeld</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_on">Toegang tot locatie is ingeschakeld</string>
<string name="wifi_permissions_location_enabled_off">Toegang tot locatie is uitgeschakeld</string>
<!--AboutActivity-->
<string name="about_translations">Vertalingen</string>
<string name="about_libraries">Bibliotheken</string>
......@@ -104,9 +104,9 @@
<string name="logging_notification_view_share">Bekijken/delen</string>
<string name="logging_notification_disable">Uitschakelen</string>
<!--AccountsActivity-->
<string name="navigation_drawer_open">Navigatielade openen</string>
<string name="navigation_drawer_close">Navigatielade sluiten</string>
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDav Sync adapter</string>
<string name="navigation_drawer_open">Navigatiemenu openen</string>
<string name="navigation_drawer_close">Navigatielmenu sluiten</string>
<string name="navigation_drawer_subtitle">CalDAV/CardDAV Sync adapter</string>
<string name="navigation_drawer_about">Over / Licentie</string>
<string name="navigation_drawer_beta_feedback">Beta terugkoppeling</string>
<string name="install_email_client">E-mailprogramma is vereist</string>
......@@ -121,10 +121,10 @@
<string name="navigation_drawer_community">Community</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Doneren</string>
<string name="navigation_drawer_privacy_policy">Privacybeleid</string>
<string name="account_list_no_internet">Geen internetverbinding. Android zal niet synchroniseren.</string>
<string name="account_list_low_storage">Er is te weinig opslagruimte. Android zal geen synchroniseren.</string>
<string name="account_list_empty">Welkom bij DAVx⁵!\n\nJe kunt nu een CalDAV/CardDAv account toevoegen.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Automatisch synchroniseren voor het hele systeem is uitgeschakeld</string>
<string name="account_list_no_internet">Geen internetverbinding. Android synchroniseert niet.</string>
<string name="account_list_low_storage">Er is te weinig opslagruimte. Android zal niet synchroniseren.</string>
<string name="account_list_empty">Welkom bij DAVx⁵!\n\nJe kunt nu een CalDAV/CardDAV account toevoegen.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Automatisch synchroniseren is voor alle accounts uitgeschakeld</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Inschakelen</string>
<string name="accounts_sync_all">Alle accounts synchroniseren</string>
<!--DavService-->
......@@ -146,7 +146,7 @@
<string name="app_settings_logging_off">Loggen is geactiveerd</string>
<string name="app_settings_battery_optimization">Batterijoptimalisatie</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_whitelisted">Onbeperkt batterijgebruik toestaan (aanbevolen)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">Niet onbeperkt batterijgebruik toestaan (niet aanbevolen)</string>
<string name="app_settings_battery_optimization_not_whitelisted">Beperkt batterijgebruik toestaan (niet aanbevolen)</string>
<string name="app_settings_foreground_service">Op de voorgrond houden</string>
<string name="app_settings_foreground_service_details">Kan helpen als uw toestel automatisch synchroniseren verhindert</string>
<string name="app_settings_connection">Verbinding</string>
......@@ -160,15 +160,15 @@
<string name="app_settings_proxy_host">Proxy host naam</string>
<string name="app_settings_proxy_port">Proxy poort</string>
<string name="app_settings_security">Beveiliging</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">App-rechten</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions">App rechten</string>
<string name="app_settings_security_app_permissions_summary">De vereiste rechten om te synchroniseren controleren</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs">Systeemcertificaten niet vertrouwen</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_on">Door systeem en gebruiker toegevoegde CA certificaten worden niet vertrouwd</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_off">Door systeem en gebruiker toegevoegde CA certificaten worden vertrouwd (aanbevolen)</string>
<string name="app_settings_reset_certificates">(On)vertrouwde certificaten terugzetten</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_on">Door systeem en gebruiker toegevoegde CA certificaten niet vertrouwen</string>
<string name="app_settings_distrust_system_certs_off">Door systeem en gebruiker toegevoegde CA certificaten vertrouwen (aanbevolen)</string>
<string name="app_settings_reset_certificates">(Niet-)vertrouwde certificaten terugzetten</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_summary">Herstelt het vertrouwen van alle aangepaste certificaten</string>
<string name="app_settings_reset_certificates_success">Alle aangepaste certificaten zijn gewist</string>
<string name="app_settings_user_interface">Gebruikers-interface</string>
<string name="app_settings_user_interface">Gebruikersinterface</string>
<string name="app_settings_notification_settings">Instellingen voor meldingen</string>
<string name="app_settings_notification_settings_summary">Meldingskanalen en hun instellingen beheren</string>
<string name="app_settings_theme_title">Thema selecteren</string>
......@@ -179,18 +179,18 @@
</string-array>
<string name="app_settings_reset_hints">Hints opnieuw instellen</string>
<string name="app_settings_reset_hints_summary">Hints die al gezien zijn opnieuw weergeven</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">Alle hints worden opnieuw weergegeven</string>
<string name="app_settings_reset_hints_success">Alle hints opnieuw weergeven</string>
<string name="app_settings_integration">Integratie</string>
<string name="app_settings_tasks_provider">Taken-app</string>
<string name="app_settings_tasks_provider">Taken app</string>
<string name="app_settings_tasks_provider_synchronizing_with">Synchroniseren met %s</string>
<string name="app_settings_tasks_provider_none">Geen compatibele taken-app gevonden</string>
<string name="app_settings_tasks_provider_none">Geen compatibele taken app gevonden</string>
<!--AccountActivity-->
<string name="account_carddav">CardDAV</string>
<string name="account_caldav">CalDAV</string>
<string name="account_webcal">Webcal</string>
<string name="account_carddav_missing_permissions">Geen contacten-synchronisatie (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_carddav_missing_permissions">Geen contacten synchronisatie (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_caldav_missing_calendar_permissions">Geen kalender synchronisatie (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_caldav_missing_tasks_permissions">Geen taken synchroniseren (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_caldav_missing_tasks_permissions">Geen taken synchronisatie (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_caldav_missing_permissions">Geen synchronisatie van kalender en taken (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_webcal_missing_calendar_permissions">Geen toegang tot kalenders (ontbrekende rechten)</string>
<string name="account_permissions_action">Rechten</string>
......@@ -202,9 +202,9 @@
<string name="account_synchronizing_now">Synchroniseert…</string>
<string name="account_settings">Account instellingen</string>
<string name="account_rename">Naam account wijzigen</string>
<string name="account_rename_new_name">Niet opgeslagen lokale gegevens kunnen verloren gaan. Opnieuw synchroniseren is vereist na naamsverandering. Nieuwe accountnaam:</string>
<string name="account_rename_new_name">Niet opgeslagen lokale gegevens kunnen verloren gaan. Synchroniseren is vereist na verandering van naam. Nieuwe accountnaam:</string>
<string name="account_rename_rename">Naam wijzigen</string>
<string name="account_rename_couldnt_rename">Naam account kon niet gewijzigd</string>
<string name="account_rename_couldnt_rename">Naam account is niet gewijzigd</string>
<string name="account_delete">Account verwijderen</string>
<string name="account_delete_confirmation_title">Account echt verwijderen?</string>
<string name="account_delete_confirmation_text">Alle lokale kopieën van adresboeken, kalenders en takenlijsten worden verwijderd.</string>
......@@ -226,11 +226,11 @@
<string name="login_email_address">E-mailadres</string>
<string name="login_email_address_error">Geldig e-mailadres vereist</string>
<string name="login_password">Wachtwoord</string>
<string name="login_password_required">Wachtwoord verplicht</string>
<string name="login_password_required">Wachtwoord vereist</string>
<string name="login_type_url">Inloggen met URL en gebruikersnaam</string>
<string name="login_url_must_be_http_or_https">URL moet met http(s):// beginnen</string>
<string name="login_user_name">Gebruikersnaam</string>
<string name="login_user_name_required">Gebruikersnaam verplicht</string>
<string name="login_user_name_required">Gebruikersnaam vereist</string>
<string name="login_base_url">Basis-URL</string>
<string name="login_type_url_certificate">Login met URL en client certificaat</string>
<string name="login_select_certificate">Certificaat selecteren</string>
......@@ -258,19 +258,19 @@
<string name="settings_sync">Synchronisatie</string>
<string name="settings_sync_interval_contacts">Contacten synchronisatie interval</string>
<string name="settings_sync_summary_manually">Alleen handmatig</string>
<string name="settings_sync_summary_periodically" tools:ignore="PluralsCandidate">Elke %d minuten + meteen bij lokale veranderingen</string>
<string name="settings_sync_summary_periodically" tools:ignore="PluralsCandidate">Elke %d minuten + direct bij lokale veranderingen</string>
<string name="settings_sync_interval_calendars">Kalenders bijwerken</string>
<string name="settings_sync_interval_tasks">Taken synchronisatie interval</string>
<string-array name="settings_sync_interval_names">
<item>Handmatig </item>
<item>Om de 15 minuten </item>
<item>Om de 30 minuten</item>
<item>Om het uur</item>
<item>Om de 2 uur</item>
<item>Om de 4 uur</item>
<item>Elke 15 minuten </item>
<item>Elke 30 minuten</item>
<item>Elk uur</item>
<item>Elke 2 uur</item>
<item>Elke 4 uur</item>
<item>Eenmaal daags</item>
</string-array>
<string name="settings_sync_wifi_only">Sync alleen via WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only">Synchronisatie alleen via WiFi</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_on">Beperkt tot WiFi verbindingen</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_off">Type verbinding niet in acht genomen</string>
<string name="settings_sync_wifi_only_ssids">Beperking WiFi-SSID</string>
......@@ -307,7 +307,7 @@
<string name="settings_manage_calendar_colors">Kalender kleuren beheren</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_on">Worden bij elke sync teruggezet</string>
<string name="settings_manage_calendar_colors_off">Kunnen door andere apps worden ingesteld</string>
<string name="settings_event_colors">Gebeurteniskleuren ondersteunen</string>
<string name="settings_event_colors">Gebeurtenis kleuren ondersteunen</string>
<string name="settings_event_colors_on">Worden gesynchroniseerd</string>
<string name="settings_event_colors_off">Worden niet gesynchroniseerd</string>
<string name="settings_carddav">CardDAV</string>
......@@ -337,8 +337,8 @@
<string name="create_collection_home_set_required">Opslaglocatie is verplicht</string>
<string name="create_collection_create">Aanmaken</string>
<string name="delete_collection">Collectie verwijderen</string>
<string name="delete_collection_confirm_title">Echt waar?</string>
<string name="delete_collection_confirm_warning">Deze collectie (%s) en al haar gegevens worden definitief verwijderd..</string>
<string name="delete_collection_confirm_title">Inderdaad verwijderen?</string>
<string name="delete_collection_confirm_warning">Deze collectie (%s) wordt met alle gegevens blijvend verwijderd.</string>
<string name="delete_collection_data_shall_be_deleted">Deze gegevens worden verwijderd van de server</string>
<string name="delete_collection_deleting_collection">Verwijdert collectie</string>
<string name="collection_force_read_only">Forceer alleen-lezen</string>
......@@ -350,7 +350,7 @@
<string name="debug_info_title">Debug informatie</string>
<string name="debug_info_archive_caption">ZIP archief</string>
<string name="debug_info_archive_subtitle">Bevat debuginformatie en logbestanden</string>
<string name="debug_info_archive_text">Deel het archief om het naar een computer over te brengen, per e-mail te verzenden of als bijlage bij een supportticket te voegen..</string>
<string name="debug_info_archive_text">Deel het archief om over te zetten naar een computer, per e-mail te verzenden of als bijlage bij een supportticket te voegen..</string>
<string name="debug_info_archive_share">Archief delen</string>
<string name="debug_info_attached">Debug info als bijlage bij dit bericht (vereist ondersteuning voor bijlagen van de ontvangende app).</string>
<string name="debug_info_http_error">HTTP-fout</string>
......@@ -385,7 +385,7 @@
<string name="webdav_mounts_share_content">Inhoud delen</string>
<string name="webdav_mounts_unmount">Ontkoppelen</string>
<string name="webdav_add_mount_title">WebDAV-koppeling toevoegen</string>
<string name="webdav_mounts_empty">Directe toegang tot cloudbestanden krijgen door een WebDAV-koppeling toe te voegen!</string>
<string name="webdav_mounts_empty">Verkrijg directe toegang tot cloudbestanden met een WebDAV-koppeling!</string>
<string name="webdav_add_mount_empty_more_info"><![CDATA[Zie de handleiding over <a href="%1$s"> het koppelen van WebDAV</a>.</string>]]></string>
<string name="webdav_add_mount_display_name">Weergavenaam</string>
<string name="webdav_add_mount_url">WebDAV-URL</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment