Commit 44a78777 authored by Porrumentzio's avatar Porrumentzio Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 53.7% (79 of 147 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/eu/
parent edaaf2d2
Pipeline #109456 passed with stage
in 8 minutes and 5 seconds
......@@ -83,4 +83,11 @@
<string name="ask_permission_tos">Jarraituz gero, aplikazio honek eta Googleek zure informazioa haien erabilera-baldintza eta politika-gidalerroen arabera erabiltzea baimenduko duzu.</string>
<string name="gms_settings_summary">Konfiguratu microG Core zerbitzuak.</string>
<string name="place_picker_nearby_places">Gertuko tokiak</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">Sistemak sinadura-iruzurrerako baimena ematen du:</string>
<string name="self_check_resolution_fake_sig_perm">Zure ROMak ez dauka berezko sinadura-iruzurrerako euskarririk. Xposed edo sinadurak iruzurtzeko beste sistemak erabili ditzakezu. Begiratu dokumentazioa jakiteko zein ROMek duten sinadura-iruzurrerako euskarria eta nola erabili microG hori ez duten ROMetan.</string>
<string name="self_check_name_fake_sig_perm">Sistemak sinadura-iruzurrerako euskarria du:</string>
<string name="self_check_cat_fake_sig">Sinadura-iruzurrarentzako euskarria</string>
<string name="lacking_permission_toast">microG Services Core: Ez dauka <xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g> baimena</string>
<string name="pick_place_desc">Toki-aukeratzailea ez dago eskuragarri oraindik.</string>
<string name="pref_exposure_install_summary">Ukitu esposizio-jakinarazpenetarako euskarria gehitzeko</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment