Commit 261047ff authored by David Rebolo's avatar David Rebolo Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (148 of 148 strings)

Translation: /e//GmsCore
Translate-URL: https://i18n.e.foundation/projects/e/gmscore/gl/
parent 5a1eb3b4
Pipeline #116190 passed with stage
in 7 minutes and 48 seconds
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>
\ No newline at end of file
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="pref_snet_status_official_info">servidor oficial</string>
<string name="self_check_name_battery_optimizations">Optimizacións da batería ignoradas:</string>
<string name="self_check_resolution_system_spoofs">Comprobe a documentación sobre os pasos que poden ser necesarios.</string>
<string name="connect_google_via_tor_network_summary">Require a instalación de Orbot
\nAínda non é compatible</string>
<string name="connect_google_via_tor_network">Conéctate a Google a través da rede Tor</string>
<string name="connecting_google_servers_summary">Se está desactivado, denegaranse todas as conexións aos servidores de Google feitas normalmente por microG. Isto anula a configuración específica do servizo.</string>
<string name="allow_connecting_google_servers">Permitir a conexión aos servidores de Google</string>
<string name="pref_snet_status_self_signed_info">certificado autoasinado</string>
<string name="pref_snet_self_signed_summary">En lugar de solicitar un servidor, asine localmente as respostas de SafetyNet mediante un certificado autoasinado. A maioría dos aplicativos rexeitarán o uso de respostas autoasinadas.</string>
<string name="pref_snet_self_signed_title">Usar un certificado autoasinado</string>
<string name="pref_snet_custom_url_summary">URL completa do servidor de terceiros que responde ás socilitudes de certificación de SafetyNet</string>
<string name="pref_snet_custom_url_title">URL do servidor personalizada</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_info">servidor de terceiros</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_summary">Os servidores de terceiros poderían responder ás solicitudes de SafetyNet sen a sinatura de DroidGuard</string>
<string name="pref_snet_status_third_party_title">Usar un servidor de terceiros</string>
<string name="pref_snet_status_official_summary">Require un sistema non root e un microG DroidGuard Helper instalado</string>
<string name="pref_snet_status_official_title">Usar o servidor oficial</string>
<string name="pref_snet_testdrive_title">Probar o certificado de SafetyNet</string>
<string name="snet_enable_switch">Permitir a certificación do dispositivo</string>
<string name="snet_intro">Google SafetyNet é un sistema de certificación de dispositivos que garante que o dispositivo está correctamente protexido e compatible con Android CTS. Algúns aplicativos usan SafetyNet por motivos de seguridade ou como requisito previo para a protección contra manipulacións.
\n
\nmicroG GmsCore contén unha implementación gratuíta de SafetyNet, pero o servidor oficial require que as solicitudes de SafetyNet se asinen usando o sistema propietario DroidGuard. Unha versión de DroidGuard está dispoñible como un aplicativo separada \"DroidGuard Helper\".</string>
<string name="prefcat_push_networks_title">Redes a usar para as notificacións de elementos emerxentes</string>
<string name="prefcat_push_apps_unregistered_title">Aplicativos non rexistrados</string>
<string name="prefcat_push_apps_registered_title">Aplicativos rexistrados</string>
<string name="prefcat_push_apps_title">Aplicativos que usan notificacións de elementos emerxentes</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_summary">Inicie o aplicativo en segundo plano para recibir as mensaxes entrantes.</string>
<string name="pref_push_app_wake_for_delivery_title">Iniciar o aplicativo na mensaxe de elementos emerxentes</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_summary">Permite que o aplicativo se rexistre para as notificacións de elementos emerxentes.</string>
<string name="pref_push_app_allow_register_title">Permitir o rexistro</string>
<string name="gcm_allow_app_popup">Permitir a &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; rexistrarse nas notificacións de elementos emerxentes\?<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> to register for push notifications?</string>
<string name="gcm_enable_switch">Recibir notificacións de elementos emerxentes</string>
<string name="gcm_network_state_connected">Conectado desde &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"2 hours ago\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="2 hours ago">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_network_state_disconnected">Desconectado</string>
<string name="gcm_messages_counter">Mensaxes: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"123\"&gt;%1$d&lt;/xliff:g&gt; (&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"12345\"&gt;%2$d&lt;/xliff:g&gt; bytes)<xliff:g example="123">%1$d</xliff:g> (<xliff:g example="12345">%2$d</xliff:g> bytes)</string>
<string name="gcm_unregister_after_deny_message">Rexeitou un aplicativo para rexistrarse en notificacións de elementos emerxentes que xa está rexistrada.
\nQuere dar de baixa agora para que non reciba mensaxes de elementos emerxentes no futuro\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_message">Algúns aplicativos non se rexistran automaticamente e/ou non ofrecen a opción de facelo manualmente. É posible que estes aplicativos non funcionen correctamente despois de darse de baixa.
\nQueres continuar\?</string>
<string name="gcm_unregister_confirm_title">Cancelar o rexistro &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;\?<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g>?</string>
<string name="gcm_registered_since">Rexistrado desde: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_registered">Rexistrado</string>
<string name="gcm_last_message_at">Última mensaxe: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="gcm_no_message_yet">Non se recibiron mensaxes ata agora</string>
<string name="gcm_not_registered">Non rexistrado</string>
<string name="gcm_unregister_app">Cancelar o rexistro</string>
<string name="gcm_app_not_installed_anymore">Xa non está instalada</string>
<string name="gcm_app_error_unregistering">Erro ao cancelar o rexistro</string>
<string name="pref_about_summary">Información da versión e bibliotecas usadas</string>
<string name="pref_about_title">Sobre os Servizos de microG Core</string>
<string name="pref_gcm_ping_interval">Intervalo de ping: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"10 minutos\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="10 minutes">%1$s</xliff:g></string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_summary">Preguntar antes de rexistrar un novo aplicativo para recibir notificacións de elementos emerxentes</string>
<string name="pref_gcm_confirm_new_apps_title">Confirmar os novos aplicativos</string>
<string name="pref_gcm_apps_summary">Lista de aplicativos rexistrados actualmente para Cloud Messaging.</string>
<string name="pref_gcm_apps_title">Aplicativos que usan o Cloud Messaging</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_summary">O intervalo en segundos para que o sistema latexa os servidores de Google. Aumentar este número reducirá o consumo de batería, pero pode provocar atrasos nas mensaxes de elementos emerxentes.
\nObsoleto, substituirase en futuras versións.</string>
<string name="pref_gcm_heartbeat_title">Intervalo do Cloud Messaging heartbeat</string>
<string name="pref_gcm_enable_mcs_summary">A mensaxería en nube é un provedor de notificacións de elementos emerxentes empregado por moitos aplicativos de terceiros. Para usalo debe habilitar o rexistro do dispositivo.</string>
<string name="pref_add_account_summary">Engadir conta de Google</string>
<string name="pref_add_account_title">Conta</string>
<string name="pref_more_settings">Máis</string>
<string name="pref_info_status">Estado</string>
<string name="checkin_enable_switch">Rexistrar dispositivo</string>
<string name="checkin_last_registration">Último rexistro: &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"Yesterday, 02:20 PM\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="Yesterday, 02:20 PM">%1$s</xliff:g></string>
<string name="checkin_not_registered">Non rexistrado</string>
<string name="pref_device_registration_android_id">Identificador de Android</string>
<string name="pref_checkin_enable_summary">Rexistra o dispositivo cos servizos de Google e crea un identificador de dispositivo único. Tiras microG identificando bits distintos do nome da túa conta de Google a partir dos datos de rexistro.</string>
<string name="pref_auth_visible_summary">Cando estea habilitado, todos os aplicativos deste dispositivo poderán ver o enderezo de correo electrónico das súas contas de Google sen autorización previa.</string>
<string name="pref_auth_visible_title">Permitir que os aplicativos atopen contas</string>
<string name="pref_auth_trust_google_summary">Cando está desactivado, pregúntase ao usuario antes de que se envíe a Google unha solicitude de autorización de aplicativos. Algúns aplicativos deixarán de usar a conta de Google se esta está desactivada.</string>
<string name="pref_auth_trust_google_title">Confiar en Google para os permisos dos aplicativos</string>
<string name="prefs_account_security">Inicio de sesión &amp; seguranza</string>
<string name="prefs_account_privacy">Información persoal &amp; privacidade</string>
<string name="prefs_account">Preferencias da conta</string>
<string name="cond_perm_title">Falta o permiso</string>
<string name="cond_gcm_bat_action">Ignorar optimizacións</string>
<string name="cond_gcm_bat_summary">Activaches a mensaxería en nube pero tes optimizacións de batería activas para microG Services Core. Para que cheguen notificacións push, debes ignorar as optimizacións da batería.</string>
<string name="cond_gcm_bat_title">Optimizacións da batería activadas</string>
<string name="prefcat_test">Proba</string>
<string name="prefcat_services">Servizos</string>
<string name="prefcat_operation_mode">Modo de operación</string>
<string name="prefcat_location_service">Servizo de localización</string>
<string name="prefcat_google_services">Servizos de Google</string>
<string name="prefcat_configuration">Configuración</string>
<string name="prefcat_components">Compoñentes</string>
<string name="prefcat_about">Sobre</string>
<string name="self_check_resolution_battery_optimizations">Prema aquí para desactivas as optimizacións da batería. Se non o fas, pode que os aplicativos se comporten incorrectamente.</string>
<string name="self_check_resolution_correct_sig">Pode que el &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; non sexa compatible ou o spoofing de sinaturas non estea activo. Por favor comprobe a documentación en que aplicativos e ROMs son compatibles.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> is not compatible or signature spoofing is not active for it. Please check the documentation on which applications and ROMs are compatible.</string>
<string name="self_check_name_correct_sig">"&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; ten unha sinatura correcta: "<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> has correct signature: </string>
<string name="self_check_resolution_app_installed">Instala o aplicativo &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; ou unha compatible. Por favor comprebe a documentación en que aplicativos son compatibles.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> or a compatible one. Please check the documentation on which applications are compatible.</string>
<string name="self_check_name_app_installed">"&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; instalado: "<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> installed: </string>
<string name="self_check_pkg_gsf">Services Framework (GSF)</string>
<string name="self_check_pkg_vending">Play Store (Phonesky)</string>
<string name="self_check_pkg_gms">Play Services (GmsCore)</string>
<string name="self_check_name_system_spoofs">Spoofing de sinaturas:</string>
<string name="self_check_resolution_perm_granted">Este é un indicador forte de que a ROM admite falsificación de sinaturas, pero require máis accións para activala. Comprobe a documentación sobre os pasos que poden ser necesarios.</string>
<string name="self_check_name_perm_granted">O sistema concede permiso de falsificación de sinaturas:</string>
<string name="self_check_resolution_fake_sig_perm">A túa ROM non ten soporte nativo para falsificar as sinaturas. Aínda podes usar Xposed ou outros sistemas para falsificar a sinatura. Comprobe a documentación sobre as ROM que admiten falsificación de sinaturas e como usar microG nas ROM que non o fan.</string>
<string name="self_check_name_fake_sig_perm">Soporte de spoofing:</string>
<string name="self_check_cat_system">Sistema</string>
<string name="self_check_cat_gms_packages">Aplicativos instalados</string>
<string name="self_check_cat_fake_sig">Soporte para spoofing de sinaturas</string>
<string name="lacking_permission_toast">Servizos microG Núcleo: Non ten permiso para &lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"have full network acccess\"&gt;%1$s &lt;/xliff:g&gt;<xliff:g example="have full network acccess">%1$s</xliff:g></string>
<string name="ask_service_permission_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere usar:<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to use:</string>
<string name="ask_scope_permission_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere:<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to:</string>
<string name="auth_finalize">O seu dispositivo está a contactar con Google para gardar información na súa conta.
\n
\nIsto pode levar un par de minutos.</string>
<string name="network_type_other">Outras redes</string>
<string name="network_type_roaming">Roaming</string>
<string name="network_type_wifi">Wi-Fi</string>
<string name="network_type_mobile">Datos móbiles</string>
<string name="place_picker_location_lat_lng">(%1$.7f, %2$.7f)</string>
<string name="place_picker_nearby_places">Lugares cercanos</string>
<string name="place_picker_select_title">Seleccionar esta localización</string>
<string name="pick_place_desc">A selección de lugares non está dispoñible aínda.</string>
<string name="pick_place_title">Seleccionar un lugar</string>
<string name="games_info_content">Para usar Play Xogos é necesario instalar o aplicativo Google Play Xogos. O aplicativo pode continuar sen Play Xogos, pero é posible que se comporte de xeito inesperado.</string>
<string name="games_info_title">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt;%1$s&lt;/xliff:g&gt; quere usar Play Games<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> would like to use Play Games</string>
<string name="games_title">Google Play Xogos</string>
<string name="pref_exposure_install_summary">Prema para engadir soporte para notificacións de exposición</string>
<string name="service_status_disabled_short">Apagado</string>
<string name="service_status_enabled_short">Acendido</string>
<string name="service_status_manual">Manual</string>
<string name="service_status_automatic">Automático</string>
<string name="service_status_enabled">Activado</string>
<string name="service_status_disabled">Desactivado</string>
<string name="service_name_snet">Google SafetyNet</string>
<string name="service_name_mcs">Cloud Messaging</string>
<string name="service_name_checkin">Rexistro do dispositivo de Google</string>
<string name="perm_provision_description">Permite ao aplicativo configurar os servizos de microG sen a interacción do usuario</string>
<string name="perm_provision_label">prestación de servizos de microG</string>
<string name="perm_extended_access_label">Acceso estendido aos servizos de Google</string>
<string name="perm_gtalk_svc_label">intercambiar mensaxes e recibir notificacións de sincronización dos servidores de Google</string>
<string name="perm_c2dm_send_label">enviar mensaxes C2DM a outros aplicativos</string>
<string name="perm_c2dm_receive_label">escoitar as mensaxes C2DM</string>
<string name="perm_status_broadcast_label">escoitar as emisión de estado interno</string>
<string name="auth_notification_content">&lt;xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" example=\"F-Droid\"&gt; %1$s&lt;/xliff:g&gt; require a súa autorización para acceder á súa conta de Google.<xliff:g example="F-Droid">%1$s</xliff:g> requires your authorization to access your Google account.</string>
<string name="auth_notification_title">Autentificación requirida</string>
<string name="deny">Negar</string>
<string name="allow">Permitir</string>
<string name="auth_general_error_desc">Houbo un problema ao comunicarse cos servidores de Google.
\n
\nInténtao de novo máis tarde.</string>
<string name="no_network_error_desc">Non tes conexión de rede.
\n
\nPode ser un problema temporal ou é posible que o seu dispositivo Android non estea dispoñible para servizos de datos. Téntao de novo cando esteas conectado a unha rede móbil ou conéctate a unha rede Wi-Fi.</string>
<string name="auth_connecting">O teu dispositivo está a establecer unha conexión cos servidores de Google para iniciar sesión.
\n
\nIsto pode levar uns segundos.</string>
<string name="auth_sign_in">Acceder</string>
<string name="auth_before_connect">Un aplicativo do teu dispositivo está intentando iniciar sesión nunha conta de Google.
\n
\nSe isto foi intencionado, use o botón &lt;b&gt; Iniciar sesión &lt;/b&gt; para conectarse á páxina de inicio de sesión de Google, se non, prema &lt;b&gt; Cancelar &lt;/b&gt; para volver ao aplicativo que provocou que se amosase este diálogo cara arriba.<b>Sign in</b> button to connect to Google’s sign-in page, if not, press <b>Cancel</b> to go back to the application that caused this dialog to show up."</string>
<string name="sorry">Sentímolo…</string>
<string name="account_manager_title">Administrador de contas de Google</string>
<string name="ask_permission_tos">Ao continuar, permites que este aplicativo e Google utilicen a túa información de acordo cos seus respectivos termos de servizo e políticas de privacidade.</string>
<string name="google_account_label">Google</string>
<string name="just_a_sec">Un momento…</string>
<string name="gms_settings_summary">Configurar os servizos de microG Core.</string>
<string name="gms_settings_name">Configuración de microG</string>
<string name="gms_app_name">Servizos de microG Core</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment