Unverified Commit 7aee29d1 authored by Nextcloud bot's avatar Nextcloud bot
Browse files

[tx-robot] updated from transifex


Signed-off-by: default avatarNextcloud bot <bot@nextcloud.com>
parent b1e06013
......@@ -42,6 +42,8 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Izbriši",
"Add new" : "Dodaj novo",
"Untitled calendar" : "Neimenovan koledar",
"Disable calendar" : "Onemogoči koledar",
"Enable calendar" : "Omogoči koledar",
"Edit name" : "Uredi ime",
"Saving name …" : "Shranjevanje imena ...",
"Edit color" : "Uredi barvo",
......@@ -87,6 +89,7 @@ OC.L10N.register(
"An error occurred, unable to change the permission of the share." : "Prišlo je do napake; ni mogoče spremeniti dovoljenj souporabe.",
"+ New calendar" : "+ Nov koledar",
"New calendar" : "Nov koledar",
"Name for new calendar" : "Naziv novega koledarja",
"Creating calendar …" : "Poteka ustvarjanje koledarja ...",
"New calendar with task list" : "Nov koledar s seznamom nalog",
"New subscription from link (read-only)" : "Naročnina prek povezave (le za branje)",
......@@ -102,6 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Izbriši trajno",
"Empty trash bin" : "Izprazni smeti",
"Untitled element" : "Neimenovan predmet",
"Unknown calendar" : "Neznan koledar",
"Could not load deleted calendars and objects" : "Ni mogoče naložiti izbrisanih koledarjev in predmetov",
"Could not restore calendar or event" : "Ni mogoče obnoviti koledarja ali dogodka",
"Do you really want to empty the trash bin?" : "Ali zares želite izprazniti smetnjak?",
......@@ -133,6 +137,10 @@ OC.L10N.register(
"Actions" : "Dejanja",
"Create event" : "Ustvari dogodek",
"Show shortcuts" : "Pokaži tipkovne bližnjice",
"Editor" : "Urejevalnik",
"Close editor" : "Zapri urejevalnik",
"Save edited event" : "Shrani spremenjen dogodek",
"Delete edited event" : "Izbriši spremenjen dogodek",
"Enable birthday calendar" : "Omogoči koledar rojstnih dni",
"Show tasks in calendar" : "Pokaži naloge v koledarju",
"Enable simplified editor" : "Omogoči poenostavljen urejevalnik",
......@@ -161,8 +169,11 @@ OC.L10N.register(
"Visibility" : "Vidnost",
"Duration" : "Trajanje",
"Increments" : "Časovno povečevanje",
"Additional calendars to check for conflicts" : "Dodatni koledarji za preverjanje sporov",
"Pick time ranges where appointments are allowed" : "Izbor časovnih obdobij, ko so sestanki mogoči",
"to" : "do",
"Delete slot" : "Izbriši možnost",
"No times set" : "Ni določenih obdobij",
"Add" : "Dodaj",
"Monday" : "ponedeljek",
"Tuesday" : "torek",
......@@ -204,6 +215,9 @@ OC.L10N.register(
"_week_::_weeks_" : ["teden","tedna","tedne","tednov"],
"Available" : "Na voljo",
"Not available" : "Ni na voljo",
"Checking availability" : "Preverjanje razpoložljivosti",
"Invitation accepted" : "Vabilo je sprejeto.",
"Invitation declined" : "Vabilo je zavrnjeno.",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Razpoložljivost udeležencev, virov in sob",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (organizator)",
"Free" : "Prosto",
......
......@@ -40,6 +40,8 @@
"Delete" : "Izbriši",
"Add new" : "Dodaj novo",
"Untitled calendar" : "Neimenovan koledar",
"Disable calendar" : "Onemogoči koledar",
"Enable calendar" : "Omogoči koledar",
"Edit name" : "Uredi ime",
"Saving name …" : "Shranjevanje imena ...",
"Edit color" : "Uredi barvo",
......@@ -85,6 +87,7 @@
"An error occurred, unable to change the permission of the share." : "Prišlo je do napake; ni mogoče spremeniti dovoljenj souporabe.",
"+ New calendar" : "+ Nov koledar",
"New calendar" : "Nov koledar",
"Name for new calendar" : "Naziv novega koledarja",
"Creating calendar …" : "Poteka ustvarjanje koledarja ...",
"New calendar with task list" : "Nov koledar s seznamom nalog",
"New subscription from link (read-only)" : "Naročnina prek povezave (le za branje)",
......@@ -100,6 +103,7 @@
"Delete permanently" : "Izbriši trajno",
"Empty trash bin" : "Izprazni smeti",
"Untitled element" : "Neimenovan predmet",
"Unknown calendar" : "Neznan koledar",
"Could not load deleted calendars and objects" : "Ni mogoče naložiti izbrisanih koledarjev in predmetov",
"Could not restore calendar or event" : "Ni mogoče obnoviti koledarja ali dogodka",
"Do you really want to empty the trash bin?" : "Ali zares želite izprazniti smetnjak?",
......@@ -131,6 +135,10 @@
"Actions" : "Dejanja",
"Create event" : "Ustvari dogodek",
"Show shortcuts" : "Pokaži tipkovne bližnjice",
"Editor" : "Urejevalnik",
"Close editor" : "Zapri urejevalnik",
"Save edited event" : "Shrani spremenjen dogodek",
"Delete edited event" : "Izbriši spremenjen dogodek",
"Enable birthday calendar" : "Omogoči koledar rojstnih dni",
"Show tasks in calendar" : "Pokaži naloge v koledarju",
"Enable simplified editor" : "Omogoči poenostavljen urejevalnik",
......@@ -159,8 +167,11 @@
"Visibility" : "Vidnost",
"Duration" : "Trajanje",
"Increments" : "Časovno povečevanje",
"Additional calendars to check for conflicts" : "Dodatni koledarji za preverjanje sporov",
"Pick time ranges where appointments are allowed" : "Izbor časovnih obdobij, ko so sestanki mogoči",
"to" : "do",
"Delete slot" : "Izbriši možnost",
"No times set" : "Ni določenih obdobij",
"Add" : "Dodaj",
"Monday" : "ponedeljek",
"Tuesday" : "torek",
......@@ -202,6 +213,9 @@
"_week_::_weeks_" : ["teden","tedna","tedne","tednov"],
"Available" : "Na voljo",
"Not available" : "Ni na voljo",
"Checking availability" : "Preverjanje razpoložljivosti",
"Invitation accepted" : "Vabilo je sprejeto.",
"Invitation declined" : "Vabilo je zavrnjeno.",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Razpoložljivost udeležencev, virov in sob",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (organizator)",
"Free" : "Prosto",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment