Commit 50da943b authored by Abhisek Devkota's avatar Abhisek Devkota

Automatic translation import

Change-Id: If8f6a8efae301dbbfe79c9d2f460d662693d383a
parent 3ff607b9
......@@ -67,7 +67,7 @@
<string name="services_apply_theme_label"><xliff:g id="name" example="Apply the Material theme">%s</xliff:g> та використовувати її стиль для значків, шпалер та інших елементів.</string>
<string name="services_os_nav_keys_label"><b>Використовувати навігаційні кнопки на екрані
</b> замість апаратних.</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Увімкнути Вартового приватності</b> щоб зробити ваші особисті дані, такі як контакти, повідомлення або журнал викликів не доступними для додатків, що будуть встановлені</string>
<string name="services_os_privacy_guard"><b>Увімкнути Вартового приватності</b> щоб зробити ваші особисті дані, такі як контакти, повідомлення або журнал викликів не доступними для застосунків, що будуть встановлені</string>
<string name="setup_unlock">Розблокувати</string>
<string name="setup_device_locked">Цей пристрій заблоковано користувачем.</string>
<string name="setup_require_cyanogen_label"><b>Необхідний пароль</b> для використання Вашого пристрою навіть після скидання до заводських налаштувань.</string>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment