Commit 5b526842 authored by Romain Hunault's avatar Romain Hunault

Merge branch 'lineage-15.1' into eelo-0.2

parents 0dd6d6ed b9634cde
This diff is collapsed.
......@@ -22,17 +22,32 @@
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Device Info screen. Okay we get it, stop pressing, you already have it on -->
<!-- Hardware info -->
<!-- Label for device's hardware platform value [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="platform_revision">Ùrlar</string>
<!-- Label for device's hardware ram size [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="total_ram">RAM iomlan</string>
<!-- Launch Dev Tools -->
<!-- Advanced restart options -->
<string name="advanced_reboot_summary">Mur eil e glaiste, gabh a-steach roghainnean air clàr-taice na cumhachd airson ath-thòiseachadh gun mhodh aisig no bootloader</string>
<!-- Setting checkbox title for root access -->
<string name="root_access">Inntrigeadh root</string>
<string name="root_access_warning_title">A bheil thu airson inntrigeadh root a cheadachadh?</string>
<string name="root_access_warning_message">The e glè chunnartach cead a thoirt do dh’aplacaidean ach an iarr iad inntrigeadh root agus dh’fhaoidte gum mill seo tèarainteachd an t-siostaim agad!</string>
<!-- Preference link for root appops -->
<string name="root_appops_title">Stiùirich na h-inntrigidhean root</string>
<!-- Double tap to sleep on status bar or lockscreen -->
<string name="status_bar_double_tap_to_sleep_title">Thoir gnogag airson cadal</string>
<string name="status_bar_double_tap_to_sleep_summary">Thoir gnogag dhùbailte air bàr na staid no air an sgrìn-ghlasaidh gus an uidheam-taisbeanaidh a chur dheth</string>
<!-- Touchscreen gesture settings -->
<string name="touchscreen_gesture_settings_title">Gluasadan na sgrìn-suathaidh</string>
<string name="touchscreen_gesture_settings_summary">Cleachd gluasadan sgrìn-glasaidh airson gnìomhan luatha</string>
<!-- Proximity wake -->
<string name="proximity_wake_summary">Dearbh le mothaichear na fagasachd mus dèid an sgrìn a dhùsgadh</string>
<!-- Whether the keyguard will directly show the password entry -->
<string name="lock_directly_show_password_summary">Leum seachad air a’ ghrad-shlaighdeadh airson a’ ghlas a thoirt far na sgrìn is tòisich air facal-faire a chur ann sa bhad</string>
<!-- Whether the keyguard will directly show the pattern view -->
<string name="lock_directly_show_pattern_summary">Leum seachad air a’ ghrad-shlaighdeadh airson a’ ghlas a thoirt far na sgrìn is tòisich air pàtran a chur ann sa bhad</string>
<!-- Whether the keyguard will directly show the PIN entry -->
<string name="lock_directly_show_pin_summary">Leum seachad air a’ ghrad-shlaighdeadh airson a’ ghlas a thoirt far na sgrìn is tòisich air PIN a chur ann sa bhad</string>
<!-- PIN scramble -->
<!-- Lock screen visualizer -->
<!-- Lock screen cover art -->
......@@ -43,20 +58,48 @@
<!-- Android debugging -->
<!-- Android debugging notification -->
<!-- Android debugging over network -->
<string name="adb_over_network">ADB thar lìonra</string>
<!-- Kill app long-press back -->
<!-- Format string for fingerprint location message -->
<!-- Fingerprint sensor locations -->
<!-- Hostname setting -->
<!-- Increasing ring tone volume -->
<!-- Volume link notification -->
<string name="volume_link_notification_title">Co-cheangail àirde na seirme ⁊ nam brathan</string>
<!-- Memory -->
<!-- Manual provisioning support -->
<!-- Names of categories of app ops tabs - extension of AOSP -->
<string name="app_ops_categories_su">Inntrigeadh root</string>
<!-- User display names for app ops codes - extension of AOSP -->
<string name="app_ops_summaries_record_audio">fuaim a chlàradh</string>
<string name="app_ops_summaries_play_audio">fuaim a chluich</string>
<string name="app_ops_summaries_project_media">meadhan a thilgeil</string>
<string name="app_ops_summaries_use_fingerprint">lorg do mheòir a chleachdadh</string>
<string name="app_ops_summaries_use_body_sensors">na mothaichearan bodhaig a chleachdadh</string>
<string name="app_ops_summaries_read_cell_broadcasts">craolaidhean an fhòn-làimhe a leughadh</string>
<string name="app_ops_summaries_read_external_storage">stòras air an taobh a-muigh a leughadh</string>
<string name="app_ops_summaries_accessibility_volume">àirde fuaime na so-inntrigeachd</string>
<string name="app_ops_summaries_read_phone_numbers">àireamhan fòn a leughadh</string>
<string name="app_ops_summaries_request_install_packages">pacaidean stàlaidh iarraidh</string>
<string name="app_ops_summaries_picture_in_picture">dealbh am broinn deilbh a chleachdadh</string>
<string name="app_ops_summaries_instant_app_start_foreground">aplacaid a tòiseachadh air a’ bheulaibh sa bhad</string>
<string name="app_ops_summaries_answer_phone_calls">gairm fòn a fhreagairt</string>
<string name="app_ops_summaries_toggle_wifi">WiFi a thoglachadh</string>
<string name="app_ops_summaries_toggle_nfc">NFC a thoglachadh</string>
<string name="app_ops_summaries_toggle_mobile_data">dàta mobile a thoglachadh</string>
<string name="app_ops_summaries_superuser">inntrigeadh root</string>
<!-- User display names for app ops codes - extension of AOSP -->
<string name="app_ops_labels_accessibility_volume">Àirde fuaime na so-inntrigeachd</string>
<string name="app_ops_labels_read_phone_numbers">Leugh na h-àireamhan-fòn</string>
<string name="app_ops_labels_request_install_packages">Iarr pacaidean stàlaidh</string>
<string name="app_ops_labels_picture_in_picture">Cleachd dealbh am broinn deilbh</string>
<string name="app_ops_labels_instant_app_start_foreground">Tòisich aplacaid air a’ bheulaibh sa bhad</string>
<string name="app_ops_labels_answer_phone_calls">Freagair ri gairmean fòn</string>
<string name="app_ops_labels_superuser">Inntrigeadh root</string>
<!-- App ops permissions -->
<!-- App ops detail -->
<!-- App ops menu options -->
<string name="security_privacy_settings_title">Tèarainteachd ⁊ prìobhaideachd</string>
<!-- LineageOS legal -->
<!-- Volume settings - Volume adjustment sound -->
<!-- Wake on plug -->
......@@ -64,4 +107,8 @@
<!-- High touch sensitivity -->
<!-- Touchscreen hovering -->
<!-- Per-app data restrictions -->
<string name="data_usage_app_restrict_data">Dàta mobile</string>
<string name="data_usage_app_restrict_data_summary">Cuir an comas cleachdadh dàta mobile</string>
<string name="data_usage_app_restrict_wifi">Dàta WiFi</string>
<string name="data_usage_app_restrict_wifi_summary">Cuir an comas cleachdadh dàta WiFi</string>
</resources>
......@@ -193,6 +193,11 @@
<string name="app_ops_summaries_turn_screen_on">scherm inschakelen</string>
<string name="app_ops_summaries_get_accounts">accounts opvragen</string>
<string name="app_ops_summaries_run_in_background">op de achtergrond uitvoeren</string>
<string name="app_ops_summaries_accessibility_volume">toegankelijkheidsvolume</string>
<string name="app_ops_summaries_read_phone_numbers">telefoonnummers lezen</string>
<string name="app_ops_summaries_picture_in_picture">picture-in-picture gebruiken</string>
<string name="app_ops_summaries_instant_app_start_foreground">instant app op de voorgrond starten</string>
<string name="app_ops_summaries_answer_phone_calls">telefoonoproepen beantwoorden</string>
<string name="app_ops_summaries_toggle_wifi">wifi aan-/uitzetten</string>
<string name="app_ops_summaries_toggle_bluetooth">Bluetooth aan-/uitzetten</string>
<string name="app_ops_summaries_start_at_boot">starten tijdens opstarten</string>
......@@ -264,6 +269,11 @@
<string name="app_ops_labels_turn_screen_on">Scherm inschakelen</string>
<string name="app_ops_labels_get_accounts">Accounts opvragen</string>
<string name="app_ops_labels_run_in_background">Op de achtergrond uitvoeren</string>
<string name="app_ops_labels_accessibility_volume">Toegankelijkheidsvolume</string>
<string name="app_ops_labels_read_phone_numbers">Telefoonnummers lezen</string>
<string name="app_ops_labels_picture_in_picture">Picture-in-picture gebruiken</string>
<string name="app_ops_labels_instant_app_start_foreground">Instant app op de voorgrond starten</string>
<string name="app_ops_labels_answer_phone_calls">Telefoonoproepen beantwoorden</string>
<string name="app_ops_labels_toggle_wifi">Wifi aan-/uitzetten</string>
<string name="app_ops_labels_toggle_bluetooth">Bluetooth aan-/uitzetten</string>
<string name="app_ops_labels_start_at_boot">Starten tijdens opstarten</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment