Commit bbefe8c1 authored by David Rebolo's avatar David Rebolo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (102 of 102 strings)

Translation: /e//Apps
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/apps/gl/
parent 07a044d4
Pipeline #116054 passed with stage
in 3 minutes and 44 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
\ No newline at end of file
<resources>
<string name="Signature_verification_failed">Fallou a verificación da sinatura e interrompeu a instalación</string>
<string name="updates_splash_title">Todos os aplicativos están ao día</string>
<string name="ok">&lt;font fgcolor=\"#FF0088ED\"&gt;ACEPTAR&lt;/font&gt;<font fgcolor="#FF0088ED">OK</font></string>
<string name="app_rating_description">Puntuación ata o 5. Calculado utilizando as valoracións do aplicativo dos usuarios.</string>
<string name="app_privacy_description_short">Calculado usando &lt;a href=\"https://exodus-privacy.eu.org\"&gt; Análises de privacidade de Exodus &lt;/a&gt;.<a href="https://exodus-privacy.eu.org">Exodus Privacy analyses</a>.</string>
<string name="app_privacy_description">Puntuación de 10. Calculada usando &lt;a href=\"https://exodus-privacy.eu.org\"&gt; Análises de privacidade de Exodus &lt;/a&gt;, baseadas nos permisos e rastreadores utilizados no aplicativo.<a href="https://exodus-privacy.eu.org">Exodus Privacy analyses</a>, based on permissions and trackers used in the app.</string>
<string name="divider">Divisor</string>
<string name="image_carousel">Carrusel da imaxe</string>
<string name="error_incident">Ocorreu un erro</string>
<string name="package_name_help_example">O exemplar scr que mostra un paquete e o seu nome</string>
<string name="trackers_expand">Amosar a lista dos rastreadores</string>
<string name="permissions_expand">Amosar a lista dos permisos</string>
<string name="pwa_icon">PWA</string>
<string name="error_apk_incompatible">Este aplicativo é incompatible co teu dispositivo.</string>
<string name="error_no_error">Non hai erro.</string>
<string name="error_package_already_exists">Este aplicativo xa está dispoñible ou foi solicitado.</string>
<string name="error_invalid_package_name">Non se puido enviar a solicitude. Introduza un nome de paquete válido.</string>
<string name="error_no_screenshots_available">Non están dispoñibles as capturas de pantalla</string>
<string name="error_resolve">Reintentar</string>
<string name="error_install_failed">O aplicativo non se puido instalar. Por favor inténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="error_apk_corrupt">A descarga foi interrompida! Inténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="error_apk_unavailable">Ee aplicativo non está dispoñible neste momento. Por favor inténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="error_no_results">Non se atoparon os aplicativos.</string>
<string name="error_unknown">Algo fallou! Por favor inténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="error_request_timeout">O servidor tardou demasiado en responder! Por favor inténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="error_server_unavailable">Non está dispoñible o servidor! Inténteo de novo máis tarde.</string>
<string name="error_no_internet">Non se pode conectar. Comprobe a súa conexión a Internet e inténteo de novo.</string>
<string name="error_storage_permission_denied">O acceso ao almacenamento é necesario para descargar aplicativos.</string>
<string name="show_only_pwa_apps">Amosar só o PWAs</string>
<string name="show_only_pwa_apps_key">show_only_pwa_apps</string>
<string name="show_only_open_source_apps">Amosar só os aplicativos de código aberto</string>
<string name="show_only_open_source_apps_key">show_only_open-source_apps</string>
<string name="Show_all_apps">Amosar todos os aplicativos</string>
<string name="Show_applications">Amosar aplicativos:</string>
<string name="package_name_find_text">Para atopar o nome do paquete dun aplicativo instalado no seu dispositivo, vaia a Configuración do sistema&gt; Aplicativos&gt; [o seu aplicativo]. O nome do paquete debería figurar na parte inferior da páxina.
\n* Este proceso pode variar nalgúns dispositivos.</string>
<string name="package_name_find_title">Como atopar o nome do paquete dun aplicativo\?</string>
<string name="package_name_help_text">O nome dun paquete é un identificador único para un aplicativo de Android. Os nomes dos paquetes adoitan estar en minúscula e están escritos no seguinte formato: \"domain.company.application\"</string>
<string name="package_name_help_title">Que é un nome do paquete\?</string>
<string name="app_request_successful_text">A solicitude do aplicativo foi ubicada correctamente!</string>
<string name="submit_button_text">Enviar</string>
<string name="edit_text_hint">Nome do paquete</string>
<string name="preference_apps_request_app_summary">Solicitar un aplicativo que non está dispoñible agora mesmo</string>
<string name="preference_apps_request_app_title">Solicitar aplicativo</string>
<string name="pref_apps_request_app_key">pref_apps_request_app</string>
<string name="pref_update_notify_key">pref_update_notify</string>
<string name="pref_update_install_automatically_key">pref_update_install_automatically</string>
<string name="pref_update_wifi_only_key">pref_update_wifi_only</string>
<string name="pref_update_interval_key">pref_update_interval</string>
<string name="preference_update_notify_available_description">Amosar unha notificación cando as actualización do aplicativo estean dispoñibles</string>
<string name="preference_update_notify_available_title">Amosar actualizacións dispoñibles</string>
<string name="preference_update_install_automatically_description">Descargar e instalar actualizacións do aplicativo no fondo</string>
<string name="preference_update_install_automatically_title">Instalar actualizacións automaticamente</string>
<string name="preference_update_wifi_only_description">Actualice os aplicativos automaticamente só en redes sen medir como Wi-Fi</string>
<string name="preference_update_wifi_only_title">Só en redes sen medir</string>
<string name="preference_update_interval_title">Intervalo de verificación ao día</string>
<string name="preference_update_interval_default">24</string>
<string name="preference_updates_title">Actualizacións</string>
<string name="updates_notification_unmetered_network_warning">Agardando por unha rede sen medir</string>
<string name="MANUALLY_INSTALL_updates_notification_text">As actualizacións dos aplicativos non serán instaladas automaticamente</string>
<string name="AUTOMATICALLY_INSTALL_updates_notification_text">As actualizacións do aplicativo serán instaladas automaticamente</string>
<plurals name="updates_notification_title">
<item quantity="one">A actualización do aplicativo %1$d está dispoñible</item>
<item quantity="other">As actualizacións do aplicativo %1$d están dispoñibles</item>
</plurals>
<string name="search_splash_title">Buscar polo aplicativo</string>
<string name="games_categories_title">Xogos</string>
<string name="applications_categories_title">Aplicativos</string>
<string name="menu_settings">Configuración</string>
<string name="menu_updates">Actualizacións</string>
<string name="menu_search">Buscar</string>
<string name="menu_categories">Categorías</string>
<string name="menu_home">Inicio</string>
<string name="more">máis</string>
<string name="application_description_activity_title">Descrición</string>
<string name="exit">Prema outra vez máis para saír</string>
<string name="no_trackers">Non se usan rastreadores</string>
<string name="no_permissions">Non se requiren permisos</string>
<string name="download_notification_description">Descargando</string>
<string name="app_package_name">Nome do paquete</string>
<string name="app_licence">Licenza</string>
<string name="app_min_android">Require</string>
<string name="app_updated_on">Actualizar a</string>
<string name="app_version">Versión</string>
<string name="app_information_title">Información</string>
<string name="app_trackers_title">Rastreadores</string>
<string name="app_permissions_title">Permisos</string>
<string name="app_privacy_title">Análises de privacidade</string>
<string name="app_rating">Puntuación</string>
<string name="app_privacy_score">Privacidade</string>
<string name="app_ratings_title">Clasificación</string>
<string name="action_launch">Abrir</string>
<string name="action_update_all">Actualizar todo</string>
<string name="action_update">Actualización</string>
<string name="state_installing">Instalación</string>
<string name="featured">Destacado</string>
<string name="action_installing">Instalando</string>
<string name="action_cancel">Cancelar</string>
<string name="action_install">Instalar</string>
<string name="app_rating_content_description">Puntuar aplicativo</string>
<string name="app_privacy_score_content_description">Puntuación de privacidade do aplicativo</string>
<string name="app_icon_content_description">Icona do aplicativo</string>
<string name="service_description">Este servizo é usado por Aplicativos para xestionar, descargar e instalar aplicativos. Se o detés, pode causar un fallo na descarga de aplicativos.</string>
<string name="not_available_full">Non está dispoñible</string>
<string name="app_name">Aplicativos</string>
<string name="not_available">N/D</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment