Unverified Commit 4fa27fda authored by Nextcloud bot's avatar Nextcloud bot
Browse files

[tx-robot] updated from transifex


Signed-off-by: default avatarNextcloud bot <bot@nextcloud.com>
parent 71949594
......@@ -213,6 +213,7 @@ OC.L10N.register(
"Save time" : "時刻を保存",
"Remove reminder" : "リマインダーを削除",
"on" : "曜日",
"at" : "",
"+ Add reminder" : "+ リマインダーを追加",
"Add reminder" : "リマインダーを追加",
"_second_::_seconds_" : [""],
......@@ -380,6 +381,7 @@ OC.L10N.register(
"Election" : "選挙",
"Voting" : "投票",
"Vote" : "投票",
"Garden" : "花園",
"Movie" : "ムービー",
"Cinema" : "映画館",
"Graduation" : "卒業式",
......@@ -387,16 +389,19 @@ OC.L10N.register(
"Review" : "レビュー",
"Baseball" : "野球",
"Meet" : "打ち合わせ",
"Planning" : "計画",
"Office" : "オフィス",
"Mail" : "メール",
"Soccer" : "サッカー",
"Football" : "フットボール",
"Gaming" : "ゲーム",
"Drive" : "ドライブ",
"Driving" : "運転",
"Bicycle" : "自転車",
"Cycle" : "自転車",
"Cycling" : "サイクリング",
"Biking" : "サイクリング",
"Bike" : "バイク",
"Podcast" : "生放送",
"Basketball" : "バスケットボール",
"Fishing" : "釣り",
......
......@@ -211,6 +211,7 @@
"Save time" : "時刻を保存",
"Remove reminder" : "リマインダーを削除",
"on" : "曜日",
"at" : "で",
"+ Add reminder" : "+ リマインダーを追加",
"Add reminder" : "リマインダーを追加",
"_second_::_seconds_" : ["秒"],
......@@ -378,6 +379,7 @@
"Election" : "選挙",
"Voting" : "投票",
"Vote" : "投票",
"Garden" : "花園",
"Movie" : "ムービー",
"Cinema" : "映画館",
"Graduation" : "卒業式",
......@@ -385,16 +387,19 @@
"Review" : "レビュー",
"Baseball" : "野球",
"Meet" : "打ち合わせ",
"Planning" : "計画",
"Office" : "オフィス",
"Mail" : "メール",
"Soccer" : "サッカー",
"Football" : "フットボール",
"Gaming" : "ゲーム",
"Drive" : "ドライブ",
"Driving" : "運転",
"Bicycle" : "自転車",
"Cycle" : "自転車",
"Cycling" : "サイクリング",
"Biking" : "サイクリング",
"Bike" : "バイク",
"Podcast" : "生放送",
"Basketball" : "バスケットボール",
"Fishing" : "釣り",
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ OC.L10N.register(
"Description:" : "Mô tả:",
"Calendar" : "Lịch",
"A Calendar app for Nextcloud" : "Một ứng dụng Lịch nhắc nhở cho Hệ thống",
"The Calendar app is a user interface for Nextcloud's CalDAV server. Easily sync events from various devices with your Nextcloud and edit them online.\n\n* 🚀 **Integration with other Nextcloud apps!** Currently Contacts - more to come.\n* 🌐 **WebCal Support!** Want to see your favorite team’s matchdays in your calendar? No problem!\n* 🙋 **Attendees!** Invite people to your events\n* ⌚️ **Free/Busy!** See when your attendees are available to meet\n* ⏰ **Reminders!** Get alarms for events inside your browser and via email\n* 🔍 Search! Find your events at ease\n* ☑️ Tasks! See tasks with a due date directly in the calendar\n* 🙈 **We’re not reinventing the wheel!** Based on the great [c-dav library](https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) and [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar) libraries." : "Ứng dụng Lịch là một ứng dụng tương tác của người dùng cuối đối với máy chủ CalDAV của Nextcloud. Dễ dàng đồng bộ các sự kiện và lịch cho đa dạng các thiết bị với Nextcloud của bạn và chỉnh sửa chúng trực tuyến. \n\n* 🚀 ** Tương tác với các ứng dụng Nextcloud khác!** Hiện tại là ứng dụng Danh Bạ - Sẽ có thêm nhiều hơn.\n* 🌐 ** Hỗ trợ Webcal!** Muốn thấy lịch thi đấu của đội bóng yêu thích ngay trên lịch của bạn? Chuyện nhỏ !\n* 🙋**Người tham dự!** Gửi lời mời tham dự sự kiện của bạn cho mọi người\n* ⌚️ **Rãnh/Bận!** Có thể xem trước được người được mời tham dự có rãnh hay để lên hẹn hay không\n* ⏰**Nhắc hẹn!**Nhận báo thức cho các sự kiện ngay trên trình duyệt hoạc thông qua email\n* 🔍Tìm kiếm các sự kiện và lịch hẹn 1 cách dễ dàng\n* 🙈**Chúng tôi không chế ra bánh xe mới!** Được dựa trên [c-dav library] tuyệt vời (https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) và các thư viện [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar).",
"The Calendar app is a user interface for Nextcloud's CalDAV server. Easily sync events from various devices with your Nextcloud and edit them online.\n\n* 🚀 **Integration with other Nextcloud apps!** Currently Contacts - more to come.\n* 🌐 **WebCal Support!** Want to see your favorite team’s matchdays in your calendar? No problem!\n* 🙋 **Attendees!** Invite people to your events\n* ⌚️ **Free/Busy!** See when your attendees are available to meet\n* ⏰ **Reminders!** Get alarms for events inside your browser and via email\n* 🔍 Search! Find your events at ease\n* ☑️ Tasks! See tasks with a due date directly in the calendar\n* 🙈 **We’re not reinventing the wheel!** Based on the great [c-dav library](https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) and [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar) libraries." : "Ứng dụng Lịch là một ứng dụng tương tác cho người dùng cuối dựa trên hệ máy chủ CalDAV của Nextcloud. Dễ dàng đồng bộ các sự kiện và lịch cho hầu hết các thiết bị với Nextcloud của bạn và chỉnh sửa chúng trực tuyến. \n\n* 🚀 ** Tương tác với các ứng dụng Nextcloud khác!** Hiện tại là ứng dụng Danh Bạ - Sẽ có thêm nhiều hơn.\n* 🌐 ** Hỗ trợ Webcal!** Muốn thấy lịch thi đấu của đội bóng yêu thích ngay trên lịch của bạn? Chuyện nhỏ !\n* 🙋**Người tham dự!** Gửi lời mời tham dự sự kiện của bạn cho mọi người\n* ⌚️ **Rãnh/Bận!** Có thể xem trước được người được mời tham dự có rãnh hay để lên hẹn hay không\n* ⏰**Nhắc hẹn!**Nhận báo thức cho các sự kiện ngay trên trình duyệt hoạc thông qua email\n* 🔍Tìm kiếm các sự kiện và lịch hẹn 1 cách dễ dàng\n* 🙈**Chúng tôi không chế ra bánh xe mới!** Được dựa trên [c-dav library] tuyệt vời (https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) và các thư viện [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar).",
"Previous day" : "Ngày trước",
"Previous week" : "Tuần trước",
"Previous month" : "Tháng trước",
......@@ -48,6 +48,8 @@ OC.L10N.register(
"Appointment link could not be copied to clipboard" : "Liên kết cuộc hẹn không thể được sao chép vào bảng tạm",
"Add new" : "Thêm mới",
"Untitled calendar" : "Lịch không tiêu đề",
"Disable calendar" : "Vô hiệu hoá lịch",
"Enable calendar" : "Kích hoạt lịch",
"Edit name" : "Sửa đổi tên",
"Saving name …" : "Đang lưu tên  …",
"Edit color" : "Sửa đổi màu",
......@@ -93,6 +95,7 @@ OC.L10N.register(
"An error occurred, unable to change the permission of the share." : "Một lỗi đã diễn ra, không thể thay đổi quyền hạn chia sẻ",
"+ New calendar" : "+ Lịch mới",
"New calendar" : "Lịch mới",
"Name for new calendar" : "Tên cho lịch mới",
"Creating calendar …" : "Đang tạo lịch  …",
"New calendar with task list" : "Lịch mới với danh sách nhiệm vụ",
"New subscription from link (read-only)" : "Đăng kí theo dõi mới từ liên kết (Chỉ-đọc)",
......@@ -108,6 +111,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Xoá vĩnh viễn",
"Empty trash bin" : "Dọn thùng rác",
"Untitled element" : "Thông tin không được đặt tiêu đề",
"Unknown calendar" : "Lịch không rõ nguồn",
"Could not load deleted calendars and objects" : "Không thể hiển thị lịch hoặc các đối tượng đã xoá",
"Could not restore calendar or event" : "Không thể khôi phục lịch hoặc sự kiện",
"Do you really want to empty the trash bin?" : "Bạn có chắc là muốn dọn sạch thùng rác hay không?",
......@@ -123,6 +127,7 @@ OC.L10N.register(
"{filename} could not be parsed" : "{filename} không thể được phân tách",
"No valid files found, aborting import" : "Không có tệp khả dụng được tìm thấy, đang hủy quá trình nhập",
"Import partially failed. Imported {accepted} out of {total}." : "Quá trình nhập thất bại 1 phần. Đã nhập {accepted} trong tổng {total}.",
"_Successfully imported %n event_::_Successfully imported %n events_" : ["%n sự kiện đã được nhập vào thành công"],
"Automatic" : "Tự động",
"Automatic ({detected})" : " ({detected}) tự động",
"New setting was not saved successfully." : "Thiết lập mới không được lưu thành công",
......@@ -139,6 +144,10 @@ OC.L10N.register(
"Actions" : "Hành động",
"Create event" : "Tạo sự kiện mới",
"Show shortcuts" : "Hiển thị các phím tắt",
"Editor" : "Trình biên tập",
"Close editor" : "Đóng trình biên tập",
"Save edited event" : "Lưu lại sự kiện được chỉnh sửa",
"Delete edited event" : "Xoá sự kiện được chỉnh sửa",
"Enable birthday calendar" : "Bật lịch sinh nhật",
"Show tasks in calendar" : "Cho thấy nhiệm vụ trong lịch",
"Enable simplified editor" : "Bật chỉnh sửa đơn giản",
......@@ -196,6 +205,7 @@ OC.L10N.register(
"Edit appointment" : "Chỉnh sửa lịch hẹn",
"Save" : "Lưu",
"Update" : "Cập nhật",
"Please confirm your reservation" : "Vui lòng xác nhận đặt chỗ của bạn",
"We sent you an email with details. Please confirm your appointment using the link in the email. You can close this page now." : "Chúng tôi đã gửi bạn một email với đầy đủ chi tiết. Vui lòng xác nhận lịch hẹn của bạn bằng liên kết trong email. Bây giờ bạn đã có thể đóng trang này.",
"Your name" : "Tên của bạn",
"Your email address" : "Địa chỉ email của bạn",
......@@ -222,7 +232,14 @@ OC.L10N.register(
"_hour_::_hours_" : ["giờ"],
"_day_::_days_" : ["ngày"],
"_week_::_weeks_" : ["tuần"],
"Suggested" : "Được đề xuất",
"Available" : "khả dụng",
"Not available" : "Không khả dụng",
"Checking availability" : "Đang kiểm tra lịch trống",
"Invitation accepted" : "Lời mời đã được chấp nhận",
"Accepted {organizerName}'s invitation" : "Đã chấp nhận lời mời của {organizerName}",
"Invitation declined" : "Lời mời đã bị từ chối",
"Declined {organizerName}'s invitation" : "Đã từ chối lời mời của {organizerName}",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Tình trạng tham gia của người dự, nguồn lực và phòng ",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (người tổ chức)",
"Free" : "Rãnh",
......@@ -410,9 +427,9 @@ OC.L10N.register(
"Lecture hall" : "Giảng đường",
"Seminar room" : "Phòng hội nghị",
"Other" : "Khác",
"When shared show" : "Khi được chia sẻ thì cho thấy",
"When shared show full event" : "Khi được chia sẻ thì cho thấy đầy đủ sự kiện",
"When shared show only busy" : "Khi được chia sẻ thì chỉ cho thấy đang bận",
"When shared show" : "Khi được chia sẻ thì hiển th",
"When shared show full event" : "Khi được chia sẻ thì hiển th đầy đủ sự kiện",
"When shared show only busy" : "Khi được chia sẻ thì chỉ hiển th đang bận",
"When shared hide this event" : "Khi được chia sẻ thì ẩn sự kiện này đi",
"The visibility of this event in shared calendars." : "Khả năng nhìn thấy của sự kiện này trong các lịch được chia sẻ",
"Add a location" : "Thêm vào một địa điểm",
......@@ -420,9 +437,9 @@ OC.L10N.register(
"Status" : "Trạng thái",
"Confirmed" : "Đã xác nhận",
"Canceled" : "Đã bị hủy",
"Confirmation about the overall status of the event." : "Sự xác nhận về tình trạng tổng thể của sự kiện.",
"Show as" : "Cho thấy với",
"Take this event into account when calculating free-busy information." : "Lưu ý sự kiện này vào tài khoản khi tính toán về thông tin bận-rãnh",
"Confirmation about the overall status of the event." : "Xác nhận về tình trạng tổng thể của sự kiện.",
"Show as" : "Hiển thị như",
"Take this event into account when calculating free-busy information." : "Lưu ý đến sự kiện này khi tính toán về thông tin bận-rãnh",
"Categories" : "Các hạng mục",
"Categories help you to structure and organize your events." : "Các hạng mục này giúp bạn lên sườn và sắp xếp các sự kiện của bạn",
"Search or add categories" : "Tìm kiếm và thêm vào các hạng mục",
......@@ -431,8 +448,8 @@ OC.L10N.register(
"Special color of this event. Overrides the calendar-color." : "Dùng màu đặc biệt cho sự kiện này. Ghi đè lên màu hiện hành",
"Chat room for event" : "Phòng trò chuyện cho sự kiện",
"Imported {filename}" : " {filename} đã được nhập",
"Meditation" : "Suy nghĩ",
"Relaxing" : "Thư giãn",
"Meditation" : "Thiền",
"Relaxing" : "Đang thư gin",
"Relax" : "Thư giãn",
"Break" : "Giải lao",
"Commute" : "Di chuyển",
......
......@@ -25,7 +25,7 @@
"Description:" : "Mô tả:",
"Calendar" : "Lịch",
"A Calendar app for Nextcloud" : "Một ứng dụng Lịch nhắc nhở cho Hệ thống",
"The Calendar app is a user interface for Nextcloud's CalDAV server. Easily sync events from various devices with your Nextcloud and edit them online.\n\n* 🚀 **Integration with other Nextcloud apps!** Currently Contacts - more to come.\n* 🌐 **WebCal Support!** Want to see your favorite team’s matchdays in your calendar? No problem!\n* 🙋 **Attendees!** Invite people to your events\n* ⌚️ **Free/Busy!** See when your attendees are available to meet\n* ⏰ **Reminders!** Get alarms for events inside your browser and via email\n* 🔍 Search! Find your events at ease\n* ☑️ Tasks! See tasks with a due date directly in the calendar\n* 🙈 **We’re not reinventing the wheel!** Based on the great [c-dav library](https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) and [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar) libraries." : "Ứng dụng Lịch là một ứng dụng tương tác của người dùng cuối đối với máy chủ CalDAV của Nextcloud. Dễ dàng đồng bộ các sự kiện và lịch cho đa dạng các thiết bị với Nextcloud của bạn và chỉnh sửa chúng trực tuyến. \n\n* 🚀 ** Tương tác với các ứng dụng Nextcloud khác!** Hiện tại là ứng dụng Danh Bạ - Sẽ có thêm nhiều hơn.\n* 🌐 ** Hỗ trợ Webcal!** Muốn thấy lịch thi đấu của đội bóng yêu thích ngay trên lịch của bạn? Chuyện nhỏ !\n* 🙋**Người tham dự!** Gửi lời mời tham dự sự kiện của bạn cho mọi người\n* ⌚️ **Rãnh/Bận!** Có thể xem trước được người được mời tham dự có rãnh hay để lên hẹn hay không\n* ⏰**Nhắc hẹn!**Nhận báo thức cho các sự kiện ngay trên trình duyệt hoạc thông qua email\n* 🔍Tìm kiếm các sự kiện và lịch hẹn 1 cách dễ dàng\n* 🙈**Chúng tôi không chế ra bánh xe mới!** Được dựa trên [c-dav library] tuyệt vời (https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) và các thư viện [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar).",
"The Calendar app is a user interface for Nextcloud's CalDAV server. Easily sync events from various devices with your Nextcloud and edit them online.\n\n* 🚀 **Integration with other Nextcloud apps!** Currently Contacts - more to come.\n* 🌐 **WebCal Support!** Want to see your favorite team’s matchdays in your calendar? No problem!\n* 🙋 **Attendees!** Invite people to your events\n* ⌚️ **Free/Busy!** See when your attendees are available to meet\n* ⏰ **Reminders!** Get alarms for events inside your browser and via email\n* 🔍 Search! Find your events at ease\n* ☑️ Tasks! See tasks with a due date directly in the calendar\n* 🙈 **We’re not reinventing the wheel!** Based on the great [c-dav library](https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) and [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar) libraries." : "Ứng dụng Lịch là một ứng dụng tương tác cho người dùng cuối dựa trên hệ máy chủ CalDAV của Nextcloud. Dễ dàng đồng bộ các sự kiện và lịch cho hầu hết các thiết bị với Nextcloud của bạn và chỉnh sửa chúng trực tuyến. \n\n* 🚀 ** Tương tác với các ứng dụng Nextcloud khác!** Hiện tại là ứng dụng Danh Bạ - Sẽ có thêm nhiều hơn.\n* 🌐 ** Hỗ trợ Webcal!** Muốn thấy lịch thi đấu của đội bóng yêu thích ngay trên lịch của bạn? Chuyện nhỏ !\n* 🙋**Người tham dự!** Gửi lời mời tham dự sự kiện của bạn cho mọi người\n* ⌚️ **Rãnh/Bận!** Có thể xem trước được người được mời tham dự có rãnh hay để lên hẹn hay không\n* ⏰**Nhắc hẹn!**Nhận báo thức cho các sự kiện ngay trên trình duyệt hoạc thông qua email\n* 🔍Tìm kiếm các sự kiện và lịch hẹn 1 cách dễ dàng\n* 🙈**Chúng tôi không chế ra bánh xe mới!** Được dựa trên [c-dav library] tuyệt vời (https://github.com/nextcloud/cdav-library), [ical.js](https://github.com/mozilla-comm/ical.js) và các thư viện [fullcalendar](https://github.com/fullcalendar/fullcalendar).",
"Previous day" : "Ngày trước",
"Previous week" : "Tuần trước",
"Previous month" : "Tháng trước",
......@@ -46,6 +46,8 @@
"Appointment link could not be copied to clipboard" : "Liên kết cuộc hẹn không thể được sao chép vào bảng tạm",
"Add new" : "Thêm mới",
"Untitled calendar" : "Lịch không tiêu đề",
"Disable calendar" : "Vô hiệu hoá lịch",
"Enable calendar" : "Kích hoạt lịch",
"Edit name" : "Sửa đổi tên",
"Saving name …" : "Đang lưu tên  …",
"Edit color" : "Sửa đổi màu",
......@@ -91,6 +93,7 @@
"An error occurred, unable to change the permission of the share." : "Một lỗi đã diễn ra, không thể thay đổi quyền hạn chia sẻ",
"+ New calendar" : "+ Lịch mới",
"New calendar" : "Lịch mới",
"Name for new calendar" : "Tên cho lịch mới",
"Creating calendar …" : "Đang tạo lịch  …",
"New calendar with task list" : "Lịch mới với danh sách nhiệm vụ",
"New subscription from link (read-only)" : "Đăng kí theo dõi mới từ liên kết (Chỉ-đọc)",
......@@ -106,6 +109,7 @@
"Delete permanently" : "Xoá vĩnh viễn",
"Empty trash bin" : "Dọn thùng rác",
"Untitled element" : "Thông tin không được đặt tiêu đề",
"Unknown calendar" : "Lịch không rõ nguồn",
"Could not load deleted calendars and objects" : "Không thể hiển thị lịch hoặc các đối tượng đã xoá",
"Could not restore calendar or event" : "Không thể khôi phục lịch hoặc sự kiện",
"Do you really want to empty the trash bin?" : "Bạn có chắc là muốn dọn sạch thùng rác hay không?",
......@@ -121,6 +125,7 @@
"{filename} could not be parsed" : "{filename} không thể được phân tách",
"No valid files found, aborting import" : "Không có tệp khả dụng được tìm thấy, đang hủy quá trình nhập",
"Import partially failed. Imported {accepted} out of {total}." : "Quá trình nhập thất bại 1 phần. Đã nhập {accepted} trong tổng {total}.",
"_Successfully imported %n event_::_Successfully imported %n events_" : ["%n sự kiện đã được nhập vào thành công"],
"Automatic" : "Tự động",
"Automatic ({detected})" : " ({detected}) tự động",
"New setting was not saved successfully." : "Thiết lập mới không được lưu thành công",
......@@ -137,6 +142,10 @@
"Actions" : "Hành động",
"Create event" : "Tạo sự kiện mới",
"Show shortcuts" : "Hiển thị các phím tắt",
"Editor" : "Trình biên tập",
"Close editor" : "Đóng trình biên tập",
"Save edited event" : "Lưu lại sự kiện được chỉnh sửa",
"Delete edited event" : "Xoá sự kiện được chỉnh sửa",
"Enable birthday calendar" : "Bật lịch sinh nhật",
"Show tasks in calendar" : "Cho thấy nhiệm vụ trong lịch",
"Enable simplified editor" : "Bật chỉnh sửa đơn giản",
......@@ -194,6 +203,7 @@
"Edit appointment" : "Chỉnh sửa lịch hẹn",
"Save" : "Lưu",
"Update" : "Cập nhật",
"Please confirm your reservation" : "Vui lòng xác nhận đặt chỗ của bạn",
"We sent you an email with details. Please confirm your appointment using the link in the email. You can close this page now." : "Chúng tôi đã gửi bạn một email với đầy đủ chi tiết. Vui lòng xác nhận lịch hẹn của bạn bằng liên kết trong email. Bây giờ bạn đã có thể đóng trang này.",
"Your name" : "Tên của bạn",
"Your email address" : "Địa chỉ email của bạn",
......@@ -220,7 +230,14 @@
"_hour_::_hours_" : ["giờ"],
"_day_::_days_" : ["ngày"],
"_week_::_weeks_" : ["tuần"],
"Suggested" : "Được đề xuất",
"Available" : "khả dụng",
"Not available" : "Không khả dụng",
"Checking availability" : "Đang kiểm tra lịch trống",
"Invitation accepted" : "Lời mời đã được chấp nhận",
"Accepted {organizerName}'s invitation" : "Đã chấp nhận lời mời của {organizerName}",
"Invitation declined" : "Lời mời đã bị từ chối",
"Declined {organizerName}'s invitation" : "Đã từ chối lời mời của {organizerName}",
"Availability of attendees, resources and rooms" : "Tình trạng tham gia của người dự, nguồn lực và phòng ",
"{organizer} (organizer)" : "{organizer} (người tổ chức)",
"Free" : "Rãnh",
......@@ -408,9 +425,9 @@
"Lecture hall" : "Giảng đường",
"Seminar room" : "Phòng hội nghị",
"Other" : "Khác",
"When shared show" : "Khi được chia sẻ thì cho thấy",
"When shared show full event" : "Khi được chia sẻ thì cho thấy đầy đủ sự kiện",
"When shared show only busy" : "Khi được chia sẻ thì chỉ cho thấy đang bận",
"When shared show" : "Khi được chia sẻ thì hiển th",
"When shared show full event" : "Khi được chia sẻ thì hiển th đầy đủ sự kiện",
"When shared show only busy" : "Khi được chia sẻ thì chỉ hiển th đang bận",
"When shared hide this event" : "Khi được chia sẻ thì ẩn sự kiện này đi",
"The visibility of this event in shared calendars." : "Khả năng nhìn thấy của sự kiện này trong các lịch được chia sẻ",
"Add a location" : "Thêm vào một địa điểm",
......@@ -418,9 +435,9 @@
"Status" : "Trạng thái",
"Confirmed" : "Đã xác nhận",
"Canceled" : "Đã bị hủy",
"Confirmation about the overall status of the event." : "Sự xác nhận về tình trạng tổng thể của sự kiện.",
"Show as" : "Cho thấy với",
"Take this event into account when calculating free-busy information." : "Lưu ý sự kiện này vào tài khoản khi tính toán về thông tin bận-rãnh",
"Confirmation about the overall status of the event." : "Xác nhận về tình trạng tổng thể của sự kiện.",
"Show as" : "Hiển thị như",
"Take this event into account when calculating free-busy information." : "Lưu ý đến sự kiện này khi tính toán về thông tin bận-rãnh",
"Categories" : "Các hạng mục",
"Categories help you to structure and organize your events." : "Các hạng mục này giúp bạn lên sườn và sắp xếp các sự kiện của bạn",
"Search or add categories" : "Tìm kiếm và thêm vào các hạng mục",
......@@ -429,8 +446,8 @@
"Special color of this event. Overrides the calendar-color." : "Dùng màu đặc biệt cho sự kiện này. Ghi đè lên màu hiện hành",
"Chat room for event" : "Phòng trò chuyện cho sự kiện",
"Imported {filename}" : " {filename} đã được nhập",
"Meditation" : "Suy nghĩ",
"Relaxing" : "Thư giãn",
"Meditation" : "Thiền",
"Relaxing" : "Đang thư gin",
"Relax" : "Thư giãn",
"Break" : "Giải lao",
"Commute" : "Di chuyển",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment