Unverified Commit 650104e1 authored by Nextcloud bot's avatar Nextcloud bot
Browse files

[tx-robot] updated from transifex


Signed-off-by: default avatarNextcloud bot <bot@nextcloud.com>
parent 1cf88677
......@@ -144,6 +144,10 @@ OC.L10N.register(
"Actions" : "Akcie",
"Create event" : "Vytvoriť udalosť",
"Show shortcuts" : "Zobraziť skratky",
"Editor" : "Editor",
"Close editor" : "Zavrieť editor",
"Save edited event" : "Uložiť upravenú udalosť",
"Delete edited event" : "Zmazať upravenú udalosť",
"Enable birthday calendar" : "Povoliť narodeninový kalendár",
"Show tasks in calendar" : "Zobraziť úlohy v kalendári",
"Enable simplified editor" : "Povoliť zjednodušený editor",
......@@ -201,6 +205,7 @@ OC.L10N.register(
"Edit appointment" : "Upraviť stretnutie",
"Save" : "Uložiť",
"Update" : "Aktualizovať",
"Please confirm your reservation" : "Prosím, potvrďte vašu rezerváciu",
"We sent you an email with details. Please confirm your appointment using the link in the email. You can close this page now." : "Poslali sme vám e-mail s podrobnosťami. Potvrďte svoj termín pomocou odkazu v e-maili. Teraz môžete túto stránku zatvoriť.",
"Your name" : "Vaše meno",
"Your email address" : "Vaša e-mail adresa",
......@@ -227,8 +232,18 @@ OC.L10N.register(
"_hour_::_hours_" : ["hodina","hodiny","hodín","hodín"],
"_day_::_days_" : ["deň","dni","dní","dní"],
"_week_::_weeks_" : ["týždeň","týždne","týždňov","týždňov"],
"Suggested" : "Navrhované",
"Available" : "Dostupné",
"Not available" : "Nie je k dispozícií",
"Checking availability" : "Kontrolujem dostupnosť",
"Invitation accepted" : "Pozvánka prijatá",
"Accepted {organizerName}'s invitation" : "Prijaté pozvanie od {organizerName}",
"Invitation declined" : "Pozvánka odmietnutá",
"Declined {organizerName}'s invitation" : "Pozvánka od {organizerName} bola odmietnutá",
"Invitation is delegated" : "Pozvánka je delegovaná",
"Participation marked as tentative" : "Účasť označená ako predbežná",
"Invitation sent" : "Pozvánka odoslaná",
"Has not responded to {organizerName}'s invitation yet" : "Zatiaľ neodpovedal na pozvanie od {organizerName}",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Dostupnosť účastníkov, zdrojov a miestností",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (organizátor)",
"Free" : "Voľný",
......
......@@ -142,6 +142,10 @@
"Actions" : "Akcie",
"Create event" : "Vytvoriť udalosť",
"Show shortcuts" : "Zobraziť skratky",
"Editor" : "Editor",
"Close editor" : "Zavrieť editor",
"Save edited event" : "Uložiť upravenú udalosť",
"Delete edited event" : "Zmazať upravenú udalosť",
"Enable birthday calendar" : "Povoliť narodeninový kalendár",
"Show tasks in calendar" : "Zobraziť úlohy v kalendári",
"Enable simplified editor" : "Povoliť zjednodušený editor",
......@@ -199,6 +203,7 @@
"Edit appointment" : "Upraviť stretnutie",
"Save" : "Uložiť",
"Update" : "Aktualizovať",
"Please confirm your reservation" : "Prosím, potvrďte vašu rezerváciu",
"We sent you an email with details. Please confirm your appointment using the link in the email. You can close this page now." : "Poslali sme vám e-mail s podrobnosťami. Potvrďte svoj termín pomocou odkazu v e-maili. Teraz môžete túto stránku zatvoriť.",
"Your name" : "Vaše meno",
"Your email address" : "Vaša e-mail adresa",
......@@ -225,8 +230,18 @@
"_hour_::_hours_" : ["hodina","hodiny","hodín","hodín"],
"_day_::_days_" : ["deň","dni","dní","dní"],
"_week_::_weeks_" : ["týždeň","týždne","týždňov","týždňov"],
"Suggested" : "Navrhované",
"Available" : "Dostupné",
"Not available" : "Nie je k dispozícií",
"Checking availability" : "Kontrolujem dostupnosť",
"Invitation accepted" : "Pozvánka prijatá",
"Accepted {organizerName}'s invitation" : "Prijaté pozvanie od {organizerName}",
"Invitation declined" : "Pozvánka odmietnutá",
"Declined {organizerName}'s invitation" : "Pozvánka od {organizerName} bola odmietnutá",
"Invitation is delegated" : "Pozvánka je delegovaná",
"Participation marked as tentative" : "Účasť označená ako predbežná",
"Invitation sent" : "Pozvánka odoslaná",
"Has not responded to {organizerName}'s invitation yet" : "Zatiaľ neodpovedal na pozvanie od {organizerName}",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Dostupnosť účastníkov, zdrojov a miestností",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (organizátor)",
"Free" : "Voľný",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment