Commit 31b47a85 authored by Ricki Hirner's avatar Ricki Hirner

Fetch translations from Transifex

parent f8eb7a6d
This diff is collapsed.
......@@ -58,6 +58,7 @@
<string name="navigation_drawer_faq">FAQ</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Hilfe / Forum</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Spenden</string>
<string name="account_list_no_internet">Keine Internet-Verbindung. Android wird die Synchronisierung daher nicht starten.</string>
<string name="account_list_empty">Herzlich willkommen!\n\nSie können jetzt ein CalDAV/CardDAV-Konto hinzufügen.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">Systemweite automatische Synchronisierung ist nicht aktiv</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Aktivieren</string>
......
This diff is collapsed.
......@@ -58,6 +58,7 @@
<string name="navigation_drawer_faq">Perguntas fequentes</string>
<string name="navigation_drawer_forums">Ajuda / Fóruns</string>
<string name="navigation_drawer_donate">Doações</string>
<string name="account_list_no_internet">Sem conexão com a Internet. O Android não executará a sincronização.</string>
<string name="account_list_empty">Bem-vindo ao DAVx⁵!\n\nVocê pode adicionar uma conta CalDAV/CardDAV agora.</string>
<string name="accounts_global_sync_disabled">A sincronização automática pelo sistema está desativada</string>
<string name="accounts_global_sync_enable">Ativar</string>
......
DAVx⁵ jest aplikacją służącą zarządzaniu i synchronizacji CalDAV/CardDAV dla systemu Android, która integruje się natywnie z aplikacjami kalendarza/kontaktów systemu Android.
Proszę używać z własnym serwerem lub z zaufanym dostawcą hosting-u aby zachować Państwa kontakty, wydarzenia oraz zadania pod Państwa kontrolą.
Aby uzyskać więcej informacji oraz listę sprawdzonych serwerów/usług proszę odwiedzić stronę internetową.
\ No newline at end of file
CalDAV/CardDAV Synchronizacja i Klient
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment