Commit b614807f authored by Ondrej Zima's avatar Ondrej Zima

Settings: CS translation

- new CM layout
- added missing strings and removed not used strings
- fixed some mistakes
- rebased and added Hangouts
- removed additional strings

Change-Id: I472bc96408fc06b5fef79a76ad07bfd741627d05
parent b1fed8c7
This diff is collapsed.
......@@ -166,9 +166,6 @@
<string name="bluetooth_phonebook_request" msgid="457033227379858269">"Požadavek telefonního seznamu"</string>
<string name="bluetooth_pb_acceptance_dialog_text" msgid="6555508756987053866">"Zařízení %1$s žádá o přístup k vašim kontaktům a historii hovorů. Povolit zařízení %2$s přístup?"</string>
<string name="bluetooth_pb_remember_choice" msgid="2901499974259177202">"Příště se neptat"</string>
<string name="bluetooth_mas_request">"Požadavek pro přístup ke zprávám"</string>
<string name="bluetooth_mas_acceptance_dialog_text">%1$s žádá o přístup ke zprávám. Povolit přístup pro %2$s?</string>
<string name="bluetooth_mas_remember_choice">Příště se neptat</string>
<string name="date_and_time" msgid="4114084177056654663">"Nastavení data a času"</string>
<string name="choose_timezone" msgid="1362834506479536274">"Vybrat časové pásmo"</string>
<string name="normal_date_format" msgid="7636406984925498359">"Regionální (<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>)"</string>
......@@ -623,9 +620,6 @@
<string name="wifi_setting_frequency_band_title" msgid="7493768705046080060">"Frekvenční pásmo Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_setting_frequency_band_summary" msgid="3250740757118009784">"Uveďte provozní frekvenční rozsah"</string>
<string name="wifi_setting_frequency_band_error" msgid="837281974489794378">"Při nastavení frekvenčního pásma došlo k problému."</string>
<string name="wifi_setting_countrycode_title">Kód regionu Wi-Fi</string>
<string name="wifi_setting_countrycode_summary">Uveďte kód regionu Wi-Fi</string>
<string name="wifi_setting_countrycode_error">Při nastavení kódu regionu došlo k problému.</string>
<string name="wifi_advanced_mac_address_title" msgid="6571335466330978393">"Adresa MAC"</string>
<string name="wifi_advanced_ip_address_title" msgid="6215297094363164846">"Adresa IP"</string>
<string name="wifi_advanced_settings_label" msgid="3654366894867838338">"Nastavení adresy IP"</string>
......@@ -672,7 +666,6 @@
<string name="ring_volume_title" msgid="7938706566797464165">"Hlasitost vyzvánění"</string>
<string name="vibrate_in_silent_title" msgid="3897968069156767036">"Vibrovat v tichém režimu"</string>
<string name="notification_sound_title" msgid="5137483249425507572">"Výchozí zvuk oznámení"</string>
<string name="notification_pulse_title" msgid="1247988024534030629">"Blikat kontrolkou oznámení"</string>
<string name="incoming_call_volume_title" msgid="8073714801365904099">"Vyzváněcí tón"</string>
<string name="notification_volume_title" msgid="2012640760341080408">"Upozornění"</string>
<string name="checkbox_notification_same_as_incoming_call" msgid="1073644356290338921">"Použije hlasitost příchozích hovorů také pro oznámení"</string>
......@@ -1288,13 +1281,6 @@
<string name="enforce_read_external_summary" product="default" msgid="2750027486786530064">"Aplikace musejí před čtením z karty SD žádat o povolení"</string>
<string name="enforce_read_external_confirm_title" product="default" msgid="273220585729800783">"Chránit kartu SD?"</string>
<string name="enforce_read_external_confirm_message" product="default" msgid="3858482712337574407">"Pokud je karta SD chráněná, musejí aplikace před čtením dat z externího úložiště požádat o povolení."\n\n"Některé aplikace nemusejí fungovat, dokud je vývojáři neaktualizují."</string>
<string name="root_access">Root přístup</string>
<string name="root_access_warning_title">Povolit root přístup?</string>
<string name="root_access_warning_message">Povolení žádat root přístup aplikacím je nebezpečné a může ohrozit bezpečnost systému!</string>
<string name="root_access_none">Zakázat</string>
<string name="root_access_apps">Pouze aplikace</string>
<string name="root_access_adb">Pouze ADB</string>
<string name="root_access_all">Aplikace a ADB</string>
<string name="gadget_picker_title" msgid="98374951396755811">"Zvolte gadget"</string>
<string name="widget_picker_title" msgid="9130684134213467557">"Zvolte widget"</string>
<string name="allow_bind_app_widget_activity_allow_bind_title" msgid="2538303018392590627">"Vytvořit widget a povolit přístup?"</string>
......@@ -1325,7 +1311,6 @@
<string name="accessibility_toggle_screen_magnification_auto_update_preference_title" msgid="7218498768415430963">"Automaticky aktualizovat přiblížení"</string>
<string name="accessibility_toggle_screen_magnification_auto_update_preference_summary" msgid="4392059334816220155">"Aktual. přiblížení obrazovky při přepnutí aplikací"</string>
<string name="accessibility_power_button_ends_call_prerefence_title" msgid="6673851944175874235">"Tlačítko Napájení ukončuje hovor"</string>
<string name="accessibility_home_button_answers_call_prerefence_title">Tlačítko Domů přijme hovor</string>
<string name="accessibility_toggle_speak_password_preference_title" msgid="5986628515113204844">"Vyslovovat hesla"</string>
<string name="accessibility_long_press_timeout_preference_title" msgid="6708467774619266508">"Prodleva dotyku a podržení"</string>
<string name="accessibility_toggle_script_injection_preference_title" msgid="7950932054266694403">"Usnadnění přístupu k webu"</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment