Commit 3ff607b9 authored by Abhisek Devkota's avatar Abhisek Devkota

Automatic translation import

Change-Id: I71e9acf069ffb424b59905fbd8e4814de1a97107
parent 092d0fa8
......@@ -43,7 +43,7 @@
<string name="date_time_summary">Подесите временску зону и тренутни датум и време, ако је неопходно.</string>
<string name="backup_data_summary"><b>Сачувајте</b> податке апликација, лозинке Wi-Fi-а и друга подешавања на Google-овим серверима.</string>
<string name="other_services_summary">Ове услуге дозвољавају Google-у да прошири могућности уређаја. Можете их искључити било кад. Подаци ће бити коришћени у складу са Google-овом <xliff:g id="name" example="Privacy Policy">%s</xliff:g>.</string>
<string name="location_services_summary">Услуге локације дозвољавају систему и инсталираним апликацијама да скупљају и користе податке попут приближне локације. На основу тих података апликација може да, на пример, пронађе кафић у близини.</string>
<string name="location_services_summary">Услуге локације дозвољавају систему и инсталираним апликацијама да скупљају и користе податке попут приближне локације. На основу тих података апликација може да, на пример, пронађе кафић у околини.</string>
<string name="location_access_summary"><b>Дозвољава апликацијама које су затражиле дозволу</b> да користе информације о вашој локацији. Ово може обухватати садашње и прошле локације.</string>
<string name="location_battery_saving"><b>Уштедите батерију</b> ограничавањем броја ажурирања GPS-а у сату.</string>
<string name="location_network"><b>Користите Wi-Fi</b> за одређивање локације.</string>
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment